Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo valdymas ir informacinės technologijos (anglų k. - Business Management and Information Technologies)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Studijų krypties šaka

Verslo informacinės sistemos

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211LX050

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-10-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

32.Programos aprašymo santrauka lietuvių kalba Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti naujos kartos verslo valdymo profesionalus, turinčius informacinių technologijų naudojimo kompetencijų, pasižyminčius sisteminiu požiūriu į verslo valdymą bei vystymą, gebančius taikyti verslo valdymo ir šiuolaikinių informacinių technologijų bei įrankių žinias.
Studijų rezultatai:
Turės organizacijoje vykstančių procesų ir jų valdymo žinias bei


gebės naudoti informacines technologijas kuriant pridėtinę vertę versle.
Gebės sisteminti, analizuoti ir vertinti finansinius, ekonominius ir statistinius duomenis bei informaciją ir pasirinkti tinkamas technologines organizacines ir metodines priemones, reikalingas efektyviam verslo valdymui.
Atlikti tarpdisciplininius sistemų ir verslo procesų analizės ir modeliavimo mokslinius tyrimus ir taikyti tyrimų rezultatus praktikoje.
Gebės modeliuoti verslo procesus, veikloje efektyviai pritaikanti naujausias informacines technologijas.
Taikyti pažangių (naujų) IT metodų žinias verslo IT sistemų projektavimui, diegimui ir palaikymui, įvertinti jų poreikį, poveikį ir aktualumą vartotojams, įmonėms ir organizacijoms.
Gebės planuoti, organizuoti ir vykdyti profesines veiklas ir tyrimus, perteikti žinias ir supratimą, reikalingą sisteminiam verslo informacinių sistemų diegimui bei naudojimui.
Gebės profesionaliai diskutuoti ir dirbti komandoje, bendradarbiauti tarpdisciplininėse IT projektų
komandose, joms vadovauti, priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už rezultatus.
Gebės adaptuotis prie nuolat kintančių verslo bei informacinių technologijų rinkos sąlygų, sparčiai besivystančios žinių visuomenės poreikių.
Turės vadybos ir informacinių technologijų srities specialistui būtinas pamatines vertybes ir principus, sisteminį požiūrį, analitinį ir kūrybinį mąstymą, žinos ir supras verslo ir profesinės etikos bei socialinės atsakomybės principus.
Prisitaikys prie greitai kintančių

kultūrinės, ekonominės ir technologinės aplinkos sąlygų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo metodai: aprūpinimas informacija, naudojant vizualines priemones; atvejo analize pagrįsta paskaita; video, praktinių pavyzdžių ir klausimų nagrinėjimas; praktinių užduočių formulavimas ir paaiškinimas; diskusijų moderavimas; individualaus darbo konsultavimas.
Studijavimo metodai: informacijos paieška ir analizė, literatūros, periodiniuose ir kt. šaltiniuose; atvejo analizės parengimas ir praktinių užduočių atlikimas; diskutavimas; konsultavimasis; grupinis seminaro užduočių aptarimas; komandinis studentų darbas, rengiant grupinį pristatymą; žodinė savirefleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (kolokviumo ir egzamino metu); seminaro užduočių pristatymo žodžiu vertinimas; savarankiško darbo ruošimo pažangos ir galutinio pristatymo žodžiu ar raštu vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Žinių visuomenės IT strategijos
Vadybos IS
Entreprenerystė ir inovacijos
Verslo strategijos
IT valdymas
Tiriamasis darbas Nr.1
Tiriamasis darbas Nr.2
Tiriamasis darbas Nr.3
Magistro baigiamasis darbas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Duomenų vizualizavimas
Verslo sistemų ir procesų modeliavimas
Verslo analitika
Tiekimo grandinės valdymas ir logistika
Tarptautinė komercinė teisė
Socialiniai ir ekonominiai tinklai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vadybos mokslų ir informacinių


technologijų dermė bei informacinių technologijų taikymas atsižvelgiant į verslo poreikius.
Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
užimti vadovaujančias pareigas šiose pozicijose: IT projektų vadovas, IT skyriaus vadovas, verslo valdymo sistemų konsultantas, IT pardavimų vadovas, IT pardavimų vadybininkas, IT produktų vadovas, verslo analitikas tam tikruose IT sektoriuose, veiklos procesų analitikas, IT paslaugų teikimo vadovas, techninių sprendimų vadovas.
dirbti informacinių sistemų
konsultantais.
vystyti skirtingų verslo sričių „startuolius“ (angl. start-ups).
plėtoti nuosavą verslą, steigti verslo konsultavimo, informacinių technologijų kūrimo ir taikymo įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus šią programą galima toliau
studijuoti Vadybos ir administravimo
bei Ekonomikos krypties
doktorantūroje.