Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lingvistika (anglų k. - Linguistics)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Lingvistika

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6124

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX051

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450220

Finansinės grupės kodas

1.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-08-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukščiausios kvalifikacijos lingvistikos specialistus, kurių žinios ir gebėjimai leistų atskleisti ir panaudoti lietuvių kalbos naujas funkcines galimybes globalizacijos sąlygomis, veikiant daugiakalbei ir daugiakultūrei aplinkai ir didėjančiai skaitmeninės daugialypės terpės įtakai.
Studijų rezultatai:
Studentai:
1. Žinos šiuolaikinės lingvistikos teorijas ir bendrąją kalbotyros problematikos struktūrą, esmines koncepcijas, metodologijas ir raidos kryptis.
2. Žinos lietuvių kalbos sandarą ir sistemą, lietuvių kalbos vaidmenį ir išskirtinumą daugiakalbėse aplinkose.
3. Žinos šiuolaikinius kalbos veikimo kontekstus, aplinkas ir komunikacijos prielaidas, santykį su globalizuota socialine ir ekonomine raida.
4. Gebės aprašyti, analizuoti, aiškinti lietuvių kalbos (ir apskritai kalbos) reiškinius įvairiais požiūriais (fonetiniu, leksiniu, morfologiniu, sintaksiniu ir kt.), vartodami/ vartodamos tinkamą terminiją ir taikydami/ taikydamos tinkamus metodus.
5. Gebės tirti lietuvių kalbą daugiakalbėje aplinkoje.
6. Gebės tirti kalbą, naudojant šnekos, teksto, diskurso analizės ir kt. metodus bei žinias apie kalbos funkcionavimą naujosiose medijose bei socialiniuose tinkluose.
7. Gebės analizuoti ir tirti kalbos ir visuomenės santykius, tarmių funkcionavimą.
8. Gebės suprasti, kaip kalba (kalbinis pasaulėvaizdis) generuoja konkurencingas kultūrines, socialines, ekonomines idėjas.
9. Gebės taikyti verslumo ir ekonomikos naratyvų analizę.
10. Gebės kurti paveikius tekstus komunikuojant informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus specialistų ir ne specialistų auditorijoms.
11. Gebės priimti socialiai atsakingus kalbinius ir komunikacinius sprendimus profesinėje veikloje ir visuomenėje.
12. Gebės didinti lietuvių kalbos ir kultūros prestižą, suprantant kalbą kaip kultūrinę, socialinę ir ekonominę vertybę.
13. Gebės savarankiškai kurti kalbinius projektus, planuoti jų įgyvendinimą, burti komandą ir joje dirbti.
14. Gebės efektyviai ir motyvuotai mokytis kitų kalbų.
15. Gebės plėsti profesinę kompetenciją ir tobulinti asmenybę skaitydami/skaitydamos ir profesiniam bei asmeniniam tobulėjimui naudodami/naudodamos naujausią literatūrą.
16. Gebės plėtoti mokslinės analitikos ir kritinio mąstymo įgūdžius.
17. Plėtos asmeninį kūrybiškumą ir stiprins vertybinį požiūrį į kalbą ir jos raiškas visuomenėje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai, kurie atitinka skirtingus studentų mokymosi stilius ir poreikius. Daugelio kursų dėstyme, siekiant efektyvesnio žinių įsisavinimo, apjungiami keletas metodų: teorinė, įtraukianti, interaktyvi, orientuota į probleminį mokymą paskaita; pratybos ir seminarai, kurių metu studentai atlieka praktines užduotis, analizuoja atvejus ir situacijas, rengia atskirų temų prezentacijas, dalyvauja diskusijose, konsultuoja kolegas, rengia individualius ir komandinius projektus, aptaria šaltinius bei vaizdinę medžiagą ir pan.; mokydamiesi savarankiškai, analizuoja literatūrą, ieško informacijos, rašo rašto darbus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas, susidedantis iš tarpinių atsiskaitymų (koliokviumų, kontrolinių, praktinių darbų, individualių ir komandinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo, rašto darbų ir kt.) ir egzaminų raštu arba raštu ir žodžiu vertinimo.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties apimtis kreditais – 165.
Studentai studijuoja šiuos pagrindinės krypties dalykus: Lingvistikos istorija ir teorija, Šiuolaikines lingvistikos teorijas, Pasaulio kalbas, Anglų kalbos etimologiją, Lietuvių kalbos istoriją, Fonetiką ir fonologiją, Leksikologiją ir semantiką, Anglų kalbos semantiką, Kompiuterinę lingvistiką, Morfologiją ir žodžių darybą, Sintaksę, Lotynų ir graikų kalbų pagrindus, Stilistiką ir teksto redagavimą, Kalbos politikas, Sociolingvistiką, Pragmatiką, Kūrybinį rašymą, Terminologiją, Anglų kalbos terminologiją, Dialoginį seminarą, Kalbos industrijas ir inovacijas, Verslumo ir ekonomikos naratyvų analizę, Kognityvinę semantiką, Lingvistinius tyrimo metodus, Geolingvistiką, Diskurso analizę
Programoje studijuojami šie kitų studijų krypčių žinias gilinantys dalykai: Globalizacija ir vieninga komunikacinė erdvė, Integruota marketingo komunikacija.
Profesinei praktikai, atliekamai socialinių partnerių darbo vietose, skiriama 15 kreditų; baigiamajam darbui skiriama 21 kreditas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai turi 4 alternatyviai pasirenkamus dalykus:
1. Sociologiją arba Filosofiją
2. Socialinius tinklus arba Kūrybines industrijas
3. Dirbtines kalbas arba Kalbos projektus
Kalbų mokymosi technologijas arba Fenomenologiją
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Lingvistikos studijų programos absolventai galės dirbti tiek tradicinėse kalbininkams priskiriamose srityse – redaktoriais, vertėjais, terminologais, stilistais ir pan., tiek savo žinias taikyti kitose srityse, dirbant: analitikais verslo įmonių rinkodaros ir personalo skyriuose, komunikacijos bendrovėse, viešųjų ryšių agentūrose, politikų padėjėjais, politinių kampanijų vadybininkais, viešųjų ryšių specialistais ar spaudos atstovais, internetinių medijų ir socialinių tinklų analitikais, organizacijų biuro vadovais, o taip pat kalbinės raiškos analitikais personalo atrankos kompanijose, konsultacinėse firmose ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Lingvistikos studijų programą, studijas galima tęsti kalbotyros, filologijos, vertimo, semiotikos, komunikacijos bei kitų humanitarinių ir socialinių krypčių antrosios pakopos studijose.