Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo administravimas (anglų k. - Business Administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Studijų krypties šaka

Verslo administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7124

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211LX052

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Skatinti ekonominę plėtrą, suteikiant ir formuojant studentų žinių, kurios yra būtinos efektyviam verslo administravimui ir sprendimų priėmimui konkurencingoje, modernioje ir dinamiškai kintančioje rinkoje.
Studijų rezultatai:
А1. Šiuolaikinės ekonomikos ir vadybos žinios, glaudžiai susijusios su praktiniais verslo klausimais, drauge su tradicinių teorinių studijų žiniomis;
А2. Integruotos žinios, leidžiančios priimti sprendimus rinkos neapibrėžtumo ir neišsamios informacijos aplinkoje;
А3. Kritiško galimybių vertinimo ir vadybos teorijų taikymo žinios;
А4. Žinios, leisiančios kritiškai vertinti šalies ir pasaulio ekonominius procesus bei valstybės ekonominės politikos priemones;
А5. Gilus valdymo teorijų ir strateginės analizės įrankių, skirtų verslo valdymui ir kritiškam pasirinktos nacionalinių ir pasaulinių rinkų sistemų strategijos vertinimui, išmanymas;
А6. Žinių valdymo esmės ir svarbos šiuolaikinėje įmonėje supratimas;
А7. Organizacijos pobūdžio ir gyvavimo ciklų, organizacinių pokyčių valdymo metodų, įmonių kultūros vaidmens žinios;
А8. Naujų idėjų, koncepcijų ir produktų kūrimo metodų, vartotojų lūkesčių ir rinkodaros strategijų vertinimo žinios;
А9. Valdymo proceso ypatumų multikultūrinėje aplinkoje išmanymas;
А10. Pagrindinių talentų valdymo metodų žinios, leidžiančios skatinti ir plėtoti įmonės žmogiškąjį kapitalą.
В1. Kūrybinis mąstymas: gebėjimas inicijuoti ir organizuoti idėjų generavimo procesą;
В2. Kritinis mąstymas: gebėjimas kritiškai vertinti informaciją, siekiant identifikuoti logines ir priežastines klaidas ir teisingai nustatyti problemų esmę;
В3. Sisteminis mąstymas: gebėjimas organizuoti ir atlikti tarpdisciplininio verslo mokslinius tyrimus;
В4. Konceptualus mąstymas: gebėjimas suprasti verslo klausimų pobūdį, kritiškai vertinant jų išraišką ir tarpusavio ryšius su pagrindinėmis ekonomikos problemomis.
С1. Gebėjimas priimti strateginius ir verslo veiklos sprendimus veikiant neapibrėžtoje ir beiškeičiančioje aplinkoje;
С2. Gebėjimas vertinti ekonominės politikos pokyčių padarinius pagal jų poveikį verslo perspektyvoms;
С3. Gebėjimas identifikuoti ir plėtoti pagrindines įmonės kompetencijas, užtikrinančias ilgalaikį konkurencinį pranašumą;
С4. Gebėjimas įvertinti idėjas, koncepcijas ir projektus remiantis veiksmingos veiklos rezultatų kriterijais;
С5. Gebėjimas sistemiškai vertinti pokyčių įgyvendinimą įmonėje;
С6. Talentų valdymo įgūdžiai ir gebėjimas kurti besimokančią organizaciją;
С7. Gebėjimas suvokti įmonės socialinės atsakomybės modelį.
D1. Gebėjimas aiškiai ir logiškai pateikti idėjas ir išvadas ekspertams ir ne specialistams;
D2. Efektyvios ir veiksmingos komunikacijos įgūdžiai žodžiu ir raštu, derybų, brifingų ir diskusijų organizavimo įgūdžiai;
D3. Komandos kūrimo, komandinio valdymo ir komandinio darbo įgūdžiai;
D4. Gebėjimas prisiimti atsakomybę už sprendimus ir sprendimų įgyvendinimą.
Е1. Nuolatinio mokymosi ir individualaus vystymosi gyvenimo būdo formavimas: asmeninės lyderystės efektyvumas kaip organizacijos efektyvumo pagrindas;
Е2. Gebėjimas skatinti darbuotojus, pavaldinius ir verslo partnerius mokytis ir tobulėti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai, kurie atitinka skirtingus studentų mokymosi stilius ir poreikius. Daugelio kursų dėstyme, siekiant efektyvesnio žinių įsisavinimo, apjungiami keletas metodų: teorinė, įtraukianti, interaktyvi, orientuota į probleminį mokymą paskaita; pratybos ir seminarai, kurių metu studentai atlieka praktines užduotis, analizuoja su studentų verslu susijusius atvejus ir situacijas, sudaro koncepcijų žemėlapius, rengia atskirų temų prezentacijas, dalyvauja diskusijose, konsultuoja kolegas, rengia individualius ir komandinius projektus, aptaria šaltinius bei vaizdinę medžiagą ir pan; mokydamiesi savarankiškai, analizuoja literatūrą, ieško informacijos, rašo rašto darbus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas, susidedantis iš tarpinių atsiskaitymų (koliokviumų, kontrolinių, praktinių darbų, individualių ir komandinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo, rašto darbų ir kt.) ir egzaminų raštu arba raštu ir žodžiu vertinimo.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties apimtis kreditais – 90.
Studentai studijuoja pagrindinės krypties dalykus: Valdymo evoliuciją ir tarptautinę lyderystę; Socialines institucijas, ekonomiką ir verslą; Rinkodaros filosofiją ir efektyvias rinkodaros strategijas; Finansinės informacijos ir apskaitos ataskaitų analizę, Žmogiškojo kapitalo valdymą, Inovacijas ir kūrybingumą, Korporatyvinius finansus, Pasaulinę ekonomiką ir konkurencingumą, Pokyčių valdymą, Strateginį valdymą, Žinių vadybą ir besimokančią organizaciją; baigiamajam darbui skiriama 30 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai turi 4 alternatyviai pasirenkamus dalykus:
1. Korporatyvinė kultūra: ekonominė analizė ir šiuolaikinė praktika
2. Korporatyvinio valdymo tendencijos
3. Kokybės valdymas verslo procesuose
4. Streso valdymas organizacijoje
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Verslo administravimo programos specifika absolventams suteikia platų spektrą karjeros galimybių. Absolventai bus paklausūs įvairiuose regiono ekonomikos sektoriuose, pavyzdžiui, bankininkystės, IT, inžinerijos, farmakologijos, draudimo, didmeninėa prekybos, mažmeninės prekybos, logistikos ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Verslo administravimo (MBA) magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities trečiosios pakopos studijose.