Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sodininkystė (anglų k. - Horticulture)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Žemės ūkis

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Sodininkystė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6623

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-32

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531IX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550812

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
išugdyti žemės ūkio specialistą, turintį teorinių žinių, taikomųjų bei analitinių gebėjimų, galintį kurti verslą, t. y. vykdyti specializuoto ūkio veiklą, racionaliai parinkti ir taikyti sodininkystės ir daržininkystės, gėlininkystės technologijas, organizuoti žemės ūkio produkcijos realizavimą, užtikrinant jos kokybę, gebantį atlikti dekoratyviųjų augalų priežiūros darbus.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:
1. Žinos bei vertins Lietuvos ir ES agrarinę aplinką.
2. Išmanys augalų morfologiją ir bioekologines savybes.
3. Žinos racionalius žemės naudojimo principus ir ūkinės veiklos poveikį aplinkai.
4. Gebės atlikti tyrimus ir apibendrinti gautus rezultatus, pasitelkiant informacines technologijas, mokslinės literatūros šaltinius ir kitą informaciją.
5. Mokės vertinti žemės ūkio produkcijos kokybę.
6. Gebės organizuoti ir planuoti specializuoto ūkio kūrimą, derliaus ir jo kokybės formavimo dėsningumus, produkcijos realizaciją.
7. Gebės teikti konsultacijas augalų auginimo ir priežiūros klausimais.
8. Suvoks Lietuvos verslo aplinką, žinos galiojančius įstatymus.
9. Mokės vertinti žemės ūkio produkcijos kokybę.
10.Mokės kurti ir valdyti žemės ūkio verslą, bendrauti su žemės ūkio specialistais ir visuomene, sprendžiant profesinės veiklos problemas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (rašomi
tarpiniai atsiskaitymai, atliekami kontroliniai darbai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai) ir ginant baigiamąjį darbą. Egzaminai vyksta raštu
arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus
vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 135
kreditai (su praktika).
Bendrieji koleginiai dalykai (15 kr.) – užsienio kalba; darbo ir civilinė sauga; taikomoji matematika ir statistika; elgesio kultūra/soc. psichologija/
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: agroekologija ir aplinkosauga, vaistiniai ir prieskoniniai augalai, augalų fiziologija, mikrobiologijos ir mikologijos pagrindai, sodininkystės ir daržininkystės technologijos, žemdirbystės pagrindai ir žemės ūkio mechanizacija, augalų selekcija ir sėklininkystė, fitopotologija, verslinė gėlininkystė, augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga, augalinių žaliavų laikymas, perdirbimas ir prekinis paruošimas, šiltadaržių daržininkystė ir kt.
Programoje yra numatyta praktikos, kurių apimtis 30 kred. (įvadas į specialybę, mokomoji, gamybinė, baigiamoji profesinės veiklos praktika).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
- užsienio kalba (antroji);
- finansai ir apskaita;
- medelynų pagrindai;
- vaistažolininkystė;
- energetinės, kalėdinių medelių, vytelių plantacijos;
- sveika mityba;
- augalų etnologija;
- floristika;
- netradicinių sodo augalų auginimas;
- alternatyvioji sodininkystė ir daržininkystė;
- smulkus ir vidutinis verslas
- verslo organizavimo pagrindai;
- verslo ekonomika ir vadyba;
- ekologinis švietimas;
- duomenų apsauga;
- finansai ir apsauga;
- informacinės technologijos.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijuojami dalykai gali būti dėstomi virtualioje mokymo - mokymosi aplinkoje Moodle.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės įkurti ir plėtoti nuosavą verslą – kurti savo ūkius, dirbti žemės ūkio krypties įmonėse bei organizacijose, želdinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusiems profesinio bakalauro studijas ir papildomąsias (išlyginamąsias) studijas pagal universitetų patvirtintas programas suteikiama teisė stoti į magistratūrą.