Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatikos inžinerija (anglų k. - Informatics Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-32

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos visapusiškai išsilavinusius, švietimui ir mokslui imlius, etiškai atsakingus, komunikabilius, kūrybingus ir verslius informatikos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo, gebančius savarankiškai dirbti komandose, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę; gebančius konkuruoti sparčiai besikeičiančių technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje, taikant informatikos ir elektronikos metodus, inžinerinės veiklos principus bei technologijas saugioms kompiuterinėms sistemoms ir tinklams projektuoti, įgyvendinti, palaikyti, plėtoti, tikrinti bei vertinti, kurie gali būti naudojami įvairių sričių aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti;
Studijų rezultatai:
1. Paaiškinti pagrindinius informatikos inžinerijos faktus, sąvokas, teorijas ir matematinius metodus, susijusius su kompiuterių veikimu, kompiuterių technine ir programine įranga, jos savybėmis ir praktinio panaudojimo galimybėmis, kompiuterių komunikacija ir taikomaisiais sprendimais, kurie yra susiję su svarbiais istoriniais, dabartiniais ir galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje.
2. Paaiškinti algoritmų sudarymo ir analizės principus, programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, tipinius programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus ir programinės įrangos kūrimo ir priežiūros metodus informatikos inžinerijos kontekste.
3. Paaiškinti, kaip verslo, pramoninis, ekonominis ir socialinis kontekstas veikia profesinės veiklos praktiką, apibrėžiamą etikos normomis ir reglamentuojamą teisiniais reikalavimais, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, sutartis, gaminių saugos, atsakomybės ir kitus su informatikos inžinerija susijusius klausimus.
4. Taikyti informatikos inžinerijos studijų žinias, kuriant saugius ir kitus aktualius kriterijus atitinkančius taikomuosius sprendimus konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
5. Paaiškinti kompiuterinės ir kitos specializuotos skaitmeninės technikos kūrimo metodus, jos sandarą ir veikimo principus, bei taikymą konkretiems uždaviniams spręsti.
6. Apibūdinti informatikos inžinerijos profesinės veiklos problemą.
7. Paruošti informatikos inžinerijos konkrečiai profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis ir informaciją iš įvairių šaltinių.
8. Išanalizuoti informatikos inžinerijos konkrečiai profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir sprendimus pagal konkrečius kriterijus.
9. Įvertinti informatikos inžinerijos profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir pagrįsti sprendimus argumentuotomis išvadomis
10. Taikyti aktualius informatikos ir elektronikos inžinerijos metodus, formuluojant ir sprendžiant įvairių sričių taikomuosius uždavinius.
11. Parinkti programinę ir techninę įrangą, kuriant naujas ar tobulinant esamas sistemas.
12. Įgyvendinti specializuotą programinę įrangą kompiuterinėms sistemoms, taikant aktualius standartus, tipinius gyvavimo ciklo etapus ir projektų valdymo metodus.
13. Įvertinti kompiuterines sistemas pagal našumo, saugumo ir patikimumo kriterijus.
14. Tinkamai įgyvendinti kompiuterinių sistemų palaikymą ir plėtrą.
15. Parengti specifikaciją, projektą ar kitą dokumentaciją, reikalingą informatikos inžinerijos srities produktui arba paslaugai sukurti.
16. Profesionaliai komunikuoti valstybine ir bent viena užsienio kalba su specialistų auditorijomis.
17. Dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.
18. Sistemingai ir savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo.
19. Savarankiškai, sistemingai ir atsakingai dirbti, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę.
20. Demonstruoti kūrybingumą, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius ir problemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (126 kreditai):
Profesinė komunikacija, Fizika, Įvadas į programavimą, Duomenų bazių pagrindai, Matematika, Grandinių teorija ir elektronika, Saityno technologijos, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Vadybos pagrindai, Kompiuterių architektūra, Skaitiniai metodai inžinerijoje, Taikomasis programavimas, Profesinė užsienio kalba (anglų), Skaitmeninė logika ir mikrograndynai, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Multimedijos technologijos, Kompiuterių tinklai, Sistemų inžinerija, Taikomųjų tyrimų metodologija, Debesų kompiuterija, Mikrovaldikliai, Signalų apdorojimas, Tinklo ir serverių paslaugų valdymas, Kompiuterių darbo vietų ir tinklų administravimas, Išmaniųjų įrenginių technologijos, Grafinės naudotojo sąsajos kūrimas (A1) / Duomenų struktūros (A2), Informacijos sauga,
Laisvai pasirenkami dalykai (6 kreditai)
Praktikos (36 kreditai):
Sistemų diegimo ir priežiūros praktika, IT sistemų praktika, Sistemų projektavimo praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (12 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa parengta vadovaujantis „Computer Engineering Curricula 2016“ rekomendacijomis ir nukreipta išugdyti plačios erudicijos, kūrybingą ir kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią laisvai bendrauti ir dirbti komandoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti įvairiose informatikos inžinerijos srityse: elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio ir kt. įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje, įmonių IT padaliniuose, bei užimti vidutinės grandies vadovaujančias pareigas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-02-11