Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatikos inžinerija (anglų k. - Informatics Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-32

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos informatikos inžinerijos specialistus, kuriančius, diegiančius ir palaikančius inžinerines kompiuterines, nuotolinio valdymo ir stebėjimo sistemas, programinius įrankius bei debesų kompiuterijos ir daiktų interneto sprendimus; integruojančius, diegiančius ir administruojančius techninę įrangą bei kompiuterių tinklus.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Charakterizuoja pagrindines informatikos inžinerijos krypties koncepcijas bei sąvokas.
2. Apibrėžia teorinius principus, kuriais pagrįstos naujai atsirandančios technologijos.
3. Supranta informatikos inžinerijos taikymo sritis, problemų kompleksiškumą, pasirenka jų sprendimų būdus.
4. Nustato informatikos inžinerijos taikymo srities problemas, atlieka sisteminę inžinerinę analizę ir pasirenka tinkamą tyrimo metodiką.
5. Planuoja ir atlieka taikomuosius tyrimus, eksperimentinę plėtrą taikydami pažangių technologijų žinias.
6. Kuria, diegia ir palaiko inžinerines kompiuterines, nuotolinio valdymo ir stebėjimo sistemas bei programinius įrankius, pasirinkdami tinkamą įrangą, priemones ir metodus.
7. Projektuoja ir realizuoja valdymo bei stebėjimo sistemas, taikydami signalų apdorojimo, elektrotechnikos, elektronikos bei techninės įrangos projektavimo bei programavimo žinias.
8. Taiko programinės įrangos gyvavimo ciklo etapų metodikas, palaikydami ar integruodami programų sistemas.
9. Integruoja, diegia ir administruoja techninę, programinę įrangą bei kompiuterių tinklus, įvertindami kompiuterinių sistemų architektūros ir programinės įrangos ypatumus.
10. Sprendžia taikomųjų sričių uždavinius, įvertindami technologinį, ekonominį, socialinį ir teisinį kontekstą.
11. Taiko IT projektų valdymo praktikas, dirbdami individualiai ir komandoje, komunikuodami su kolegomis ir kitais suinteresuotaisiais.
12. Naudoja savarankiško studijavimo įgūdžius, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (126 kreditai): Grandinių teorija ir elektronika, Skaitiniai metodai inžinerijoje, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Profesinė komunikacija, Vadybos pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Psichologija, Profesinė užsienio kalba, Matematika, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Fizika, Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, Kompiuterių techninių sistemų įranga, Kompiuterių tinklai, Tinklo ir serverių paslaugų valdymas, Kompiuterių darbo vietų ir tinklų administravimas, Informacijos sauga, Įvadas į programavimą, Duomenų bazių pagrindai, Saityno technologijos, Sistemų inžinerija, Taikomasis programavimas, Skaitmeninė logika ir mikrograndynai, Signalų apdorojimas, Mikrovaldikliai, Duomenų struktūros/Grafinės naudotojo sąsajos kūrimas/Išmaniųjų įrenginių technologijos, Debesų kompiuterija.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Profesinės veiklos praktikos (36 kreditai): Sistemų diegimo ir priežiūros praktika, IT sistemų praktika, Sistemų projektavimo praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (12 kreditų).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa parengta vadovaujantis „Computer Engineering Curricula 2016“ rekomendacijomis ir nukreipta išugdyti plačios erudicijos, kūrybingą ir kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią laisvai bendrauti ir dirbti komandoje.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti įvairiose informatikos inžinerijos srityse: elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio ir kt. įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje, įmonių IT padaliniuose, bei užimti vidutinės grandies vadovaujančias pareigas.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.