Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Neurotechnologijos (anglų k. - Neurotechnology)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-32

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6123BX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450510

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
rengti aukštos kvalifikacijos neurotechnologijos specialistus, gebančius pritaikyti matematikos, biofizikos, informatikos, technologijos ir neuromokslų žinias vystant įvairias naujas įterptinių ir informacinių sistemų technologijas neurofiziologinių signalų efektyviam registravimui, apdorojimui bei analizei, ir kuriant naujas technologijas remiantis nervų sistemos veikimo bendrais dėsningumais.
Studijų rezultatai:
1. Pritaikyti matematikos ir gamtos mokslų žinias neurotechnologijų kūrime ir vystyme.
2. Įsisavinti procedūrinio ir objektinio pagrindinių kalbų programavimo technologijas ir gebėti jas taikyti įvairių taikomųjų užduočių spendimui.
3. Pritaikyti matematikos, statistikos, informatikos ir programavimo žinias išskiriant, analizuojant neurofiziologinius signalus.
5. Sisteminti žmogus-kompiuteris sąsajos principus, reikalingus kuriant biogrįžtamojo ryšio, neurofiziologinių signalų registracijos, virtualios ir papildytos realybės technologijas.
6. Gebėti rasti reikiamą profesinę informaciją duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose.
7. Naudoti įvairią techninę ir informacinę įrangą registruojant neurofiziologinius signalus, juos analizuojant ir pateikiant argumentuotas išvadas apie tiriamų objektų būsenas.
4. Remiantis nervų sistemos funkcionavimo principais gebėti kurti kompiuterinius modelius, pritaikomus įvairių įrenginių bei robotų valdymui.
9. Gebėti derinti teorines ir praktines žinias, būtinas kuriant produktus bei paslaugas informacijos, medicinos bei pramogų taikymo srityse..
10. Taikyti integruotas neuromokslų, informatikos ir technologijų mokslų žinias naujų informacinių technologijų produktų (robotizuotų sistemų, nervinių tinklų modelių, kompiuterinių programų, interaktyvių žaidimų ir kt.) kūrimui.
11. Susieti teorines ir praktines matematikos, biofizikos, neuromokslų, kitų gamtos mokslų, informatikos ir inžinerijos mokslų žinias bendraujant bei bendradarbiaujant tarpdalykinėse komandose bei plačiąja visuomene.
12. Gebėti sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai spręsti kompleksines neurotechnologijų kūrimo, modeliavimo ir vystymo problemas.
13. Suprasti technologinių ir inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, suvokti atsakomybę už technologinę veiklą
14. Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje derinant neurotechnologijų žinias.
15. Savarankiškai studijuoti ir planuoti mokymosi procesą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aiškinimas ir iliustravimas, pasitelkiant vizualinę medžiagą; praktinių ir laboratorinių darbų atlikimas; literatūros analizavimas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu; praktinių ir laboratorinių darbų stebėjimas ir užduočių atlikimo vertinimas; savarankiškų darbų analizė ir vertinimas. Viešas kursinio darbo, praktikų ataskaitų, baigiamojo darbo pristatymas ir gynimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Aukštoji matematika (1) Programavimo pagrindai
Bendroji biologija Kompiuterinė braižyba
Aukštoji matematika (2) Objektinis programavimas
Fizika I (mechanika ir molekulinė fizika) Lyginamoji gyvūnų anatomija ir fiziologija
Fizika II (elektromagnetizmas ir optika) Bendroji chemija
Biofizikos pagrindai
Skaitmeninis signalų apdorojimas
Žmogaus fiziologija
Tikimybių teorija ir matematinė statistika (MIT) Neurobiologija Algoritmų projektavimas ir analizė
Kognityvinė ir emocijų psichologija
Inžinerinė mechanika
Mašininis mokymas
Sensorinių sistemų neurofiziologija
Neurotechnologijų taikymas psichologinei savireguliacijai
Biofizika II Neuroniniai tinklai Nervų sistemos tyrimų metodai ir technologijos
Bendroji inžinerija ir elektronika
Multimedijos sistemų technologijos
Neuroinformatika Įterptinės sistemos
Elektrofiziologija Kursinis
Gyvūnų elgsenos neurobiologija
Neurotechnologijų taikymas medicinoje
Robotika ir neurotechnologijos Pažintinė praktika
Specialybinė praktika
Neurotechnologijų baigiamasis darbas
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Organinė ir bioorganinė chemija Diferencialinės ir matematinės fizikos lygtys
Biochemija Programų inžinerijos pagrindai
Bendroji genetika Duomenų bazės ir interneto technologijos
Ląstelės biologija Išplėstinės realybės inžinerija

VDU A, B, D grupių dalykai: 28 kreditai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tarpdiscipliniškunmas apjungiant
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Neurotechnologijų programa yra tarpdisciplininė, baigę šią programą absolventai galės tiesiogiai orientuotis į plačią darbo rinką apimančią tiek neurotechnologijas, informacines technologijas, biotechnologijas bei socialinių krypčių įmonėse (neuromarketingas, neuroekonomika, kt). Netiesiogiai, Neurotechnologijų programos absolventai galės dirbti šių krypčių įvairiuose laboratorijose, tyrimuose, projektuose.
Neurotechnologijų bakalauro studijų programą absolventai galės:
• Dirbti įvairiose įmonėse ir organizacijose, kuriančiose produktus bei paslaugas informacijos, elektronikos, biotechnologijos, medicinos, ir kitose neurotechnologijų taikymo srityse;
• Dirbti programinės įrangos kūrimo, bioinžinerijos, neuromokslų, neuroinformatikos laboratorijose, pramogų bei reabilitacinių įrankių kūrimo įmonėse.
• Dirbti kuriant biogrįžtamojo ryšio, neurofiziologinių signalų registracijos, virtualios ir papildytos realybės ir kt. technologijas, kurios naudoja žmogus-kompiuteris sąsajos principus.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę Neurotechnologijos bakalauro studijų programą absolventai galės tęsti studijas VDU magistrantūros studijų programose (biotechnologijos, informatikos kryptyse), arba kituose universitetuose Lietuvoje bei užsienyje.