Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė ir Teisėsaugos institucijos (anglų k. - Law and Law Enforcement Authorities)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531KX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550421

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-06-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
suteikti teisės studijų krypties bazines žinias, identifikuoti bei tvarkyti teisės šaltinius, norminius aktus; gebėti įforminti vykdomosios valdžios ir teisėsaugos institucijų asmeninius teisinius santykius, parengti teisinius dokumentus, reguliuojančius viešojo valdymo subjektų veiklą, atlikti ikiteisminio ir ikiteisiminio pobūdžio tyrimus; teikti teisinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, gebėti identifikuoti jų problemas, atstovauti subjektų teisėtiems interesams; teikti teisinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, gebėti identifikuoti jų problemas, atstovauti subjektų teisėtiems interesams; efektyviai ir atsakingai gebėti taikyti profesinės veiklos metodus ir priemones valstybinėse teisėsaugos institucijose, įmonėse ir organizacijose; ugdyti asmeninį savarankiškumą ir mokymosi visą gyvenimą vertybes, planuoti teisininko profesijos karjerą.


Studijų rezultatai:
Žino profesinės veiklos srityse integruotas teisės studijų žinias; supranta teisės mokslą teisminiame ir kvaziteisminiame procesuose, teisės taikymo aktus, aiškinti ir taiko teisę remiantis ekonomikos, filosofijos, sociologijos ir kitų mokslų žiniomis; supranta teisėsaugos institutų turinį nacionaliniame, tarptautinės viešosios ir privatinės teisės, ES teisės reguliavimo kontekste; geba išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus; identifikuoja konkrečias teisines taisykles, atlieka ikiteisminį tyrimą, siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas,nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus; geba suvokti ir aiškinti teisės normų prasmę bei teisingai jas taikyti teisiniams sprendimams, įvertinta jų galiojimo laiką, teritoriją ir galiojimą asmenims, analizuoja teismų praktiką,įvairius teisinius dokumentus; geba organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą, teisiniu požiūriu analizuoti ir vertinti teisėsaugos institucijų veiklą, interpretuoti, analizuoti institucijų reikšmingus duomenis, bei juos įforminti; geba taikyti informacines technologijas; geba praktikoje profesinėje veikloje savarankiškai plėtoti įgytas bendrąsias ir specializuotas teisines žinias; geba teikti teisines konsultacijas rekomendacijas; moka tinkamai elgtis su teisėsaugos institucijų konfidencialia informacija, užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą; moka taisyklingai žodžiu ir raštu ugdyti kalbos kompetenciją gimtąją ir užsienio kalba, kuriomis vykdomos studijos, sklandžiai jomis reikšti savo mintis; geba dirbti komandoje, korektiškai atsižvelgti į įvairias kultūras; geba nuosekliai, logiškai, kritiškai mąstyti , efektyviai bei nuolat mokytis; planuoti ir racionaliai panaudoti savo laiką ir išteklius.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomi ir derinami įvairūs dėstymo ir studijų metodai: tradicinė paskaita, interaktyvioji paskaita, konsultacijos, veikdinamieji metodai, nukreipti į praktinių gebėjimų ugdymą, savarankiškas studijas skatinantys metodai, tiriamojo pobūdžio metodai ir kita.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Romėnų teisė, Valstybės ir teisės teorija, Teisėsaugos institucijų sistema, Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė, Profesinė užsienio kalba, Baudžiamoji teisė, Baudžiamasis procesas, Civilinė teisė, Civilinis procesas, Darbo teisė ir socialinės apsaugos teisė, Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė, Europos Sąjungos teisė, Tarptautinė teisė, Korupcijos kontrolė ir prevencija ir kt. Numatytos trys profesinės veiklos praktikos: juridinių dokumentų rengimo praktika; mokomoji praktika, baigiamoji – specialybės praktika.
Specializacijos:
Teisminės institucijos
Ikiteisminės institucijos
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Lietuvos verslo kolegijos kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje daug dėmesio skiriama absolventų įsidarbinimui ir jų karjerai, supažindinant studentus su profesinės karjeros galimybėmis, teikiant informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įsidarbinimo klausimais, palengvinant studentų/absolventų integraciją įdarbo rinką. Programoje vyrauja praktinis mokymas.
Praktikos atliekamos:
Skuodo rajono apylinkės teisme; Palangos miesto apylinkės teisme; Klaipėdos miesto apylinkės teisme; Klaipėdos miesto apygardos teisme; LR Notarų rūmuose; Advokatų Stanislavos Kazimieros Barvidytės, Edvardo Staponkaus kontoroje; Mauro Urbonavičiaus advokato kontoroje; Donato Lengvino advokato kontoroje; Antstolio Jono Petriko kontoroje; VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje; Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose; Klaipėdos miesto vyriausiame policijos komisariate. Studentai turi galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių institucijose
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
ikiteisminio tyrimo tyrėju; teismo posėdžių sekretoriumi; valstybės tarnautoju savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose; valstybės tarnautoju policijos komisariatuose ir kitose teisėsaugos institucijose; juriskonsultantais, teisės referentais, teisininkais verslo įmonėse ir nevyriausybinėse organizacijose; antstolių, advokatų kontorose ir notarų biuruose.
Tolesnių studijų galimybės:
Įvykdę aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.