Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Integruotų gamtos mokslų pedagogika (anglų k. - Pedagogy of Integrated Science)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 4,5, Metais
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-23

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX045

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos integruotų gamtos mokslų pedagogus, turinčius integruotų gamtos mokslų bei šiuolaikinės pedagogikos ir didaktikos žinių, gebančius analizuoti, vertinti bei aiškinti gamtos reiškinius ir procesus integraliai, pažangių technologijų ir darnaus vystymosi kontekstuose, organizuoti integruoto gamtamokslinio ugdymo procesą, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 klasėse), gebančius vykdyti tyrimus, nuolat tobulėti, studijuoti savarankiškai, mokytis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Asmeninis tobulėjimas ir mokėjimas mokytis, gebėjimas mąstyti kritiškai, konstruktyviai ir kūrybiškai, profesinė komunikacija, naujų technologijų ir informacijos valdymo, kultūrinė kompetencija.
Dalykinės kompetencijos:
Fundamentinės žinios fizikos, chemijos, biologijos ir gamtinės geografijos srityse, išmaniųjų informacinių technologijų panaudojimas perteikiant žinias, gebėjimas reiškinius, procesus ir/ar sandaras perteikti nuosekliai ir holistiškai, interpretuoti gamtos reiškinius sparčiai besikeičiančių technologijų pasaulyje, sisteminis gamtos mokslų pažinimo ir ugdymo metodų taikymas, gebėjimas ugdyti mokinių gamtamokslinę kompetenciją, atsakingumą ir pilietiškumą.
Numatomi studijų rezultatai:
Programos absolventas, aukštos kvalifikacijos integruotų gamtos mokslų pedagogas, gebės: suprasti, analizuoti, vertinti bei aiškinti gamtos reiškinius ir procesus integraliai, pažangių technologijų, darnaus vystymosi bei išteklių tausojimo kontekste; interpretuoti gamtos mokslų tyrimų duomenis ir perteikti mokinių auditorijai; planuoti bei organizuoti integruoto gamtamokslinio ugdymo procesą, pasirenkant tinkamą turinį, veiksmingas mokymosi organizavimo formas, mokymosi ir rezultatų vertinimo metodus; planuoti ir vadovauti mokinių tiriamojo pobūdžio veiklai klasėje, laboratorijoje, mokyklos teritorijoje ir už jos ribų; inicijuoti, projektuoti ir savarankiškai vykdyti pedagoginės veiklos tyrimus, valdyti ir organizuoti savo mokymosi veiklą, mokytis savarankiškai ar grupėje su kitais asmeninio ir profesinio tobulėjimo procese visą gyvenimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Kontaktiniam darbui taikomi studijų metodai: demonstravimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija, grupinis darbas, atvejo analizė, švietimo dokumentų analizė, mokslinio straipsnio analizė, socialinis modeliavimas, minčių žemėlapis, imitavimas, didaktinis vaidmenų žaidimas, simuliacinės ir kontekstinės pratybos, laboratoriniai darbai, darbas kompiuteriu, konsultacijos. Savarankiškam darbui taikomi studijų metodai: mokslinės ir metodinės informacijos šaltinių analizė, atvejo analizė, tiriamieji metodai (stebėjimas, apklausa, veiklos tyrimas, bandymas, eksperimentas), projektų metodas, individualus ir grupinis darbas, grupinė diskusija, minčių žemėlapis, kūrybinio pobūdžio užduotys, rašto darbai, studijų aplankas (portfolio), pedagogo praktinės patirties analizė, veiklos refleksija, konsultavimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams vertinti Universitete vartojama dešimtbalė kriterinė proporcinė vertinimo sistema. Studentų studijų rezultatų, pasiekimų vertinimas per semestrą vykdomas periodiškai ir sistemingai. Tarpiniuose ir baigiamuosiuose atsiskaitymuose taikomi aktyvaus mokymosi principai ir metodai, probleminės, kūrybinės, analitine veikla grįstos užduotys. Semestro savarankiško darbo užduotys vertinamos pažymiu, o egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys: atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro 63 kreditų pedagoginės studijos (pedagogikos pagrindai, pedagoginė psichologija, bendroji didaktika, ugdymo(si) proceso planavimas, inkliuzinis ugdymas, pedagoginės veiklos tyrimas), kuriose 30 kreditų skirta pedagoginei praktikai, 162 kreditų pedagoginės intgeruotų gamtos mokslų pagrindinės krypties studijos (holistinė pasaulio samprata, matematika ir duomenų valdymas, medžiagos, judėjimas, energija ir jų kitimai, šviesos energija ir biofiziniai procesai, pirminės struktūros, gyvybės sandara, gyvybės sisteminimas, junginiai ir procesai, susieta gyvybinė veikla, pažangios technologijos, aplinkos ir pasaulio studijos, integruotų gamtos mokslų didaktika, informacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme). Pedagoginės studijos baigiamos Pedagoginių studijų baigiamuoju darbu. Programos studijos baigiamos Bakalauro darbu.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa jungia pedagogikos ir gamtos (biologijos, fizikos, chemijos) mokslus bei yra orientuota į pagrindinio ugdymo koncentro pirmąją dalį (5–8 klasių mokinių integruotas gamtamokslinis ugdymas). Studijų programos sandara – dalinė modulinė. Gamtos mokslų studijos vykdomos integruotai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės: dirbti pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies 5-8 klasių integruotų gamtos mokslų ir 7-8 klasių chemijos, fizikos, biologijos mokytoju; dirbti pedagogu vaikų neformaliojo švietimo įstaigose; galės tęsti studijas socialinių mokslų švietimo ir ugdymo krypčių grupės magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas galės tęsti studijas socialinių mokslų švietimo ir ugdymo krypčių grupės magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.