Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Integruotų gamtos mokslų pedagogika (anglų k. - Pedagogy of Integrated Science)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 4,5, Metais
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-23

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX045

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-30
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti šiuolaikiškus, aukštos kvalifikacijos integruotų gamtos mokslų pedagogus, gebančius analizuoti, vertinti bei aiškinti gamtos reiškinius ir procesus integraliai, holistiškai pažangių technologijų ir darnaus vystymosi kontekstuose, organizuoti integruoto gamtamokslinio ugdymo procesą, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 klasėse), tyrimais grįsti gamtamokslinio ugdymo kokybės vertinimą ir jos tobulinimą.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. taikyti specifinius bei inovatyvius mokymosi metodus, planuoti bei organizuoti integruoto gamtamokslinio ugdymo procesą, įvairiais būdais ir instrumentais spręsti konkrečias ugdymo problemas;
2. analizuoti gamtos reiškinius, apdoroti eksperimentinių tyrimų duomenis, parinkti tinkamus matematinius metodus bei informacines technologijas gamtamokslinio ugdymo procese;
3. planuoti ir savarankiškai vykdyti pedagoginės veiklos tyrimus, sistemiškai rinkti ir interpretuoti tyrimo duomenis, tyrimais grįsti vaikų gamtamokslinio ugdymo problemų sprendimą, naujovių kūrimą ir diegimą;
4. perteikti tyrimų rezultatus, pedagogines idėjas, problemas ir sprendimus įvairioms tikslinėms grupėms, besidominčioms gamtamoksliniu ugdymu;
5. planuoti bei organizuoti ugdymosi procesą, parinkti tinkamus mokymosi metodus, parengti mokymosi medžiagą, vertinti mokymosi pasiekimus ir pažangą, teikti efektyvų ir konstruktyvų grįžtamąjį ryšį;
6. interpretuoti gamtos mokslų tyrimų duomenis ir integraliai apibūdinti mokinių auditorijai;
7. suplanuoti ir vadovauti mokinių tiriamojo pobūdžio veiklai klasėje, laboratorijoje, mokyklos teritorijoje ir už jos ribų;
8. kurti atvirą, saugią, stimuliuojančią ugdymosi aplinką, skatinančią mokymąsi grupėmis ir bendradarbiaujant, plėtoti mokinių skaitmeninį raštingumą ir virtualiojo bendravimo kultūrą;
9. nustatyti individualius mokymosi poreikius ir gebėjimus, mokymosi stilių, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, metodus, mokymosi medžiagą;
10. skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi gamtos mokslais, technologijomis bei inovacijomis, padėti planuoti karjerą gamtos mokslų srityse;
11. užmegzti ir puoselėti ryšius su mokyklos bendruomene, visuomene, susijusių institucijų darbuotojais, įskaitant ir verslo įmones, veiksmingai komunikuojant lietuvių ir užsienio kalba, veikti bendradarbiaujant, dirbti komandoje;
12. reflektuoti savo pedagoginę veiklą, nustatyti savo asmeninio tobulėjimo kryptis ir planuoti savarankišką mokymąsi;
13. - prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus, įvertinti jų poveikį pagarbos žmogui, darnos, pilietiškumo, socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos aspektais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokslinės ir metodinės informacijos šaltinių bei dokumentų analizės, diskusijos, projektų, atvejo analizės, komandinio darbo, tyrimiamieji metodai, laboratoriniai darbai; pratybose vyrauja bendradarbiavimu grįsta kūrybinė veikla, gamtamoksliniai tyrimai laboratorijose ir gamtinėje aplinkoje. Studijų procese naudojamos e.mokymosi technologijos, virtualios mokymosi ir bendadarbiavimo aplinkos, lauko aplinkos. Pedagoginė praktika vyksta bendrojo ugdymo mokyklose trimis etapais, kiekviename jų didinant studento savarankiškumo laipsnį. Pedagoginės studijų pabaigoje rengiamas ir ginamas pedagoginių studijų baigiamasis darbas. Studijos baigiamos bakalauro darbo rengimu ir gynimu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams vertinti Universitete vartojama dešimtbalė kriterinė proporcinė vertinimo sistema. Studentų studijų rezultatų, pasiekimų vertinimas per semestrą vykdomas periodiškai ir sistemingai. Programos studentų pasiekimų vertinimas grindžiamas šiuolaikine didaktika, atitinkančia mokymosi poreikius ir orientuota į studijų rezultatus.
Tarpiniuose ir baigiamuosiuose atsiskaitymuose taikomi aktyvaus mokymosi principai ir metodai, probleminės, kūrybinės, analitine veikla grįstos užduotys.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro 63 kreditų pedagoginės studijos (pedagogikos pagrindai, pedagoginė psichologija, bendroji didaktika, ugdymo(si) proceso planavimas, inkliuzinis ugdymas, pedagoginės veiklos tyrimas), kuriose 30 kreditų skirta pedagoginei praktikai, 162 kreditų pedagoginės intgeruotų gamtos mokslų pagrindinės krypties studijos (holistinė pasaulio samprata, matematika ir duomenų valdymas, medžiagos, judėjimas, energija ir jų kitimai, šviesos energija ir biofiziniai procesai, pirminės struktūros, gyvybės sandara, gyvybės sisteminimas, junginiai ir procesai, susieta gyvybinė veikla, pažangios technologijos, aplinkos ir pasaulio studijos, integruotų gamtos mokslų didaktika, informacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme). Pedagoginės studijos baigiamos Pedagoginių studijų baigiamuoju darbu.
Programos studijos baigiamos Bakalauro darbu.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa jungia pedagogikos ir gamtos (biologijos, fizikos, chemijos) mokslus bei yra orientuota į pagrindinio ugdymo koncentro pirmąją dalį (5–8 klasių mokinių integruotas gamtamokslinis ugdymas). Studijų programos sandara – dalinė modulinė. Gamtos mokslų studijos vykdomos integruotai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės:
• dirbti pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies 5-8 klasių integruotų gamtos mokslų ir 7-8 klasių chemijos, fizikos, biologijos mokytoju;
• dirbti pedagogu vaikų neformaliojo švietimo įstaigose – jaunųjų gamtininkų centruose, miško mokyklose ir pan.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas galės tęsti studijas socialinių mokslų švietimo ir ugdymo krypčių grupės magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.