Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Reklamos technologijos (anglų k. - Advertising technologies)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Medžiagų technologijos

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-23

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550211

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Reklamos technologijų studijų programos tikslas – parengti technologijų mokslų profesinius bakalaurus, turinčius reklamos produktų kūrimo ir gamybos žinių, gebančius sukurti ir įdiegti kokybiškus ir konkurencingus skaitmeninius ir materialius produktus bei įgyvendinti reklamos projektus, parinkti ir tinkamai pritaikyti medžiagas, įrangą ir priemones, analitinius ir modeliavimo metodus produktų kūrimui ir technologinių procesų optimizavimui bei gebančius suprasti ir įvertinti technologinių reklamos kūrimo procesų poveikį visuomenei ir komercinei aplinkai.

Studijų rezultatai:
1. Turės pagrindinių profesinei veiklai reikalingų bendrųjų, gamtos mokslų, matematikos žinių ir gebės jas taikyti kuriant ir gaminant reklamos produktus.
2. Turės pagrindinių reklamos produktų kūrimo ir gamybos technologijų žinių, valdys specialybės terminologiją.
3. Gebės taikyti žinias ir supratimą materialių ir skaitmeninių reklamos produktų kūrimo ir gamybos technologinėms problemoms spręsti.
4. Gebės taikyti žinias ir supratimą reklamos produktų kūrimo ir gamybos technologiniams procesams analizuoti ir optimizuoti.
5. Gebės surinkti, išanalizuoti ir susisteminti mokslinę ir profesinę informaciją bei tinkamai ją panaudoti atliekant eksperimentus.
6. Gebės taikyti tyrimų rezultatus reklamos produktų kūrimo ir gamybos technologinėms problemoms spręsti, procesams optimizuoti ir inovacijoms kurti.
7. Projektuos materialių ir skaitmeninių reklamos produktų kūrimo ir gamybos procesus.
8. Planuos, organizuos ir vykdys reklamos produktų gamybą, parinkdamas optimalias technologijas, medžiagas ir įrangą, vertins ir valdys procesų ir produktų kokybę bei saugumą.
9. Bendraus ir bendradarbiaus su socialiniais partneriais, reklamos kūrėjais, gamintojais bei vartotojais šalyje ir tarptautinėje erdvėje, įvertins vartotojų poreikius.
10. Išmanys pagrindinius technologinių reklamos projektų valdymo ir verslo aspektus; atsakingai įvertins reklamos projektų etinį, komercinį ir teisinį bei aplinkosauginį poveikį.
11. Sėkmingai dirbs reklamos kūrėjų ir/ar gamintojų komandoje arba savarankiškai, naudodamas šiuolaikines informacijos ir komunikacijos priemones.
12. Tobulins savo profesinius ir asmeninius gebėjimus, kūrybiškumą, nuolat sieks reklamos kūrimo ir gamybos procesų produktyvumo ir inovatyvumo.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, diskusijos, praktika, kursiniai ir baigiamojo darbo projektai, savarankiškas darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: studento mokymo ir mokymosi rezultatai vertinami naudojant kaupiamojo vertinimo sistemą. Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimties balų kriterinė skalė, susieta su studijų rezultatų pasiekimų lygmeniu. Galutinis pažymys susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzamino arba projekto įvertinimo dalių. Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Vertinimo tvarka, sistema ir kriterijai yra grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo ir nešališkumo principais.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis – 15 kreditų (Filosofija, Specialybės kalbos kultūra, Anglų kalba).
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis – 135 kreditai (Matematika, Fizika, Informaciijos technologijos, Grafinis dizainas, Reklamos technologijų pagrindai, Chemija, Reklamos medžiagos, Kompiuterinė grafika, Tinklalapių programavimas, Teisės pagrindai, Reklamos kūrimas, Reklamos spausdinimo technologijos, Mobilių aplikacijų kūrimas, Elektroninė leidyba, Žmogaus sauga, Reklamos verslo kūrimas ir valdymas).
Praktikos:
1. Įvadinė specialybės praktika (6 kreditai)
2. Reklamos produkto kūrimas 1 (6 kreditai)
3. Reklamos produkto kūrimas 2 (6 kreditai)
4. Baigiamoji praktika (12 kreditai).
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (12 kreditų).

Specializacijos: Studijų programos studentai turi galimybę pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų ir studijuodami specializacijos dalykus toliau gilintis į skaitmeninio arba materialaus reklamos produkto kūrimo, publikavimo ar gamybos technologijas. Specializacijoms skirtų dalykų apimtis – 21 kreditas.
1. Skaitmeninės reklamos technologijos
Studijuojami dalykai: Animacija ir reklamos vizualizavimas,Video ir audio technologijos, Reklamos fotografija.
2. Materialios reklamos technologijos. Studijuojami dalykai: Skaitmeninės spaudos technologijos, Specialios reklamos gamybos technologijos, Pospaudiminės ir apdailos technologijos.

Studento pasirinkimai: Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Reklamos technologijų studijų programoje arba kitose studijų programose dėstomų dalykų. Reklamos technologijų studijų programoje siūlomi 6 pasirenkamieji dalykai, kurių apimtis – po 3 kreditus.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Reklamos technologijų studijų programa – pirmoji technologijos studijų krypčių grupės medžiagų technologijų krypties koleginių studijų programa. Ši programa apima virtualaus (skaitmeninio) ir materialaus reklamos produkto kūrimo ir gamybos procesus.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Reklamos technologijų specialistai gebės sėkmingai integruotis į darbo rinką skaitmeninių ir materialių reklamos produktų kūrimo srityje, vystyti reklamos projektus, dirbti reklamos produktų kūrėjų komandoje ar jai vadovauti reklamos dizaino, gamybos, marketingo, spaudos, IT ir skaitmeninių medijų įmonėse.

Tolesnių studijų galimybės: Baigus šią studijų programą, absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose jų nustatyta tvarka.