Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės finansų sistemos (anglų k. - Information Finance Systems)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informacijos sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-23

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6533BX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Informacinių finansų sistemų studijų programos tikslas - parengti informacijos sistemų krypties profesinį bakalaurą, turintį sisteminių žinių ir praktinių gebėjimų informacijos sistemų ir finansų informacinių procesų srityse; gebantį projektuoti, kurti ir diegti informacines finansų sistemas bei jų programinę įrangą; gebantį kurti, diegti debesų kompiuterijos technologijomis grįstas paslaugas; galintį diegti įmonių informacinių sistemų ir finansinės informacijos saugos technologijas bei programinę įrangą; gebantį analizuoti, vertinti, spręsti praktinius uždavinius, susijusius su informaciniais procesais gamybos, personalo, klientų valdyme įvairiose institucijose ir organizacijose; gebantį vadovauti asmenų grupei, įgyvendinant e.projekto, kūrimo ir diegimo darbus.

Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
1. Įgis fundamentines informatikos mokslų žinias, nuoseklias ir šiuolaikines finansų valdymo žinias, verslo ir vadybos pagrindų žinias, humanitarinių ir socialinių mokslų žinias, reikalingas praktiniams informacinių finansų sistemų (toliau IFS) uždaviniams spręsti.
2. Žinos apskaitos procesą, finansinių ataskaitų principus ir struktūrą, apmokestinimo principus ir mokesčių sistemą, finansų sistemos, pinigų ir kapitalo rinkų funkcionavimo ypatumus, įmonės ir asmeninių finansų specifiką, finansinių instrumentų savybes, jų privalumus ir trūkumus bei šias žinias pritaikys rengiant IFS projektus.
3. Žinos organizacijų informacijos ir komunikacijų technologijų (toliau IKT) sistemas, veikimo principus, saugumo priemones, informacijos kaupimo, saugojimo, apdorojimo būdus, informacijos išraišką, operacines sistemas, programavimo kalbų semantiką ir programavimo metodikas bei šias žinias pritaikys konkrečių IFS uždavinių, funkcijų, naudotojo sąsajos realizavimui.
4. Naudosis įmonių informacijos apdorojimo metodikomis ir technologijomis parenkant finansinių informacijos sistemų architektūrą, įgyvendinant rinkodaros ir valdymo informacines sistemas bei debesų kompiuterija grįstas paslaugas.
5. Žinos apie duomenų struktūrų įvairovę ir jų apdorojimui bei analizei naudojamus algoritmus bei šias žinias pritaikys kuriant duomenų bazes ir programinę įrangą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
6. Sugebės rinkti duomenis, apibendrinti ir atlikti jų analizę naudojant šiuolaikinės matematikos, statistikos ir tikimybių teorijos metodus.
7. Gebės analizuoti finansinės veiklos informacinių procesų privalumus ir trūkumus bei projektuoti ir kurti informacines sistemas, skirtas finansinei informacijai valdyti.
8. Taikys finansinės informacijos modeliavimo, prognozavimo, rizikos vertinimo metodus praktinių problemų sprendimui.
9. Parinks informacijos saugos technologijas ir kurs sprendimus, užtikrinanačius įmonių informacinių sistemų ir finansinės informacijos saugą.
10. Savarankiškai ištirs informacinės sistemos (toliau IS) kūrimo probleminę sritį ir pasiūlys geriausią sprendimo kelią.
Specialieji gebėjimai
11. Atliks įmonės veiklos procesų ir vartotojų poreikių analizę.
12. Parengs projektą ir įgyvendins IFS, taikant įvairias sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikas bei įrankius.
13. Pritaikys įmonių IFS kūrimo ir palaikymo technologijas.
14. Analizuos finansinių informacijos sistemų architektūrą ir parinks tinkamas informacines ir komunikacines technologijas bei debesų kompiuterija grįstas paslaugas
15. Įgyvendins internetinės prieigos naudotojo sąsają pasinaudojant įvairiomis programavimo technologijomis.
16. Mokės analizuoti ir modeliuoti verslo procesus taikant dirbtinio intelekto metodus ir agentines technologijas kuriant IFS.
Socialiniai gebėjimai
17. Bus plačios erudicijos, kūrybiškai ir kritiškai mąstys, dirbs komandoje ir vadovaus įgyvendinant IFS projektus.
18. Gebės dirbti individualiai, kolegialiai komandoje, daugiakultūrinėje aplinkoje bei vadovautis profesine etika.
19. Gebės generuoti idėjas, siūlys originalius, atitinkančius kintančią aplinką, problemų sprendimus.
Asmeniniai gebėjimai
20. Plėtos profesines žinias ir tobulins profesinius gebėjimus, savarankiškai mokantis ir planuojant mokymąsi.
21. Bus atsakingais už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei.

Mokymo ir mokymosi veiklos: Interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas. Projektų rengimas - projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas. Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento studijų dalyko rezultatai vertinami dešimties balų kriterine vertinimo sistema. Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų. Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti išvadas apie studijų rezultatų pasiekimo lygį. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais. Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis (studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais), baigiamojo darbo - kolegialusis (studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija) vertinimo būdai.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais – 15 kreditų. Anglų kalba, Profesinė anglų kalba, Informacijos technologijos, Ergonomika ir darbų sauga
Studijų krypties apimtis kreditais - 120 kreditų – iš jų: Studijų krypties dalykų apimtis kreditais -80: Finansų matematika, Diskrečiosios struktūros ir logika, Statistika, Algoritmai ir duomenų struktūros, Prisitaikantis dizainas, Java pagrindai, Objektinis programavimas, Programavimas Python, Programų inžinerija, Duomenų valdymo technologija, JavaScript pagrindai, Programavimo technologijos, Teisinis duomenų saugos reglamentavimas, Informacijos ir komunikacijos technologijų sistemos, Operacinės sistemos, Debesų kompiuterija, Informacinės sistemos
Praktikos - 30 kreditų: Taikomosios apskaitos programos, Programavimo praktika, Finansinių institucijų valdymo procesų vizualizavimas ir modeliavimas (CESIM), Informacinių sistemų projektavimo praktika, Baigiamoji praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas -10 kreditų.

Studento pasirinkimai: Gilesnės informacijos sistemų krypties ir finansų krypties studijos – 75 kreditai: Privalomieji dalykai - 66 kreditai: Tyrimų metodologija, Turinio valdymo sistemos, Informacinių sistemų ir duomenų sauga, Gilusis mokymas, Blokų grandinių technologija, E-verslas, Mobiliųjų įrenginių programavimas, Programinės įrangos projektas, Mikro ir makro ekonomika, Finansinė apskaita, Finansinė analizė, Santykių su klientais valdymas (sertifikavimas anglų kalba), Projektų valdymas, Profesinė komunikacija. Studento laisvai pasirenkamieji dalykai - 9 kreditai: Informacinių technologijų etika, Mokslinė komunikacija anglų kalba, Karjeros planavimas. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų dalykai dėstomi anglų kalba. Sudaroma galimybė įgyti sertifikatą:
1. Santykių su klientais valdymas (sertifikavimas anglų kalba)
2. Finansinių institucijų valdymo procesų vizualizavimas ir modeliavimas (CESIM)

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės:
Informacinėmis technologijomis ir individualizuotu bendravimu su vartotoju grindžiamos paslaugų įmonės, reikalaujančios ne tik gilių IT žinių, bet ir supratimo apie finansus bei apskaitos standartus:
● informacinių technologijų bendrovės, diegiančios įmonių finansų valdymo, apskaitos, valdymo procesų sistemas;
● finansinius sprendimus naudojančios, kuriančios ir tobulinančios įmonės: bankai, draudimo bendrovės, pensijų fondai, investicinės įmonės, vertybinių popierių biržos, įmonių finansų valdymo padaliniai, konsultacinės bendrovės, dirbančios finansų ir audito srityse, mokesčių institucijos;
● įmonės, integruojančios finansinius procesus e-sprendimuose: leidybos, prekybos ar gamybos įmonės, e. paslaugų ir e .pardavimų portalai.
● Prieglobos (hosting) įmonės - programinę įrangą, kaip debesų kompiuterijos paslaugą, teikiančios įmonės.
Kvalifikuotų informacinių finansų sistemų specialistų, įgijusių sistemines žinias ir gebančius jas pritaikyti dviejų aktualių– finansų ir informatikos sričių sandūroje, karjeros galimybės siejamos su itin sparčiai besivystančiomis ir globalius standartus taikančiomis įmonėmis:
● prekybą įvairiais sudėtingos struktūros finansiniais produktais;
● inovatyvių atsiskaitymų sistemų už prekes ir paslaugas kūrimą ir diegimą;
● asmeninių finansų valdymą per taupymo modelius;
● finansinių instrumentų valdymo operacijas ir modelius;
● asmeninių ir įmonių investavimo strategijų valdymą;
● individualizuotos pensijų sistemos formavimą;
● elektroninės ir mobiliosios bankininkystės infrastruktūros plėtojimą;
● debesų technologijų diegimą.

Tolesnių studijų galimybės universitetuose užtikrinamos informatikos mokslų krypčių magistrantūros studijų programose Lietuvoje pagal aukštųjų mokyklų statutus.Tęstinumas galimas ir užsienio aukštosiose mokyklose