Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansų technologijos (anglų k. - Financial Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informacijos sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-23

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6533BX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-30
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Finansų technologijų studijų programos tikslas - parengti informacijos sistemų krypties profesinį bakalaurą, turintį sisteminių žinių ir praktinių gebėjimų informacijos sistemų ir finansų technologijų srityse; gebantį analizuoti, vertinti, spręsti praktinius uždavinius, susijusius su finansinės veiklos informaciniais ir technologiniais procesais įvairiose institucijose ir organizacijose; gebantį projektuoti, kurti ir diegti informacijos sistemas (toliau IS) bei jų programinę įrangą; gebantį kurti, diegti debesų kompiuterijos technologijomis grįstas finansines paslaugas; diegti sprendimus finansinių rinkų skaitmeninimo aplinkoje; gebantį pritaikyti informacijos saugos technologijas; gebantį vadovauti asmenų grupei, įgyvendinant projekto, kūrimo ir diegimo darbus.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
1. Įgis fundamentines informatikos mokslų žinias, nuoseklias ir šiuolaikines finansų valdymo žinias, humanitarinių ir socialinių mokslų žinias, reikalingas informacijos sistemų ir finansų technologijų procesų uždaviniams spręsti.
2. Žinos apskaitos procesą, finansinių ataskaitų principus ir struktūrą, apmokestinimo principus ir mokesčių sistemą, finansų sistemos, pinigų ir kapitalo rinkų funkcionavimo ypatumus, finansinių instrumentų savybes, jų privalumus ir trūkumus bei šias žinias pritaikys rengiant finansų technologijų projektus.
3. Žinos organizacijų informacijos ir komunikacijų technologijų sistemas, veikimo principus, saugumo priemones, informacijos kaupimo, saugojimo, apdorojimo būdus, informacijos išraišką, operacines sistemas, programavimo kalbų semantiką ir programavimo metodikas bei šias žinias pritaikys konkrečių informacijos sistemų uždavinių, funkcijų, naudotojo sąsajos realizavimui.
4. Naudosis įmonių informacijos apdorojimo metodikomis ir technologijomis parenkant informacijos sistemų architektūrą, įgyvendinant informacijos sistemas bei debesų kompiuterijos technologijomis grįstas finansines paslaugas.
5. Žinos apie duomenų struktūrų įvairovę ir jų apdorojimui bei analizei naudojamus algoritmus bei šias žinias pritaikys kuriant duomenų bazes ir programinę įrangą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
6. Sugebės rinkti duomenis, apibendrinti ir atlikti jų analizę naudojant šiuolaikinės matematikos, statistikos ir tikimybių teorijos metodus.
7. Gebės analizuoti finansinės veiklos informacinių procesų privalumus ir trūkumus bei projektuoti ir kurti informacijos sistemas, skirtas finansinei informacijai valdyti.
8. Taikys finansinės informacijos modeliavimo, prognozavimo, rizikos vertinimo metodus praktinių problemų sprendimui.
9. Parinks informacijos saugos technologijas ir kurs sprendimus, užtikrinančius įmonių informacijos sistemų ir finansinės informacijos saugą.

Specialieji gebėjimai
10. Atliks įmonės veiklos procesų ir vartotojų poreikių analizę.
11. Parengs projektą ir įgyvendins finansų technologijų uždavinius, taikant įvairias sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikas bei palaikymo technologijas.
12. Analizuos informacijos sistemų architektūrą ir parinks tinkamas informacijos ir komunikacijos technologijas bei debesų kompiuterijos paslaugas.
13. Įgyvendins internetinės prieigos naudotojo sąsają pasinaudojant įvairiomis programavimo technologijomis.
14. Mokės analizuoti ir modeliuoti verslo procesus taikant dirbtinio intelekto metodus ir agentines technologijas.

Socialiniai gebėjimai
15. Bus plačios erudicijos, kūrybiškai ir kritiškai mąstys, gebės dirbti individualiai, kolegialiai ir tarptautinėje aplinkoje, vadovausis profesine etika įgyvendinant sprendimus finansinių rinkų skaitmeninimo aplinkoje.
16. Gebės generuoti idėjas, siūlys originalius, atitinkančius kintančią aplinką finansų technologijų sprendimus.

Asmeniniai gebėjimai
17. Plėtos profesines žinias ir tobulins profesinius gebėjimus, savarankiškai mokantis ir planuojant mokymąsi, bus atsakingais už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas. Projektų rengimas - projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas. Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento studijų dalyko rezultatai vertinami dešimties balų vertinimo sistema. Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų. Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti išvadas apie studijų rezultatų pasiekimo lygį. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais. Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis (studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais), baigiamojo darbo - kolegialusis (studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija) vertinimo būdai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais – 15 kreditų.
Profesinė anglų kalba, Profesinė komunikacija, Ergonomika ir darbų sauga
Studijų krypties apimtis kreditais - 120 kreditų – iš jų:
Informacijos sistemų studijų krypties dalykų apimtis kreditais -80
Finansų matematika, Diskrečiosios struktūros ir logika, Statistika, Algoritmai ir duomenų struktūros, Prisitaikantis dizainas, Programavimas Java, Objektinis programavimas, Programavimas Python, Duomenų valdymo technologija, Programavimo technologijos .net, Operacinės sistemos, Debesų kompiuterijos sistemos ir paslaugos, Kibernetinės saugos reglamentai ir standartai, Informacijos sistemos architektūra ir procesai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Kursinis projektas
Praktikos - 30 kreditų.
Finansinės rinkos ir instrumentai, Informacijos ir komunikacijos technologijų sistemos, Informacijos sistemų projektavimo praktika, Finansinių institucijų valdymo procesų vizualizavimas ir modeliavimas, Baigiamoji praktika
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas -10 kreditų.
Specializacijos:
-
Gilesnės informacijos sistemų krypties ir finansų krypties studijos – 36 kreditai:
Informacijos sistemų krypties dalykai - 10 kreditų
Blokų grandinių technologija, Didelių duomenų technologijos, Gilusis mokymas
Finansų krypties dalykai - 26 kreditų
Mikro ir makro ekonomika, Finansinė apskaita, Duomenų vizualizavimas ir analizė, Finansinė analizė, Elektroninė bankininkystė, Investicinis portfelis ir finansinė rizika
Studento laisvai pasirenkamieji dalykai - 9 kreditai
Informacinių technologijų etika, Mokslinė komunikacija anglų kalba, Karjeros planavimas
Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų dalykai dėstomi anglų kalba. Sudaroma galimybė įgyti sertifikatą:
1. Informacijos ir komunikacijos technologijų sistemos (CCNA sertifikavimas anglų kalba)
2. Finansinių institucijų valdymo procesų vizualizavimas ir modeliavimas (CESIM)
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Informacijos sistemų analitikais, duomenų bazių administratorius.
Informacinėmis technologijomis ir individualizuotu bendravimu su vartotoju grindžiamos paslaugų įmonės, reikalaujančios ne tik gilių informacijos sistemų žinių, bet ir supratimo apie finansus bei apskaitos standartus:
● informacinių technologijų bendrovės, diegiančios įmonių finansų valdymo, apskaitos, valdymo procesų sistemas;
● finansinius sprendimus naudojančios, kuriančios ir tobulinančios įmonės: bankai, draudimo bendrovės, pensijų fondai, investicinės įmonės, vertybinių popierių biržos, įmonių finansų valdymo padaliniai, konsultacinės bendrovės, dirbančios finansų ir audito srityse, mokesčių institucijos;
● įmonės, integruojančios finansinius procesus el. sprendimuose: leidybos, prekybos ar gamybos įmonės, el. paslaugų ir el. pardavimų portalai.
Kvalifikuotų finansų technologijų specialistų, įgijusių sistemines žinias ir gebančius jas pritaikyti dviejų aktualių– finansų ir informacijos sistemų krypčių sandūroje, karjeros galimybės siejamos su itin sparčiai besivystančiomis ir globalius standartus taikančiomis įmonėmis:
● prekybą įvairiais sudėtingos struktūros finansiniais produktais;
● inovatyvių atsiskaitymų sistemų už prekes ir paslaugas kūrimą ir diegimą;
● asmeninių finansų valdymą per taupymo modelius;
● finansinių instrumentų valdymo operacijas ir modelius;
● asmeninių ir įmonių investavimo strategijų valdymą;
● individualizuotos pensijų sistemos formavimą;
● elektroninės ir mobiliosios bankininkystės infrastruktūros plėtojimą;
● debesų technologijų diegimą.
Tolesnių studijų galimybės:
Tolesnių studijų galimybės universitetuose užtikrinamos informatikos mokslų krypčių magistrantūros studijų programose Lietuvoje pagal aukštųjų mokyklų statutus.
Tęstinumas galimas ir užsienio aukštosiose mokyklose.