Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslas ir teisė (anglų k. - Business and Law)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

VU Verslo krypties išvados SV4-58_2022.pdf
VU verslo studijų krypties išorinio vertinimo išvadų išrašas SV4-58 EN LT.pdf

Valstybinis kodas

6121LX019

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-04-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos verslo ir vadybos bei specialiųjų teisės žinių turinčius specialistus, gebančius konceptualiai mąstyti, identifikuoti ir spręsti įvairias verslo reguliavimo problemas, kūrybiškai taikyti verslo administravimo ir teisės normas teikiant profesionalias konsultacijas įvairių ūkio subjektų veiklos klausimais ir galinčius, pasitelkus profesinį mąstymą bei integralų mokslinį žinojimą, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir įmonių vertę.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai:
1. Analitinis ir kritinis mąstymas: gebėjimas analizuoti, įžvelgti sąsajas ir objektyviai bei etiškai vertinti informaciją
1.1 Įgis būtinų verslo vadybos ir teisinių žinių, kad suvoktų ir galėtų analizuoti vykstančius procesus, plėtojant pridėtinės ekonominės vertės kūrimą ir verslui palankią teisinę aplinką;
1.2 Gebės taikyti kūrybiškumą verslo sistemų elementų veiklos planavime ir organizavime; gebės kritiškai mąstyti, nustatant, vertinant ir plėtojant įvairias verslo galimybes, atsižvelgiant į ekonomikos ir teisinės sistemos pokyčių ir globalizacijos tendencijas;
1.3 Gebės taikyti teisės normas verslo organizavimo ir administravimo sprendimams pagrįsti;
1.4 Gebės modeliuoti konkrečias situacijas, taikant matematinius metodus.
2. Savarankiškumas ir mokymasis bei profesinės karjeros ir asmeninių gebėjimų ugdymo planavimas
2.1 Gebės savarankiškai rinkti, analizuoti studijų srities bendrąsias ir specialiąsias žinias, priimti sprendimus dėl jų profesinio taikymo galimybių;
2.2 Gebės taikyti įgytas verslo administravimo ir specialiąsias teisines žinias, savarankiškai planuoti bei rasti optimalius problemų sprendimo būdus.
3. Komunikaciniai gebėjimai: gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu gimtąją ir užsienio kalba
3.1 Gebės perteikti žinias profesionalų ir ne profesionalų auditorijoms;
3.2 Gebės pagrįstai, argumentuotai ir sklandžiai dėstyti nuomonę, kritiškai ir logiškai pateikti savo idėjas.
4. Tarpasmeniniai gebėjimai: darbas grupėje vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis
4.1 Gebės demonstruoti asmeninę iniciatyvą, dirbti komandoje, planuoti laiką ir organizuoti savo bei komandos darbą;
4.2 Gebės administruoti esminius verslo ir valdymo procesus, vadovauti jiems, prisiimti atsakomybę.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai:
5. Fundamentalios vadybos ir verslo administravimo bei teisės mokslų žinios: mokslo disciplinos suvokimas
5.1 Žinos pagrindines vadybos ir verslo administravimo, paradigmas, koncepcijas. Įgis fundamentines žinias apie įvairias socialines, verslo sistemas bei verslo procesus;
5.2 Žinos pagrindines teisės mokslo teorijas, paradigmas, koncepcijas;
5.3 Žinos esmines ir naujausias vadybos ir verslo bei teisės mokslų tendencijas šiuolaikiniame kontekste.
6. Veiklos ir tyrėjo kompetencija: mokslinių tyrimo metodų žinojimas ir jų taikymas profesinėje veikloje
6.1 Žinos mokslinių tyrimo metodų taikymo galimybes verslo administravimo ir teisiniams uždaviniams spręsti. Gebės kelti ir atskleisti hipotezes, formuluoti tyrimo uždavinius ir tikslus. Gebės savarankiškai analizuoti ir pasirinkti tyrimo metodus analizuojant ir vertinant verslo sistemų ir socialinius-ekonominius reiškinius nuolat besikeičiančioje šalies ir tarptautinėje aplinkoje;
6.2 Gebės atpažinti verslo sistemose kylančias problemas naudojant tinkamus, socialinius, statistinius, matematinius tyrimo metodus ir fiksuoti, atrinkti, analizuoti, apibendrinti duomenis iš įvairių šaltinių bei įgytų žinių pagrindu parinkti tinkamą problemos sprendimo būdą;
6.3 Gebės integruoti skirtingų mokslo sričių – vadybos, verslo ir teisės žinias atliekant savarankišką mokslinį tyrimą (tarpdalykinis mąstymas);
6.4 Žinos optimizavimo uždavinių sprendimo būdus, taikant matematinius modelius, interpretuos gaunamus rezultatus.
7. Žinių ir gebėjimų taikymo profesinėje veikloje kompetencija
7.1 Gebės analizuoti ir taikyti teorijos žinias darbo praktikoje – įgis vadybos ir verslo administravimo, teisinių žinių, ugdančių organizacinius ir verslumo gebėjimus steigti, vadovauti ar plėtoti verslo įmones bei jų padalinius;
7.2 Įgis specialiųjų žinių apie vadybos ir verslo administravimo, teisės sistemų esmę, įmonių kūrimą bei verslo ryšių vystymosi dėsningumus, jų kaitos;
7.3 Supras ir gebės savarankiškai analizuoti verslo aplinkos pokyčius, projektuoti ir modeliuoti verslą, identifikuoti, kritiškai vertinti verslo įmonėje vykstančius procesus, atsižvelgiant į ūkio plėtros tendencijas, teisinės aplinkos pokyčius;
7.4 Gebės generuoti verslo idėjas, numatyti ar tobulinti veiklos strategiją, kurti ar dalyvauti įgyvendinant verslo projektus. Gebės tirti išteklių įsigijimo ir racionalaus panaudojimo galimybes, įvertinti įmonės verslo, veiklos, operacinę riziką, siekiant prisitaikyti prie rinkų ir vartotojų keliamų reikalavimų.
8. Etiškos veiklos kompetencija: profesinė elgsena kitų sričių specialistų ir skirtingų kultūrų atžvilgiu
8.1 Gebės korektiškai ir objektyviai analizuoti, vertinti reikšmingus duomenis ir argumentuotai formuoti išvadas;
8.2 Gebės etiškai ir tolerantiškai bendrauti, plėtoti ryšius su verslo partneriais ir vartotojais, atsižvelgti į kultūrų skirtumus bei integracijos į kitų šalių verslo sistemas sąlygas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:


Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Pagrindinės studijų krypties dalykai:
Ekonomikos teorija I (Mikroekonomika), Ekonomikos teorija II (Mikroekonomika), Informacinės technologijos, Apskaitos pagrindai, Verslo statistika, Ekonomikos teorija (Makroekonomika), Verslumas, Vadyba, Organizacijų socialinė atsakomybė ir etika, Ekonominės minties istorija, Finansinė analizė, Verslo operacijų valdymas, Personalo vadyba, Projektų valdymas, Verslo strategijos, Įmonių finansų pagrindai, Rinkodara, Verslo rizikos valdymas, Darbo ir socialinės apsaugos teisė, Mokslo tiriamasis darbas, Valdymo apskaita, Kokybės vadyba, Praktika (15 kreditų), Bakalauro baigiamasis darbas (15 kreditų).
Pagrindinės studijų krypties pasirenkamieji dalykai:
Logistika, Verslo derybų ir psichologijos pagrindai, Gyventojai ir ekonominė plėtra, Įmonės biudžeto valdymas, Vartotojų elgsena, Globalus verslas
Kitos studijų krypties dalykai:
Įvadas į teisinę sistemą, Įvadas į teisines institucijas ir ekonominę teisės analizę, Verslo matematika, Dalykinė anglų kalba C1, Civilinė teisė: bendroji dalis, Prievolių teisė: bendroji dalis, Prievolių teisė: sutarčių ir deliktų teisė, Mokesčių teisė, Ekonominė veiklos teisinės formos ir bendrovių teisė, Teisinė atsakomybė už ekonominės veiklos pažeidimus, Finansų rinkų teisinis reguliavimas, Teisiniai ginčų sprendimo būdai, Intelektinė nuosavybė.
Kitos studijų krypties pasirenkamieji dalykai:
Viešųjų pirkimų teisė, Daiktinės teisės ir prievolių užtikrinimas, Valstybinis ekonominės veiklos reguliavimas, Korupcijos kontrolė ir prevencija, Ūkinė baudžiamoji teisė.
Pasirenkami bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykai – 15 kreditų.
Specializacijos:


Studento pasirinkimai:

IV ir V semestruose studentai renkasi vieną dalyką iš trijų (IV – Logistika, Verslo derybų ir psichologijos pagrindai, Gyventojai ir ekonominė plėtra; V – Viešųjų pirkimų teisė, Daiktinės teisės ir prievolių užtikrinimas, Valstybinis ekonominės veiklos reguliavimas).
I, II ir III semestruose studentai renkasi po vieną BUS iš Vilniaus universiteto BUS sąrašo www.vu.lt.
VI semestre studentai renkasi vieną dalyką iš trijų (Įmonės biudžeto valdymas, Vartotojų elgsena, Globalus verslas).
VII semestre studentai renkasi vieną dalyką iš dviejų (Korupcijos kontrolė ir prevencija, Ūkinė baudžiamoji teisė).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventų darbo vietos galimos tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje: advokatų ir antstolių kontorose, teisininkų ir bankroto administratorių biuruose, verslo, valstybinėse, viešosiose ar biudžetinėse įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas įvairiose ekonomikos, verslo ir vadybos krypčių magistrantūros programose, po papildomųjų studijų turi teisę stoti į antrosios pakopos teisės studijas.