Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės ir ryšių technologijos (anglų k. - Information and Communication Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fiziniai mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-22

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX019

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450530

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-18
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų specialistus, atitinkančius šalies darbo rinkos poreikius, gebančius analizuoti, kurti, diegti bei testuoti įvairios paskirties ir sudėtingumo daiktų interneto ir kitas informacinių technologijų sistemas, taikant šiuolaikinius informatikos ir elektronikos metodus ir technologijas.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Z1. Žinos ir supras gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus daiktų interneto inžinerijos studijų programą atitinkantiems informatikos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
Z2. Žinos ir sistemiškai supras daiktų interneto inžinerijos studijų programos esminius informatikos ir elektronikos teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
Z3.Turės nuosekliai susietų pagrindinių daiktų interneto inžinerijos studijų programą atitinkančių informatikos, elektronikos ir telekomunikacijų inžinerijos žinių.
Z4. Žinos platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebės pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.

Gebėjimai tirti:
GT1. Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
GT2. Gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
GT3. Turės darbo su technine įranga ir programinėmis priemonėmis, naudojamomis daiktų interneto sprendimų tyrimams ir kūrimui, įgūdžių.

Specialieji gebėjimai
SG1. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą formuluodamas ir analizuodamas daiktų interneto inžinerijos uždavinius ir jiems spręsti parinkdamas tinkamus metodus, programų kūrimo įrankius bei technologijas.
SG2. Gebės parinkti ir taikyti tinkamus daiktų interneto sprendimų veikimo analitinius ir modeliavimo metodus.
SG3. Gebės taikyti informatikos, elektronikos ir telekomunikacijų inžinerijos žinias ir supratimą kurdamas ir įgyvendindamas daiktų interneto projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
SG4. Gebės kurti įrangos valdymo algoritmus, komunikacijų protokolus ir taikomąsias programas.
SG5. Supras ir įvertins inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.


Socialiniai gebėjimai:
CG1. Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje.
CG2. Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
CG3. Išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.

Asmeniniai gebėjimai:
AG1. Holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos, suvoks atsakomybę už savo veiklą.
AG2. Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Didelė dalis dėstančio personalo yra mokslininkai, todėl teorinės paskaitos yra papildomos naujausių mokslinių tyrimų rezultatais. Taip stengiamasi pateikti naujausias žinias ir tuo pačiu padidinti studentų susidomėjimą, skatinti domėtis studijuojamos srities veiklomis savarankiškai.
Laboratoriniai darbai yra organizuojami taip, kad ugdytų studentų gebėjimus naudotis modernia įranga, spręstų realioje praktinėje veikloje sutinkamas problemas ir tuo pačiu reikalautų studento savarankiško darbo ruošiantis laboratoriniam darbui.
Tiek laboratoriniai darbai, tiek pratybos organizuojami mainant individualų darbą su darbu grupėse. Taip siekiama išugdyti abu šiuos įgūdžius.
Seminarai skatina gebėjimą diskutuoti, argumentuoti, remtis įžvalgomis.
Kursiniai projektai yra didesnės apimties savarankiški darbai ugdantys gebėjimus analizuoti užduotis, sisteminti ir panaudoti informaciją, ruošti inžinerinei veiklai būdingą dokumentaciją.
Kiekviename studijų modulyje numatytas konsultacijų laikas. Šiuo atveju išnaudojami dėstytojo – andragogo įgūdžiai orientuojant konsultaciją į individualų studentą.
Baigiamasis darbas yra rengiamas studento vadovaujant dėstytojui. Tai veikla, kurios metu apjungiami dauguma studijose įgautų gebėjimų ir žinių.


Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Studento pasiektų rezultatų vertinimui naudojama kaupiamoji dešimtbalė sistema. Studijuojant, studento pasiekimų lygis vertinamas nuolatos.
Dažniausiai studijuojamo dalyko sesijos įvertinimas yra kaupiamasis t. y. sudarytas kelių, per semestrą įvykdytų užduočių, įvertinimų.
Teorinės žinios tikrinamos egzaminuojant raštu. Atliktiems laboratoriniams darbams studentas paruošia ataskaitą. Laboratoriniai darbai yra ginami žodžiu arba raštu.
Praktinių užsiėmimų, seminarų metu studentai skaito pranešimus, kurie yra įvertinami.
Atsiskaitymui už gamybinę praktiką studentas ruošią ataskaitą, kuri yra pristatoma grupėje ir atitinkamai vertinama.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
A Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai (15 kr.)
• Filosofija
• Etika
• Viešoji komunikacija
• Specialybės kalbos kultūra
• Anglų kalba
• Vokiečių kalba
• Prancūzų
• Specialybės anglų kalba
• Specialybės vokiečių kalba
• Specialybės prancūzų kalba

B Studijų krypties dalykai (165 kr.)
B1 Bendrieji teoriniai pagrindų dalykai (42 kr.)
• Informacinių technologijų ir programavimo įvadas
• Diskrečioji matematika 1
• Matematinės analizės pagrindai
• Algoritmai ir duomenų struktūros
• Diskrečioji matematika 2
• Kompiuterinė grafika
• Tikimybių teorija ir matematinė statistika


B3 Pagrindiniai studijų krypties dalykai (78 kr.)
• Daiktų interneto inžinerijos įvadas
• Operacinės sistemos
• Procedūrinis programavimas
• Žmonių sauga
• Skriptinis programavimas
• Objektinis programavimas (su kursiniu darbu)
• Interneto protokolo pagrindai
• Programų inžinerija
• Kompiuterių architektūra
• Duomenų Bazės
• Dirbtinis intelektas
• Linux operacinė sistema
• Išmaniųjų įrenginių programavimas
• Išmaniųjų įrenginių programavimas (Kursinis projektas)
• Daiktų interneto sistemų programavimas
• Integruotų paslaugų tinklai ir debesų technologijos

B4 Socialinių mokslų dalykai (15 kr.)
• Ekonomika
• Įmonių ekonomika
• Vadyba
• Teisė

B6 Profesinės praktikos (15 kr.)
• Profesinė praktika

B7 Baigiamasis darbas (15 kr.)
• Baigiamasis darbas 1,2,3

C Specializacijos dalis (60 kr.)
• Signalai ir sistemos
• Skaitmeniniai įtaisai
• Telekomunikacijų teorija
• Telekomunikacijų teorija (Kursinis projektas)
• Mažo našumo mikrovaldikliai
• Telekomunikacijų technologijos
• Didelio našumo mikrovaldikliai
• Daiktų interneto sistemos (kompleksinis projektas)
• Laisvas pasirinkimas 1, 2
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje numatyti du laisvieji pasirinkimai (viso 6 kr.), todėl studentai individualiai galės pasirinkti bet kokius studijų modulius iš universiteto pasirenkamųjų dalykų sąrašo.
Studentai galės pasirinkti papildomą praktiką (iki 15 kr.)

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Daiktų interneto inžinerijos studijų programa savyje jungia informatikos, telekomunikacijų, elektronikos žinias. Tai leidžia būsimajam absolventui turėti daug platesnes specializacijos galimybes.
Nykstant ribai tarp informacinių ir telekomunikacinių technologijų, atsiranda poreikis specialistų išmanančių šias sritis.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Daiktų interneto inžinerijos studijų programą absolventai gebės dirbti sudėtingą projektinę veiklą vykdančiose įmonėse, kai reikia derinti įvairias profesinės veiklos sritys, metodus ir priemones.
Naudojantis įgytomis žiniomis gebės savarankiškai, atsakingai, planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą, demonstruoti motyvuotą požiūrį į savo profesiją, savarankiškai mokytis ir tobulėti, suvokiant individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Tai atveria kelią Daiktų interneto inžinerijos studijų programos absolventams sėkmingai dirbti programuotojais, inžinieriais, IT padalinių vadovais, projektuotojais, vykdyti ekspertinę veiklą ir kitose srityse, kur reikalingas Lietuvos kvalifikacijų 6 lygis. Pavyzdžiui:
Įmonėse, kurios kuria bei gamina šiuolaikinę elektroninę įrangą :“Wilibox“, „Teltonika“, „Ruptela“, „Elgama sistemos“, „Elgama elektronika“, „Eldes“, „Aedilis“ „Altegra“, „Selteka“, „Elektroninės technologijos“, „8 devices“, „LigoWave“,“Topkodas“, „Deeper“, „Arevita“, „Arinobu“, „Simbiotecha“ ir t.t.
Interneto tiekėjų įmonėse: „Teo“, „Omnitel“, „Tele2“, „Bitė“, „C Gates“, „Telecentras“
Įmonėse kurios diegs bei atliks techninį palaikymą įvairiems daiktų interneto sprendimams: išmanusis miestas, išmanusis žemės ūkis, išmanioji medicina, išmanieji namai ir t.t.: „Fima“, „Elsis TS“, „Friday Lab“, „Rotten Wifi“ ir t.t.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventas gali tęsti studijas magistrantūroje informatikos , elektros ir elektronikos inžinerijos, arba gretutinėse kryptyse ir su jomis susijusių mokslo srityse Lietuvoje ir užsienyje.