Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba) (anglų k. - English and Another Foreign Language (Swedish))

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Lingvistika

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, švedų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Lingvistikos krypties studijų vertinimo išvados-2021-VU.pdf

Valstybinis kodas

6121NX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-18
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):
Bakalauro Anglų kalba ir kita užsienio kalba (švedų kalba) studijų programos tikslas – parengti specialistus, kurie išsiugdys anglų ir švedų kalbų komunikacines kompetencijas žodžiu ir raštu, įgis kalbotyros, literatūros ir kultūros pažinimo sričių žinių ir gebėjimų, mokės analizuoti ir taikyti pagrindinius lingvistikos tyrimo metodus ir principus ir įvaldys vertimo strategijas ir technologijas
Studijų rezultatai:
Studentas, baigęs studijų programą:
Žinios ir supratimas:
• Gebės suprasti ir analizuoti kalbos sistemą įvairiais lygmenimis ir skirtingais kalbotyros aspektais, remdamiesi įvairiomis lingvistikos teorijomis.
• Turės C1 lygio anglų kalbos ir B2švedų kalbos komunikacinių gebėjimų;
• Gebės taikyti įgytas anglų ir švedų kalbos fonetikos, morfologijos, sintaksės ir leksikos žinias praktikoje, turės šių kalbų klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo įgūdžių.
• Įgis praktinių vertimo raštu iš anglų ir švedų kalbų į lietuvių kalbą ir atvirkščiai įgūdžių, žinos lietuvių kalbos normas ir taisyklingai taikys jas vertimuose; gebės analizuoti ir versti tekstus, redaguoti verstinius tekstus, naudodamiesi įvairiais žodynais, šaltiniais, elektroniniais ištekliais ir kompiuterinėmis vertimo programomis.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
• Gebės įgytas kalbotyros žinias ir įgūdžius pritaikyti praktinėje veikloje, atlikti ir aprašyti lingvistinius tyrimus, taikydami įgytas kompetencijas;
• Gebės pritaikyti iš(si)ugdytus gebėjimus profesinės praktikos metu.
Specialieji gebėjimai:
• Gebės kritiškai ir savikritiškai mąstyti; sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu studijuojamomis užsienio kalbomis.
• Gebės kūrybiškai taikyti įgytas žinias ir lanksčiai reaguoti į įvairias situacijas kultūriniuose ir socialiniuose kontekstuose.
• Išmanys informacinių technologijų pagrindus, gebės tvarkyti įvairių formatų tekstus daugiakalbėse aplinkose, rengti prezentacijas.
• Supras studijuojamomis užsienio kalbomis kalbančių šalių kultūrą ir tradicijas;
• Gebės taikyti įgytas kultūrines žinias, dirbdamas tarptautinėje verslo aplinkoje.
Socialiniai gebėjimai:
• Gebės spręsti lingvistines problemas studijų ir profesinėje veikloje, vadovaudamasis specialistų rekomendacijomis ir profesine etika.
• Gebės dirbti komandoje, derinti savo veiklą su grupės narių veikla.
Asmeniniai gebėjimai:
• Išmoks siekti užsibrėžtų tikslų sąžiningai ir motyvuotai;
• Gebės savarankiškai priimti tinkamus sprendimus ir įvertinti pasiektus rezultatus.
Gebės nuolatos gilinti žinias, ugdyti profesinius gebėjimus ir asmenines savybes.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos yra organizuojamos, pasitelkiant šias studijų formas: paskaitas, pratybas, seminarus, probleminį dėstymą, diskusijas, informacijos paieškos užduotis, atvejo studijas, veiklos refleksiją, darbą grupėse, sąvokų, idėjų žemėlapius, teorinės literatūros analizę, rašto darbų rengimą ir pristatymą, pranešimų rengimą ir pristatymą, grupinį (komandinį) projektą, individualų projektą, individualias ir grupines konsultacijas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visų dalykų įvertinimams taikomas reikalavimas formuoti kaupiamąjį balą. Studijų procese taikomi tokie studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminas, projektas, kontrolinis darbas, testas, esė, pranešimas, darbas seminaruose, atvejo analizė, teorinės literatūros analizė, namų darbai, mokslo tiriamieji darbai ir testai. Savarankiško darbo vertinimas apima namų darbų vertinimą, esė ir rašto darbų rašymą, mokslinės literatūros analizę, kursinio darbo ir baigiamojo bakalaurinio darbo rengimą ir vykdymą.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro tokie modulių blokai:
1) Bendrieji kalbotyros moduliai (15 kr.): Kalbotyros įvadas, Germanų filologijos įvadas, Semantikos ir pragmatikos įvadas;
2) Anglų ir švedų kalbų studijų moduliai (125 kr.): Šiuolaikinė anglų kalba (aspektai: Fonetika, Morfologija, Sintaksė, Leksika, Leksikologija, Dalykinė anglų kalba) ir Šiuolaikinė švedų kalba (aspektai: Fonetika, Morfologija, Sintaksė, Leksika, Leksikologija, Stilistika), Profesinio diskurso analizė: anglų ir švedų verslo, teisės ir finansų kalbos;
3) Vertimo ir verstinio teksto redagavimo teoriniai ir praktiniai bei vertimo technologiniai moduliai (30 kr.): Vertimo teorija ir praktikumas; Kompiuterinio teksto stilistika ir redagavimas; Vertimo programos ir verstinio teksto redagavimas; Lietuvių kalbos normos ir stilistika;
4) Literatūros modulis (10 kr.): Skandinavų ir angliškai kalbančių šalių literatūra;
5) Pasirenkami bendrieji universitetiniai studijų moduliai (BUS) (15 kr.);
6) Paskutiniame semestre numatyta profesinė praktika (15 kr.) valstybinėse ir privačiose institucijose, o studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu anglų kalba (tam skirta 15 kr.)
7) Pasirenkamieji specializacijos dalykai (15 kr.): Didžiosios Britanijos istorija, JAV kultūros istorija, Psicholingvistikos įvadas, Kognityvinės lingvistikos įvadas, Sociolingvistikos įvadas, Skandinavijos šalių istorija ir kultūra, Skandinavų folkloras ir mitologinis pasaulis.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis bendrųjų universitetinių studijų dalykus iš bendrų dalykų sąrašo (2, 5 ir 7 semestruose), taip pat gali rinktis iš siūlomų pasirenkamų dalykų bloko: 3 semestre - Didžiosios Britanijos istoriją arba JAV kultūros istoriją; 4 semestre vieną dalyką iš šių studijų dalykų bloko: Psicholingvistikos įvadas; Kognityvinės lingvistikos įvadas; Sociolingvistikos įvadas; 6 semestre - Skandinavijos šalių istoriją ir kultūrą arba Skandinavų folklorą ir mitologinį pasaulį.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Bakalauro Anglų kalba ir kita užsienio kalba (švedų kalba) programa
subalansuota dviejų kalbų žinioms ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti. Modulių išdėstymas per semestrus užtikrina vienodo laipsnio abiejų (tiek anglų, tiek švedų) kalbų komunikacinių gebėjimų ugdymą. Pabrėžtina programos orientacija ir į darbo rinkos poreikius, programoje skiriamas ypatingas dėmesys verslo, teisės, finansų kalbos komunikaciniams įgūdžiams ugdyti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę šią bakalauro studijų programą, absolventai taps kvalifikuotais specialistais, turinčiais tvirtus tarpkultūrinius, šalityros, vertimo, profesinio bendravimo anglų ir švedų kalbomis pagrindus ir bus reikalingi įmonėms ir institucijoms, kurie ieško darbuotojų, gebančių užtikrinti sklandžią tarptautinę komunikaciją su užsienio partneriais, ir kurie gebėtų rinkti ir analizuoti informaciją anglų ir švedų kalbomis, rengti oficialius dokumentus tiek lietuvių, tiek ir abiem užsienio kalbomis, versti raštu ir žodžiu, dalyvauti dalykiniuose susitikimuose, tarpininkauti ir versti tarptautiniuose renginiuose ir projektuose, atstovauti įmonėms užsienyje it kt.
Programos absolventai galės dirbti:
- ministerijų ir savivaldybių tarptautinių ryšių padaliniuose;
- ES institucijose;
- tarptautinėse organizacijose;
- su užsienio partneriais bendradarbiaujančiose verslo įmonėse Lietuvoje ir užsienio šalyse;
- žiniasklaidos įmonėse;
- turizmo agentūrose;
- kultūros, švietimo ir informacijos centruose;
- vertimų biuruose;
leidyklose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę šią studijų programą, studentai galės tęsti studijas humanitarinių mokslų filologijos krypčių (pirmiausia anglų kalbotyros, skandinavistikos), vertimo krypties magistrantūros studijų programose tiek Lietuvos, tiek ir Švedijos universitetuose.