Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Logistika (anglų k. - Logistics)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-22

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX058

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Tikslas yra rengti kvalifikuotus tiekimo, realizavimo vadovus, žinančius ir gebančius planuoti, organizuoti ir koordinuoti žmonių, informacijos bei krovinių vežimo sistemas ir paslaugas, taip pat prekių arba išteklių tiekimą, vežimą, saugojimą ir platinimą, jiems vadovauti kaip padalinio vadovas arba kaip įmonės ar organizacijos direktorius.
Studijų rezultatai:
1. Žino verslo valdymo ir logistikos fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus, jais grindžiamas studijas, geba jas taikyti sprendžiant verslo ir logistikos uždavinius, planuojant, organizuojant ir koordinuojant logistikos verslą bei diegiant verslo naujoves.
2. Geba rinkti verslo ir logistikos veiklos duomenis, naudoti informacines technologijas, sistemas ir duomenų bazes, kritiškai mąstyti, analizuoti su verslu ir logistikos sistemomis susijusias problemas ir priimti sprendimus.
3. Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti verslo veiklą ir logistikos sritį, savarankiškai pasirinkti kompleksines logistikos verslo technologines, organizacines ir metodines priemones.
4. Geba bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant verslo veiklos ir logistikos srities uždavinius, pristatant logistikos verslo veiklą ir jos rezultatus. Geba prisiimti verslo atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir ją vertinti vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu. Geba perteikti verslo veiklos ir logistikos srities žinias ir supratimą specialistams ir kitiems besimokantiesiems.
5. Geba savarankiškai mokytis verslo veiklos ir logistiko studijų srityje ir planuoti mokymosi procesą. Suvokia moralinę atsakomybę už verslo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinė paskaita
Atvejo analizė (atvejo studijos), Diskusija,
Literatūros analizė,
Seminaras
Darbas su imitaciniais modeliais, Praktinės užduotys
Uždavinių sprendimas,
Vaidmenų žaidimai
Darbas grupėse,
Grupinis (komandinis) projektas
Interaktyvi paskaita,
Realių gyvenimiškų situacijų imitavimas
Individualios konsultacijos,
Problemomis grįstas mokymas
Pažintinės išvykos, darbo vizitai
Mokslinio straipsnio analizė
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas
Testas
Atvejo analizė,
Individualus darbas,
Žodinis iliustruotas pranešimas
Literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas
Darbų aplankas (portfolio),
Dienoraštis,
Grupinis darbas
Semestro darbas
Kolegų įvertinimas
Idėjų (minčių) žemėlapio sudarymas
Referatas
Kontrolinis darbas, Uždavinio(ų) sprendimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Baigiamasis darbas
Baigiamojo darbo projektas
Dalykinė komunikacija
Derybų technika
Dokumentų valdymas
Ekonomika
Elektroninis verslas
Filosofija
Jūrinių organizacijų veikla
Jūrų ūkio transportas
Kiekybiniai socialinių tyrimų metodai
Kinų verslo kalba
Krovinių pervežimas, ekspedijavimas ir laivų agentavimas
Krovinių rūšys ir srautai
Logistika
Logistikos informacinės sistemos
Pardavimų valdymas
Pasirenkamasis bendrųjų universitetinių studijų dalykas
Paslaugų operacijų valdymas
Prekybos rinkodara
Profesinė kalba
Profesinė praktika
Profesinė užsienio kalba 1
Profesinė užsienio kalba 2
Rinkodara
SGD terminalo valdymas ir veiklos reglamentavimas
Taikomoji matematika
Tarptautinė prekyba
Tiekimo grandinės valdymas
Transporto sistemos
Uosto veiklos valdymas
Vadyba
Vadovavimas komandoms
Vartotojų elgsena
Verslininkystė
Verslininkystės kursinis darbas
Verslo projektai
Verslo teisė

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
2 užsienio kalbos, 1 bendrojo lavinimo studijų ir 3 specialybės pasirenkami studijų dalykai. Iš viso 23 ECTS.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Logistikos vadovas gali užimti transporto padalinio, logistikos padalinio, sandėlio, krovinių padalinio, platinimo padalinio, tiekimo padalinio, sandėliavimo padalinio, mažosios transporto įmonės, mažosios transporto paslaugų įmonės, mažosios sandėliavimo įmonės, autobusų stoties vadovo bei traukinio viršininko pareigas.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-05-18