Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-22

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti socialinius darbuotojus, kurių veikla grindžiama žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų bei patirties visuma, leidžiančia susiformuoti svarbiausioms socialinio darbuotojo socialinėms ir asmenybinėms kompetencijoms (socialinių problemų diagnozavimo ir informavimo, socialinės paramos organizavimo bei pokyčių vadybos, tarpasmeninių santykių formavimo ir komunikavimo, tarpininkavimo ir konsultavimo, refleksijos ir supervizijos, profesinės veiklos tobulinimo ir tinkamo atstovavimo socialinio darbo profesijai), gebančius inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę.
Studijų rezultatai:
1.1. Žinos socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus ir juos taikys socialinio darbo praktikoje;
1.2. Turės naujausių žinių apie socialinio darbo teoriją ir metodus, socialinio darbo profesijos raidą šalyje, teorijas apie žmogaus elgesį socialinėje aplinkoje, socialines problemas ir jų raišką, etikos principus, mokslinių tyrimų metodologijos pagrindus, žmogaus teises ir socialinį teisingumą, nacionalinę socialinę apsaugą, socialinio darbo organizavimą, tarpprofesinį bendradarbiavimą, gebės šias žinias taikyti socialinio darbo praktikoje ir tyrimuose;
2.1. Gebės atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus;
2.2. Gebės taikyti tyrimo rezultatus, spręsdamas konkrečias socialines problemas, plėtodamas profesinę veiklą, diegdamas socialinio darbo inovacijas;
3.1. Gebės atpažinti ir įvertinti asmens, grupės, bendruomenės (toliau – klientas) poreikius ir stiprybes, planuoti, vykdyti ir vertinti socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus, taikydamas įvairius socialinio darbo metodus, kurdamas abipusio pasitikėjimo su klientu santykius, atstovaudamas klientų teisėms ir interesams, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius, motyvuodamas ir įgalindamas klientą savigalbai;
3.2. Gebės rengti ir įgyvendinti pagalbos klientui planus, projektus, vertins socialinių paslaugų kokybę;
3.3. Gebės bendradarbiauti su įvairių institucijų atstovais, teikdamas socialinio darbo paslaugas ir siekdamas įgalinti asmenis, šeimas, bendruomenes, tokiu būdu prisidėdamas prie socialinės gerovės
3.4. Gebės analizuoti ir paaiškinti socialinės politikos įtaką žmogaus teisių įtvirtinimui, socialinės atskirties mažinimui;
3.5. Gebės vadovautis praktinėje veikloje socialinio teisingumo principais, žmogaus teisėmis, socialinio darbo vertybėmis ir etika;
4.1. Gebės bendrauti ir bendradarbiauti, kurdamas visavertį bendravimo ryšį su klientu, grupe, bendruomene, kolegomis, ir dirbti komandoje, prisiimdamas socialinę atsakomybę;
4.2. Gebės sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių ir užsienio, gestų kalba;
4.3. Gebės diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais, siekdamas plėtoti ir stiprinti socialinio darbo profesiją;
5.1. Gebės kritiškai vertinti ir reflektuoti savo profesinę veiklą, suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą;
5.2. Pasinaudodamas profesinėmis žiniomis gebės savarankiškai priimti sprendimus apibrėžtoje situacijoje;
5.3. Gebės rinkti ir sisteminti informaciją, naudotis informacinėmis technologijomis, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija;
5.4. Kurs socialinio darbo profesijos įvaizdį, rūpinsis profesijos statusu
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos orientuotos į studentų asmeninių, socialinių, tiriamosios veiklos bei specialiųjų kompetencijų plėtotę, taikant pažintinius, žinių suvokimo, veikdinamuosius, savarankiškas studijas stimuliuojančius, tiriamojo pobūdžio ir savikontrolės metodus: interaktyvias/įtraukiančias paskaitas, praktikumus, kūrybines užduotis, seminarus, individualias ir darbo grupėmis užduotis, patirtinį mokymą(si), sąvokų, koncepcijų žemėlapių sudarymą, reflektavimo dienoraščius, esė rašymą, eksperimentinį situacinį mokymąsi, probleminį ir projektinį mokymą(si) ir kt., orientuotus į praktinių problemų analizės gebėjimų plėtotę, diskusiją, atvejų analizės metodą, studentų savarankišką darbą, refleksijas, paremtas pozityvios saviugdos ir profesinės savimonės lavinimu. Studentų savarankiškam darbui numatyti savarankiško darbo metodai ir užduotys bei konsultavimo(si) su dėstytoju valandos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Įgytos studentų žinios ir įgūdžiai vertinami dešimties balų sistema. Taikomas ir kaupiamasis vertinimas. Programos dalykų studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (apklausos raštu, testai, esė, kontroliniai darbai, kūrybinės užduotys, projektai, patirties refleksijos, aplanko kaupimas ir kt.). Per semestrą gauti tarpinių atsiskaitymų įvertinimai sudaro galutinio įvertinimo dalį. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai, praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai – Specialybės kalba, Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų), Socialinio darbo teisės pagrindai, Filosofija, Civilinė ir darbo sauga;
Studijų krypties dalykai – Studijų įvadas ir profesinė etika, Socialinio darbo teoriniai pagrindai, Bendroji ir raidos psichologija, Socialinė politika ir apsauga, Informacinių technologijų taikymas socialiniame darbe, Socialinė psichologija, Konsultavimas socialiniame darbe, Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis, Lietuvių gestų kalbos pagrindai, Sociologija, Socialinis darbas su asmeniu, Žmogaus ir vaiko teisės, Kultūrinė įvairovė socialiniame darbe, Socialinis ugdymas, Socialinis darbas su grupėmis, Socialinis darbas su šeima, Socialinių tyrimų metodologija, Ekonomikos ir verslumo pagrindai, Socialinių projektų/programų rengimas ir administravimas, Socialinė reabilitacija ir integracija, Mediacijos įvadas, Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje, Vadyba ir lyderystė.
Supervizuojamosios praktikos – Pažintinė socialinio darbo praktika, Socialinio darbuotojo asistento praktika, Socialinio darbo praktika globojant mentoriui, Baigiamoji savarankiško socialinio darbo praktika.
Studijų programa baigiama Baigiamuoju darbu.
Specializacijos:
Darbas su kurčiųjų bendruomene – Kurčiųjų bendruomenė, Lietuvių gestų kalba, Socialinis darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis, Specializacijos praktika;
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis – Gerontologija, Socialinė globa ir pagalba, Socialinis darbas su paliatyvinės priežiūros pacientais, Specializacijos praktika.
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai – Viešasis kalbėjimas, Koučingas (ugdomasis vadovavimas), Visuomenės sveikata, Konfliktų valdymas, Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė, Supervizija (profesinių santykių konsultavimas), Mentorystė socialinėse institucijose ir organizacijose, Menų terapija, Komunikacijos pagrindai, Informacinės technologijos, Karjeros planavimas, Profesinio perdegimo prevencija, Valeologijos pagrindai, Užimtumo organizavimas (Floristinis interjero dizainas), Kineziterapijos pagrindai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijuojantieji turi galimybes alternatyviai rinktis studijų krypties dalykus (pasirenkami specializacijų moduliai) pagal juos dominančią sritį, klientų grupę ir pan.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti socialiniu darbuotoju valstybinėse ir privačiose socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose - socialinės rūpybos skyriuose, vaiko teisių apsaugos tarnyboje, vaikų, žmonių su negalia, pagyvenusių ir senų žmonių dienos centruose, pensionatuose, šeimos namuose, vaikų globos namuose, socialinės globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, mokyklose, įkalinimo įstaigose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose ar bendruomenėse ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, edukologijos arba sociologijos krypčių studijų programas.