Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas ir muitinės logistika (anglų k. - International Business and Customs Logistics)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Studijų krypties šaka

Tarptautinis verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-20

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX051

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti verslo srities bakalaurus, turinčius tarptautinio verslo, logistikos ir muitinės srities žinių, galinčius atstovauti ir tarpininkauti ūkio subjektams muitinėje ir kitose srityse, gebančius savarankiškai, šiuolaikiškai ir konkurencingai organizuoti bei vykdyti sudėtingas tarptautinės tiekimo grandinės, muitinės logistikos veiklas verslo ir viešojo sektoriaus konvergencijos bei integracijos sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Atsakingai ir kūrybiškai taikyti fundamentaliųjų, socialinių bei humanitarinių mokslų teorijas, modelius bei tyrimo metodus nagrinėjant tarptautinį verslą.
2. Savarankiškai inicijuoti, organizuoti ir atlikti taikomuosius ir tarpdisciplininius tyrimus siekiant įvertinti tarptautinio verslo aplinką, priimti sprendimus.
3. Kompleksiškai vertinti nuolat kintančio tarptautinio verslo politinę, ekonominę teisinę aplinką ir verslo plėtros perspektyvas.
4. Naudotis prekių ir krovinių klasifikavimo standartais, nustatyti prekių kilmę, muitinę vertę, muitinį statusą, apskaičiuoti mokesčius, skolą muitinei, savarankiškai planuoti, kurti bei teikti specifines atstovavimo, tarpininkavimo, logistines ir kitas tiekimo grandinės paslaugas.
5. Parengti įmonės valdymo dokumentaciją, planuoti ir organizuoti įmonės veiklą tarptautinėje tiekimo grandinėje.
6. Naudotis taikomosiomis informacinėmis ir kitomis technologijomis vykdant verslo, logistines, muitinės operacijas, valdant materialiuosius srautus ES muitų teritorijoje ir trečiosiose šalyse.
7. Valdyti verslo riziką remiantis elektroninio verslo, elektroninės muitinės ir kitų modernių technologijų teikiamomis galimybėmis.
8. Suprasti civilizacijų, kultūrinių skirtumų įtaką socialinėms sąveikoms, komunikuoti ir dirbti daugiakultūrėje aplinkoje, bendrauti užsienio kalbomis, efektyviai veikti kitoje kultūroje įsisavinant naujas rinkas, susiejant jas materialiaisiais srautais.
9. Palaikyti dalykinius ryšius su visais suinteresuotais, inicijuoti verslo sandorius bei plėtoti tarptautinio verslo struktūrų veiklą didinant jų socialinę atsakomybę, įgyvendinant tvarios raidos principus.
10. Adekvačiai vertinti savo profesines savybes, žinias, patirtį ir numatyti į ateitį orientuotas profesinės saviraiškos, saviugdos kryptis, ir nuolat tobulėti kaip aukštos kvalifikacijos specifinių paslaugų teikėjas, organizatorius ar vadybininkas.
11. Pasinaudoti studijų eigoje įgytomis žiniomis, išugdytu konceptualiu, kritišku mąstymu valdant asmeninę karjerą, užtikrinant sėkmingą integraciją darbo rinkoje bei visada gebėti save realizuoti ir aktualizuoti kaip pagarbos vertą asmenybę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos; seminarai/pratybos; teisės aktų analizė; mokslinės literatūros ar empirinių duomenų studijos; teisės aktų analizė; interaktyvūs studijų metodai; diskusija grupėje; problemų sprendimu grįstos studijos; atvejo(-ų) analizė/studijos; tikslinės konsultacijos; praktika ir praktinių užduočių atlikimas; pažintinės išvykos/darbo vizitai; projektinis savarankiškas/kolektyvinis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis balas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programose pasiekti rezultatai, kurie įvertinami taikant įvairius vertinimo metodus tokius, kaip praktiką, kritinę įvykio analizę, atvejų analizę, „esė“, pristatymą, ataskaitą, nuolatinį vertinimą už dalykišką aktyvumą paskaitose, seminaruose ir pratybose bei kt. Galutinis pažymys susideda iš dalyko programoje nustatyto dydžio kaupiamojo vertinimo sudedamosios (studento sukauptos) dalies ir egzamino.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų universitetinių studijų dalykų apimtis 24 kreditai.
Filosofija, Studijų įvadas, Ekonomikos teorija, Profesinė užsienio kalba.
Studijų krypties dalykų apimtis 186 kreditai.
Tarptautinis verslas, Verslo pagrindai, Verslo vadyba, Tarptautinio verslo ir muitinės teisiniai pagrindai, Tarptautiniai ekonominiai santykiai, Prekių ir krovinių klasifikavimas, Tarifinis reguliavimas, Netarifinis reguliavimas, Rinkos apsauga taikant muitinės formalumus, Organizacijų socialinė atsakomybė, Verslo statistika, Informacinės, komunikacinės technologijos, Tarptautinė ir muitinės logistika, Transportavimo ir sandėliavimo sistemos, Rinkodaros pagrindai ir rinkos tyrimai, Rizikos valdymas ir pramoninės nuosavybės apsauga muitinėje, E-muitinė verslui, Tarptautiniai komerciniai sandoriai, E-logistika tarptautinėje prekyboje, Tarptautinių krovinių ekspedijavimas ir kt.
Dvi profesinės veiklos praktikos (18 kreditų), atliekamos muitinės įstaigos, programos dalininkų bei socialinių partnerių įmonėse, pagal mainų ir kitas tarptautines programas, bendradarbiavimo sutartis – užsienio organizacijose.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje galima pasirinkti 3 dalykus 18 kreditų (alternatyviai iš programoje siūlomų 9 dalykų), be to, galima laisvai pasirinkti du dalykus (12 kreditų) iš MRU kitose studijų programose dėstomų dalykų (pateiktas MRU laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas) arba rinktis išklausyti studentui reikalingą dalyką kitoje studijų įstaigoje, kurios kreditai gali būti užskaityti universitetinėse studijose.
Studentai rengia laisvai pasirinkta sau aktualia tema kursinį darbą (6 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galės tapti profesionaliais darbuotojais-vadybininkais, logistinės veiklos barų ir padalinių vadovais, atlikti tarptautinio verslo valdymo analitiko funkcijas. Tai būsimieji ūkio subjektų eksporto, importo, tranzito, tarptautinės ir muitinės logistikos veiklos barų vadovai, organizatoriai, kitų tarptautinės veiklos, susijusios su tarptautiniu materialiųjų srautų judėjimu, struktūrų veiklos organizatoriai, vadybininkai. Be to, gebės, steigti, administruoti ir valdyti tarptautinės tiekimo grandinės valdymo bei klientų aptarnavimo verslo įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Įgijusiesiems verslo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, MRU siūloma studijuoti Tarptautinės prekybos (verslo krypties); Logistikos vadybos (logistikos krypties) magistro studijų programose arba rinktis magistro studijas kituose Lietuvos ar užsienio šalių universitetuose.