Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatika ir vaizdo turinys (anglų k. - Informatics and Visual Contents)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104J

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6281BX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Informatikos ir vaizdo turinio magistrantūros studijų programos tikslas – parengti vaizdo turinio specialistus informatikos srityje, galinčius kurti, naudoti ir įvertinti skaitmeninės medijos sistemas ir priemones, tokiu būdu sudarant galimybes taikyti tarpdisciplinines žinias per techninę ir kūrybinę sąveiką skaitmeninei produkcijai kurti.
Studijų rezultatai:
1. Geba projektuoti ir įgyvendinti vaizdo turinio projektus naudojant gautas žinias informatikos srityje.
2. Geba pasirinkti, analizuoti ir įvertinti kūrybinius įrankius, žmogaus- mašinos sąveikos sistemas ir techninius sprendimus sudėtingo vaizdo turinio kūrimui.
3. Geba naudoti dizaino ir modeliavimo įrankius vaizdo turinio kūrimui.
4. Geba plėtoti mokslinių tyrimų planą, studijuoti ir analizuoti mokslinę literatūrą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas.
5. Geba pasirinkti tinkamiausius kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus konkrečioje mokslo srityje, taip pat modeliuoti, taikyti ir aptarti mokslinių tyrimų metodus ir įvertinti surinktus duomenis.
6. Geba kuri vaizdo efektus naudojantis pagrindinėmis informatikos kompetencijomis.
7. Geba taikyti kūrybines technologijas vaizdo turinio plėtrai.
8. Geba perteikti kūrybines idėjas suinteresuotoms šalims, konsultuoti techniniais klausimais, susijusiais su projektais, ir pasirinkti geriausiai tinkamus įgyvendinimo metodus kūrybinėms užduotims įgyvendinti.
9. Geba surinkti komandą kūrybiniams projektams, taip pat planuoti ir įgyvendinti vadybines veiklas vaizdo turinio produkcijos plėtrai.
10. Geba savarankiškai įgyti žinių informatikos ir vaizdo turinio srityje, sekti technologines ir kūrybines tendencijas pasauliniu mastu.
11. Geba kurta veikiančius verslo modelius vaizdo kūrybinių projektų produkcijai ir plėtrai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, aktyvieji metodai, nuotolinis mokymas, praktinis darbas, kritika, pristatymas. Paskaitos derinamos su nuotolinės aplinkos naudojimo galimybėmis, praktiniais darbais kompiuterių klasėse, seminarų, atvejų tyrimai ir darbo pateikimas, grupinės diskusijos ir keitimąsis žiniomis bei literatūros analitinis vertinimas, savarankiškas mokymasis, darbas mažose grupėse, darbas poromis, klasės diskusija, modeliavimas, tekstų skaitymas ir analizė, užduočių atlikimas, interaktyvios užduotys, individualios konsultacijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatai vertinami atsižvelgiant į studentų darbą semestro metu ir į baigiamojo egzamino rezultatus. Semestro eigoje vertinamas aktyvumas, individualių ir grupinių darbų pristatymas, projektai, atvejų analizės ir kito tipo užduotys. Taikomas probleminis mokymas ir refleksija. Per semestrą veiklos, individualios ir grupinės prezentacijos, projektai, atvejų analizė, demonstravimas, suprojektuoti komponentai, bendros diskusijos dėl jų realizavimo, projektų gynimas, koliokviumai ir kitų tipų užduotys yra vertinamos. Kiti vertinimo metodai: apklausos metodas, individuali apklausa žodžiu, diskusija, pristatymas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (102 ECTS kreditai): Mokslinių tyrimų metodologija magistro baigiamajam darbui, IKT konvergencijos turinys, Kompiuterinė grafika filmų kūrimui, Python vaizdo efektams, Kompiuterinis vaizdas, Personažų kūrimas ir animacija, Vizualinių efektų įgyvendinimas, Vaizdo turinys medijų sistemoms, Skaitmeninių medijų verslas, Skaitmeninė kompozicija, Houdini efektai, Techninis režisavimas pažengusiems, Magistro baigiamasis darbas, Skaitmeninis apšvietimas, Kolektyvinis projektas, Magistro baigiamojo darbo užbaigimas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
nėra galimybės pasirinkti dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa įgyvendinama anglų kalba. Sėkmingai baigus studijų programą (įskaitant vienų metų mobilumą Dongseo universitete, Korėjoje) išduodami du diplomai (Mykolo Romerio universiteto ir Dongseo universiteto)
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kūrybiniai darbuotojai, kurie specializuojasi skaitmeninės žiniasklaidos ir vaizdo turinio produkcijoje yra reikalingi kuriant filmus, televizijoje, žaidimų ir reklamos industrijose. Informatikos ir vaizdo turinio programos abiturientai galės dirbti susijusiuose verslo sektoriuose, pavyzdžiui, dizaino studijose, multimedijos įmonėse, mokslo ir mokymo įstaigose, arba pradėti verslą. Baigusieji šią programą taip pat bus kvalifikuoti informatikos specialistai ir galės rasti darbo vietą darbo IKT sektoriuje. Dongseo universitetas turi platų Pietų Korėjos ir tarptautinių partnerių spektrą skaitmeninio turinio pramonėje. Baigusiems studijas studentams bus suteikta galimybė įsidarbinti Pietų Korėjos bendrovėse, kurios yra susijusios su šia sritimi.
Tolesnių studijų galimybės:
absolventas bus pasiruošęs studijuoti doktorantūros studijose.