Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Filosofija ir politinė kritika (anglų k. - Critical Studies in Philosophy and Politics)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filosofija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX042

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450220

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti plataus humanitarinio profilio specialistus, gerai žinančius klasikines bei šiuolaikines filosofijos teorijas bei gebančius analitiškai mąstyti bei kūrybiškai veikti įvairiose profesinėse ir pilietinėse situacijose, aktyviai įsijungti į viešas diskusijas, visuomenės nuomonės formavimą, turinčius loginės analizės, argumentavimo, dialektinio mąstymo, fenomenologinės bei hermeneutinės metodologijos įgūdžius ir gebančius juos pritaikyti analizuojant bei vertinant kapitalizmo, visuomenės sutarties, teisingumo, kolonializmo, genderines praktikas, etc.
Studijų rezultatai:
Apibūdinti svarbiausias filosofijos kryptis, jų ištakas ir argumentavimo ypatumus; susieti jas su šiuolaikinėmis socialinių ir politinių tyrimų tendencijomis;
Paaiškinti politinės kritikos idėją ir analizuoti aktualiausius šių dienų klausimus taikant socialinės bei politinės kritikos metodus;
Interpretuoti šiuolaikinės kultūros reiškinius; įvertinti kultūros bei visuomenės reiškinių raidą, taikant atskirų filosofijos disciplinų (etikos, estetikos, ontologijos, epistemologijos) žinias bei metodus;
Įvertinti atskirų filosofinių teorijų tinkamumą atliekamiems politinių, socialinių, kultūros procesų ar meno kūrinių tyrimams pagrįsti; atlikti politinės kritikos tyrimą, remiantis pasirinkta teorija ir argumentuotai pateikti tyrimų išvadas;
Analizuoti svarbiausias filosofines sąvokas bei teorijas; artikuliuoti teorinių filosofinių tyrimų problemą, tikslą, struktūruoti tyrimo procesą ir išvadas; pristatyti tyrimą raštu formaliuosius reikalavimus atitinkančia mokslo kalba bei stiliumi; pristatyti užbaigta tyrimą pagal akademinio, profesinio diskurso reikalavimus.
Įvertinti filosofijos kaip mokslo ribas ir analizuoti jų kaitą; apibrėžti filosofijos mokslo ribas bei funkcijas atskirose klasikinėse teorijose ir kryptyse, taip pat – atskirais istoriniais laikotarpiais; palyginti atskirų laikotarpių bei srovių filosofijos sampratas.
Logiškai, kritiškai, kūrybiškai argumentuoti, apginti savo nuomonę; identifikuoti ir aiškiai įvardinti konflikto priežastį, konstruktyviai spręsti problemas.
Analizuoti sąsajas tarp konkrečiu laikotarpiu visuomenėje vyraujančio filosofinio mąstymo ir politinės, socialinės bei kultūrinės raidos: tokiu būdu pagrįsti politinės, socialinės ir kultūrinės kritikos būtinumą ir vertę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi į studentą orientuotas mokymas: diskusijos, darbas grupėje, literatūros analizė, atvejo analizė, praktiniai darbai, savarankiški darbai, parengčių pristatymai. Studento savarankiškas darbas pagrįstas užduotimis, komandiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programa siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, problemų sprendimo būdų radimo.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų rezultatai įvertinami per tarpinius
atsiskaitymus (testai, individualios ir grupinės užduotys bei jų
pristatymas, kolokviumai, tarpiniai atsiskaitymai praktinių ir savarankiškų darbų gynimas ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų pažymiai. Paskutiniame semestre parengiamas ir apginamas bakalauro baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrojo universitetinio lavinimo dalis: Filosofiją, Gamtamokslinę pasaulio sampratą, Šiuolaikinės Lietuvos tapsmą. Bei pasirinktinai po vieną studijų dalyką iš pogrupių:
1) biomedicinos ir fiziniai mokslai (studentai gali rinktis tokius dalykus, kaip Aplinkotyra, Astronomija, Biologija, Informacinės visuomenės technologijos, Statistika ir kt.);
2) humanitariniai mokslai (Civilizacijos istorija, Senoji lietuvių pasaulėžiūra, Retorika ir komunikacija, Religijotyra ir kt.);
3) socialiniai mokslai (Psichologija, Sociologija, Edukologija, Teisė ir kt.);
4) menai (Architektūra, Audiovizualinis menas, Dailė, Fotografija ir kt
5) ekonomika ir vadyba (Ekonomika, Verslininkystės įvadas, Vadyba, Ekonominė geografija ir kt.).
Studijų krypties dalykų grupė: Filosofijos pagrindai: logika ir argumentacija; Filosofijos pagrindai: dialektika; Filosofijos pagrindai: metafizika; Filosofijos pagrindai: moralės filosofija
Filosofijos pagrindai: fenomenologija; Filosofijos pagrindai: estetika ir meno vertinimas; Filosofijos istorija kaip filosofinė problema; Politinė filosofija ir kritika I: 16 – 18 a.: Politinė filosofija ir kritika: II: 19-20 a.; Utopijų ir distopijų istorija; Pilietiškumo ir bendruomenių filosofija; Poststruktūralistinė kritika; Politinė semiotika ir visuomenė; Suverenumo teorijos; Psichoanalizė kaip filosofija: pamatinės sąvokos; Biopolitikos teorijos;; Feministinė filosofija; Filosofinė naratologija ir laiko teorijos; Kritinė teorija: aktualijos; Socialinė ir politinė kritinė teorija; Filosofija ir aktyvizmas: teorija, Radikali politinė filosofija; Kursinis.
Gilesnės specializacijos, pasirenkami dalykai: Ekosofija, Medijų filosofija, Filosofija ir žmogaus teisės, Religines ideologijos kritika, Filosofija ir literatūra, Politinė etika, Kultūros fenomenologija, Kinas ir fiosofija, Vaizduotės ir atminties fenomenologija, Muzika ir filosofija.
Bakalaurinis darbas.
Praktikos: Pažintinė praktika, Kvalifikacinė praktika
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Universitete yra laisvai pasirenkami studijų dalykai, kurių dėka galima mokytis užsienio kalbų, klausyti Antikinės mitologijos, Arabų kraštų kultūros, Netradicinių religijų, Scenos menų projektų, Lyčių psichologijos ir kt. dalykų. Šios grupės dalykų apimtis gali būti ne mažiau kaip 12 ECTS kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Naujojoje programoje Filosofija ir politinė kritika akcentuojamas Kritinės teorijos plačiąja prasme požiūris, kuris tarpdiscipliniškai derina filosofinius samprotavimus su šiuolaikiniais sociologiniais, antropologiniais, ekonominiais, psichologiniais tyrinėjimais.
Programoje Filosofija ir politinė kritika daug dėmesio bus skiriama suderinti fundamentines filosofijos studijas (moralės filosofiją, estetiką, dialektiką, fenomenologiją, metafiziką, poststruktūralizmą) su subjekto kritikos, valdžios ir suverenumo analizės ir Kritinės teorijos studijomis, su įvairialypių pilietinių praktikų ir aktyvizmo analize bei su filosofinio rašymo mokymusi. Filosofijos istorija, kuri dažniausiai yra itin akcentuojama klasikinės filosofijos programose, šį kartą bus apribota dviem specialiaisiais kursais: Filosofijos istorija kaip filosofinė problema bei Utopijų ir distopijų istorija, paliekant visiems kitiems fundamentiniams kursams galimybę savitai skaityti filosofijos istorijos šaltinius (pavyzdžiui, kursui Filosofijos pagrindai: dialektika, kur bus analizuojama ir sokratiškoji dialektika, ir scholastinė, ir hegelinė.). Tai turėtų padėti įveikti fundamentinių filosofijos tyrinėjimų hermetiškumą. Pagaliau programoje bus dėstomi taikomojo ir praktinio pobūdžio kursai: Suverenumo teorijos, Psichoanalizė kaip filosofija, Kino filosofija, Feminizmo filosofija, Muzikos filosofija, Ekosofija, Biopolitikos teorijos.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Profesinės veiklos galimybės: Filosofijos ir politinės kritikos programos absolventai galės dirbti kultūros, mokslo, švietimo ir viešosios komunikacijos įstaigose, valstybinėse bei Europos Sąjungos institucijose ir kitose įmonėse, kurių veikloje būtini profesionalūs konceptualinės analizės įgūdžiai bei apibendrinantis, inovatyvus ir tarpdisciplininis mąstymas; žiniasklaidoje, rinkodaros ir rinkotyros, reklamos bei verslo konsultavimo paslaugas teikiančiose institucijose, arba – užsiimti savarankiška kūrybine ar socialine organizacine veikla, burti aktyvias politines ar kultūrines grupes, steigti nevyriausybines organizacijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Tolesnių studijų galimybės: Absolventai galės tęsti studijas filosofijos, socialinės ir politinės kritikos, semiotikos, viešosios komunikacijos, politologijos, socialinės antropologijos magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.