Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gynybos ir viešoji vadyba (anglų k. - Defense and Public Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Socialiniai mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6111

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 4,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

Išvadų išrašo vertimas_GJŽKA_Viešasis administravimas_2022.pdf
GJŽKLA_Viešasis administravimas_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121LX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450310

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-02-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Aprašymo santrauka
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
karybos praktikams sudaryti sąlygas tobulinti įgūdžius, įgytus tarnybos metu, ir, remiantis gynybos ir viešosios vadybos teorijomis ir moksliniais įrodymais, analizuoti, vertinti ir priimti pagrįstus sprendimus, tarnaujant Lietuvos kariuomenėje ar tęsiant karjerą viešojo sektoriaus institucijose.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Išmano viešojo administravimo teorijas ir paradigmas bei jas taiko atsižvelgdami į ekonominį, socialinį, politinį ir teisinį profesinės veiklos kontekstą, būdingą saugumo ir gynybos institucijoms bei įstaigoms.
A2 Identifikuoja grėsmes žmogaus, nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui ir parenka tinkamas viešosios politikos įgyvendinimo priemones.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 Iškelia LR krašto apsaugos sistemai ir jos valdymui aktualius tyrimų uždavinius ir juos sprendžia, taikydami kiekybinius ir kokybinius socialinių tyrimų metodus.
Specialieji gebėjimai:
C1 Remdamiesi racionaliu vertinimu ir kūrybiškumu, parenka alternatyvas, reikalingas valdant saugumo bei gynybos institucijų ir įstaigų žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius.
C2 Taiko įvairius vadybos metodus, turinčius įtakos pokyčių inicijavimui ir efektyviam užduočių atlikimui saugumo ir gynybos institucijų veikloje.
C3 Bendradarbiauja ir inicijuoja suinteresuotųjų šalių dalyvavimą sprendžiant gynybos vadybos klausimus.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Dirba komandose ir darbo grupėse, planuodami ir vykdydami projektus, imdamiesi atsakomybės už savo ir kolegų veiklos rezultatus.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Laikosi profesinės etikos principų ir kritiškai vertina įgytą patirtį.
E2 Savarankiškai atnaujina žinias ir įgūdžius, reikalingus vykdant profesinę saugumo bei gynybos institucijų ir įstaigų veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Priklausomai nuo studijų dalykų numatomų rezultatų, taikomos įvairios mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, konsultacijos, profesinės praktikos, savarankiškas darbas, pasirengimas ir dalyvavimas debatuose, simuliacijos, projektų atlikimas, kursinių ir baigiamųjų bei kitų rašto darbų rengimas, problemų ir atvejų analizės, minčių ir sąvokų žemėlapių kūrimas, refleksijos, diskusijos, vizituojančių dėstytojų paskaitos ir kt. „Moodle“ aplinka yra plačiai naudojama taikant mišriojo mokymosi (angl. blended learning) metodus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visi studijų dalykai (taip pat praktikos ir baigiamieji darbai) vertinami pažymiais nuo 1 (visiškai blogai) iki 10 (puikiai), kur teigiamas (įskaityta) įvertinimas yra nuo 5 (silpnai) iki 10 (puikiai). Studijų dalykų metu (išskyrus praktikas ir baigiamuosius darbus) taikomas kaupiamasis vertinimas, paprastai sudarantis 70 proc. galutinio dalyko įvertinimo. Egzamino užduotis yra privaloma ir dalykas gali būti vertinamas teigiamai, tik gavus teigiamą egzamino įvertinimą. Kaupiamajam vertinimui paprastai numatomos kelios atskirai vertinamos užduotys. Kaupiamojo vertinimo užduotys paprastai taip pat vertinamos pažymiu ir laikomos atliktomis, tik gavus teigiamą įvertinimą, tačiau kaupiamojo vertinimo užduotys gali būti vertinamos ir įskaita.
Galutinis dalyko įvertinimas atliekamas sumuojant visų užduočių įvertinimus pažymiu, prieš tai šiuos įvertinimus padauginus iš užduočių svertinio koeficiento (procentais).
Studijų dalykų aprašuose nurodomi slenkstiniai, tipiniai ir puikūs pasiekimų lygmenys, kuriais remdamiesi dėstytojai vertina atliktas užduotis.
Baigiamieji darbai yra recenzuojami, viešai ginami ir vertinami pažymiu Akademijos viršininko įsakymu sudarytos baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programoje iš viso yra 38 dalykai, iš jų 28 studijų krypties dalykai. Studijų krypties dalykų grupei yra priskirta ir praktika bei baigiamasis darbas. Kartu šie dalykai sudaro 160 ECTS.
Programoje taip pat numatyti 8 bendrieji universitetiniai dalykai, kurie sudaro 40 ECTS.
Specializacijos:
Nėra.
Studento pasirinkimai:
Pasirinkimams numatyti 10 ECTS, du dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa skirta rengti viešojo administravimo specialistus Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo sistemai. Programoje gali studijuoti tik asmenys, turintys kario statusą pagal krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą, bei krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, taip pat pagal Krašto apsaugos ministerijos susitarimus su kitomis valstybės institucijomis Akademijos statuto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojai.
Studijų programa taip pat orientuota į kompetencijų, kurias galima lengvai adaptuoti ir civilinėse viešojo administravimo veiklose, absolventams suteikiant platesnes ilgalaikės karjeros galimybes.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Visi absolventai tęsia karo tarnybą Lietuvos krašto apsaugos sistemoje, tačiau kartu išėjimo į atsargą atveju ši studijų programa suteikia galimybių siekti karjeros su viešuoju administravimu susijusiose institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas įstoję į antrosios pakopos (magistrantūros) Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų vykdomas socialinių mokslų bei verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių studijų programas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-02-02