Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gynybos ir viešoji vadyba (anglų k. - Defense and Public Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Socialiniai mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6111

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 4,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450310

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-12-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti viešojo administravimo kompetenciją, kuri leistų karybos praktikams sisteminti ir konceptualizuoti turimas žinias ir įgūdžius, įgytus tarnybos metu, analizuoti, vertinti ir priimti pagrįstus sprendimus, tarnaujant Lietuvos kariuomenėje ar išėjus į atsargą tęsti karjerą viešojo administravimo institucijose.
Studijų rezultatai:
Žinių ir praktinių įgūdžių sinergija. Absolventai gebės teorines žinias derinti su praktine patirtimi, vykdydami užduotis Lietuvos kariuomenėje ar tęsdami karjerą viešojo administravimo institucijose. Žinos viešojo administravimo teorijas ir paradigmas, išmanys ekonominį, socialinį, politinį ir teisinį gynybos vadybos ir viešojo administravimo kontekstą ir gebės šias žinias pritaikyti vykdydami viešojo administravimo funkcijas ir spręsdami šių institucijų veikloje kylančias problemas.
Mokslinė tiriamoji veikla. Absolventai gebės atlikti aktualius gynybos ir viešosios vadybos problemų tyrimus.
Specialieji gebėjimai. Absolventai gebės veikti kompleksiškoje tarpkultūrinėje aplinkoje, dirbti komandoje, racionaliai paskirstyti ir naudoti materialinius ir žmogiškuosius išteklius, išmanys gynybos ir viešosios vadybos instrumentus ir kaip juos tikslingai naudoti.
Socialiniai gebėjimai. Absolventai gebės bendrauti ir bendradarbiauti su specialistais, bendradarbiais, valstybinių ir tarptautinių institucijų bei žiniasklaidos atstovais eidami pareigas, susijusias su nacionalinio saugumo ir gynybos bei viešojo administravimo funkcijomis, gebės vadovauti ir savo patirtį perteikti kolegoms ir pavaldiniams.
Asmeniniai gebėjimai. Absolventai žinos, laikysis ir reikalaus iš kolegų etikos standartų ir vertybių valstybės ir karo tarnyboje, gebės nuolatos savarankiškai tobulinti asmenines ir profesines kompetencijas, dirbti savarankiškai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Priklausomai nuo studijų dalykuose numatomų rezultatų taikomos įvairios mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, konsultacijos, profesinės praktikos, savarankiškas darbas, rengimasis ir dalyvavimas debatuose, simuliacijos, projektų atlikimas, kursinių ir baigiamųjų bei kitų rašto darbų rengimas, problemų ir atvejų analizės, minčių ir sąvokų žemėlapių kūrimas, refleksijos, diskusijos, vizituojančių dėstytojų paskaitos ir kt. „Moodle“ aplinka yra plačiai naudojama taikant mišraus mokymosi (angl. blended learning) metodus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visi studijų dalykai (taip pat praktikos ir baigiamieji darbai) vertinami pažymiais skalėje nuo 1 (visiškai blogai) iki 10 (puikiai), kur teigiamas įvertinimas yra nuo 5 (silpnai) iki 10 (puikiai). Studijų dalykuose (išskyrus praktikas ir baigiamuosius darbus) taikomas kaupiamasis vertinimas, paprastai sudarantis 70 proc. galutinio dalyko įvertinimo. Egzamino užduotis yra privaloma ir dalykas gali būti vertinamas teigiamai tik gavus teigiamą egzamino įvertinimą. Kaupiamajam vertinimui paprastai numatomos kelios atskirai vertinamos užduotys. Kaupiamojo vertinimo užduotys paprastai irgi yra vertinamos pažymiu ir laikomos atliktomis tik gavus teigiamą įvertinimą. Taip pat kaupiamojo vertinimo užduotys gali būti vertinamos įskaita. Skaičiuojant galutinį studijų dalyko įvertinimą pažymiu užduoties įvertinimas „neįskaityta“ yra prilyginama pažymiui 1 (visiškai blogai), o įskaityta 10 (puikiai).
Galutinis dalyko įvertinimas atliekamas sumuojant visų užduočių įvertinimus pažymiu prieš tai šiuos įvertinimus padauginus iš užduočių svertinio koeficiento (procentais).
Studijų dalykų aprašuose nurodomi slenkstiniai, tipiniai ir puikūs pasiekimų lygmenys, kuriais remdamiesi dėstytojai vertina atliktas užduotis.
Baigiamieji darbai yra recenzuojami, viešai ginami ir vertinami pažymiu, kurį nustato baigiamųjų darbų gynimo komisija, sudaroma Akademijos viršininko įsakymu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programoje iš viso yra 38 dalykai, iš jų 30 studijų krypties dalykai. Studijų krypties dalykų grupei yra priskirta ir praktika bei baigiamasis darbas. Kartu šie dalykai sudaro 181 ECTS.
Programoje taip pat numatyti 4 bendrieji universitetiniai dalykai ir dalykai, kurie sudaro 17 ECTS ir 4 laisvai pasirenkamieji dalykai, kurie sudaro 12 ECTS.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Pasirinkimams numatyti 12 ECTS, keturi dalykai, iš jų 2 skiriami – užsienio kalboms, 2 – Akademijoje siūlomi bendrauniversitetiniai dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa skirta rengti viešojo administravimo specialistus Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo sistemai, programoje gali studijuoti tik asmenys, turintys kario statusą pagal Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą.
Studijų programa taipogi orientuota į kompetencijų, kurias galima lengvai adaptuoti ir civilinėse viešojo administravimo veiklose, taip absolventas suteikiant platesnes ilgalaikės karjeros galimybes.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Visi absolventai tęsia karo tarnybą Lietuvos krašto apsaugos sistemoje, tačiau tuo pačiu išėjimo į atsargą atveju ši studijų programa suteikia galimybes siekti karjeros viešojo administravimo institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas daugelyje socialinių mokslų ir verslo bei viešosios vadybos studijų krypčių grupių antrosios (magistranto) pakopos studijų programų Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-03-01