Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuteriniai žaidimai ir animacija (anglų k. - Computer games and animation)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

2.8

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti informatikos specialistus, gebančius pažangių skaitmeninių technologijų pagrindu savarankiškai ir/ar komandoje modeliuoti, vizualizuoti ir animuoti dvimačius ir trimačius objektus, projektuoti ir programuoti kompiuterinius žaidimus, kūrybiškai ir socialiai atsakingai vykdyti profesinę veiklą šalies ir tarptautinėse rinkose.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs studijas, turi gebėti:
1. taikyti fundamentalias fizinių ir socialinių mokslų žinias, socialinės atsakomybės, teisines, etines normas kuriant, vykdant ir įgyvendinant informatikos kūrybinius projektus.
2. taikyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos valdymo žinias, reikalingas, projektuoti, modeliuoti bei programuoti kompiuterinius žaidimus ir skaitmeninę animaciją.
3. analizuoti socialinėje ir informacinių technologijų verslo aplinkoje vykstančius pokyčius, kompiuterinių žaidimų industrijos kaitos tendencijas ir priimti sprendimus dėl profesinės veiklos plėtros.
4. parinkti tinkamus kiekybinius ar kokybinius tyrimo metodus probleminės situacijos analizei ir gautus rezultatus pritaikyti informatikos projekto įgyvendinimui.
5. suprojektuoti kompiuterinio žaidimo sistemos architektūrą, suplanuoti eigos strategiją pritaikyti žmogaus ir kompiuterio sąveikos priemones žaidimo idėjos realizavimui.
6. sumodeliuoti dvimačius ir trimačius kompiuterinių žaidimų ir skaitmeninės animacijos objektus bei pritaikyti animacijos valdymo sistemas, tekstūravimą, vaizdo ir garso efektus darnios vizualinės visumos išplėtojimui.
7. suprogramuoti ir testuoti įvairių tipų kompiuterinius žaidimus taikant kompiuterinių žaidimų kūrimo technologijas ir programines priemones.
8. sumaniai taikyti sužaidybinimo metodus, specialiuosius garso ir vaizdo efektus įgyvendinant kompiuterinių žaidimų bei skaitmeninės animacijos projektus.
9. kurti skaitmeninę animaciją taikant bendruosius kompozicijos, spalvų derinimo, estetinės raiškos principus.
10. sutelkti komandą kompiuterinių žaidimų ir skaitmeninės animacijos projektui įgyvendinti, profesionaliai bendrauti su užsakovais, bendradarbiauti su partneriais, kitų sričių atstovais sprendžiant savo ir bendros profesinės veiklos uždavinius.
11. vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą prisitaikant prie šalyje ir tarptautinėse rinkose vystomų modernių IT technologijų ir jų pažangos.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Demonstravimas, ekspertų metodas, grupės projektas, individualus darbas, informacijos paieška, komandinis darbas, kūrybinis darbas, laboratoriniai darbai, literatūros studijos, mokymas bendradarbiaujant, praktinių situacijų analizė, probleminis mokymas, projektinis darbas, realių problemų sprendimas, projektavimas, uždavinių sprendimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu.
Sandara: Studijų dalykai, praktika: Krypties studijų dalykai: Matematika, Programavimo pagrindai, Sistemų projektavimas ir duomenų bazės, Profesinė užsienio kalba, Duomenų struktūros ir algoritmai, Objektinis programavimas, Žaidimų variklių technologijos, 3D modeliavimas, Dvimačių žaidimų programavimas, Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, Žaidimo variklio programavimas, Kompiuterinės grafikos valdymas, Audiovizualinės technologijos, IT projektų valdymas ir metodologijos, Kompiuterinių žaidimų aplinkos grafika, Dvimatė animacija, Skaitmeninių personažų animavimas ir animacija, Specialieji efektai, Dirbtinis intelektas arba Daugelio žaidėjų žaidimų kūrimas, Išmaniųjų įrenginių žaidimų kūrimas arba Virtualios realybės žaidimų kūrimas, IT projektas, Baigiamasis darbas.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis.
Specializacijos: Nėra.
Profesinės veiklos galimybės:
Asmuo, baigęs Kompiuterinių žaidimų ir animacijos studijų programą, bus pasirengęs dirbti kompiuterinių žaidimų projektuotoju, programuotoju, testuotoju, 3D grafikos modeliuotoju, animatoriumi, kūrybinių kompiuterinių žaidimų ir animacijos projektų vadovu. Taip pat profesinę veiklą galės vykdyti kaip laisvai samdomas specialistas arba kurti verslo įmones, kurios būtų skirtos kompiuterinių žaidimų ir skaitmeninės animacijos kūrimui bei pritaikymui šalies ir tarptautinėse rinkose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji Kompiuterinių žaidimų ir animacijos studijų programą galės toliau tęsti studijas galima tęsti pagal II pakopos informatikos studijų krypties studijų programas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.