Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslas ir socialinės inovacijos (anglų k. - Business and Social Innovations)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6607

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX050

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotus specialistus, turinčius socialinio verslo išmanymą suteikiančias, naujaisiais atradimais pagrįstas žinias, mokančius šias žinias taikyti sprendžiant socialinio verslo įmonių kūrimo ir vystymo problemas, gebančius analizuoti ir vertimti socialinį verslą vadybos, ekonomikos, rinkodaros, finansų ir teisės aspektais, sugebančius vadovautis profesine etika ir pilietinės atsakomybės principais bendradarbiaujant su kolegomis, priimant sprendimus bei planuojant profesinės karjeros perspektyvą, suvokiančius moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį sociokultūrinei aplinkai.
Studijų rezultatai:
Bendrauti žodžiu ir raštu taisyklinga lietuvių kalba; surasti ir analizuoti profesinę literatūrą ir bendrauti pasirinkta užsienio kalba profesinėje aplinkoje; argumentuotai diskutuoti profesinėje aplinkoje; žinoti ir atpažinti socialinio verslo principus, rūšis bei jų raišką rinkoje; žinoti socialinio verslo sritį reglamentuojančius aktus ir gebės juo taikyti praktinėje veikloje; apibūdinti socialinę naudą ir numatyti jos realizavimo galimybes įvairiuose kontekstuose; rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie socialinę įmonės veiklą, naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais ir IKT priemonėmis; analizuoti, sisteminti ir vertinti socialinės įmonės veiklą, remiantis ekonominiais ir socialiniais rodikliais; analizuoti informaciją apie socioekonominės aplinkos pokyčius ir numatyti jos kaitos tendencijas; tirti ir vertinti socialinės įmonės veiklos rezultatus atsižvelgiant į socialinio verslo specifiką; planuoti socialinio verslo įmonės ir jos padalinių veiklą; parengti socialinio verslo įmonės ar jos padalinių teikiamas paslaugų inovacijas; parengti socialinio verslo įmonės vidinę ir išorinę veiklą reglamentuojančius dokumentus; teikti paslaugas arba prekes tikslinėms socialinėms grupėms vadovaujantis socialinio verslo principais; demonstruoti vadybinius gebėjimus bendradarbiaujant su kolegomis, partneriais ir klientais; kritiškai ir konstruktyviai vertinti savo profesinę praktiką, žinias ir vertybes, reflektuoti savo profesinį tobulėjimą; prisiimti atsakomybę už savo profesinę veiklą ir identifikuoti mokymosi poreikius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis mokymas, įtraukianti paskaita, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, situacijų imitavimas ir sprendimas, refleksija, projektų rengimas ir t.t.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kolegijoje taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, pvz. aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas, kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmiausia 1-4 semestruose ugdomi bendrieji gebėjimai (23 kreditai – Pirmoji ir Antroji užsienio kalbos, Filosofija, Kalbos kultūra ir t.t.), tuo pat metu studentai, išklausę studijų krypties dalykus tokius kaip Mikroekonomika ir makroekonomika, Matematika ir statistika, Socialinio verslo pagrindai, Informacinės technologijos, Vadyba, Socialinė ekonomika, Socialinė raida, Organizacijų teorija, Verslo teisė ir t.t., studijuoja dalykus, kurių studijoms yra reikalingos anksčiau išvardintų dalykų žinios (Žmogiškųjų išteklių valdymas, verslo etika, verslo tyrimai, Darnaus vystymosi politika ir strategijos ir ir kt.) (147 kreditai). Studijų laikotarpiu studentai atliks keturias profesinės veiklos praktikas, kurios vyks kolegijoje (18 kreditų) ir baigiamąją profesinės veiklos praktiką 12 kreditų, kurią atliks įmonėje.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 10 kreditų. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Kolpingo kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų arba rinktis išklausyti tam tikrą dalyką kitoje aukštojoje mokykloje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai mokomi dviejų užsienio kalbų (anglų ir vokiečių), taip pat turi galimybę atlikti baigiamąją praktiką Kolegijos partnerių organizacijose Vokietijoje. Studijų programa yra vienintelė Lietuvoje
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Sėkmingai socialinio verslo programą baigę studentai gebės įkurti ir/ ar dirbti socialinėje verslo įmonėje, kuri taikydama rinkos modelius inovatyviai spręs socialines problemas. Šios programos absolventai išmanantys tiek verslo principus, tiek socialinę problematiką galės planuoti ir organizuoti įvairias socialines programas, kurias vykdo socialiai atsakingo verslo atstovai.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas. Baigus papildomąsias studijas arba įvykdžius kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.