Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Karjeros valdymas (anglų k. - Career Management)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Edukologija

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Edukologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-13

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX034

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450111

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotus karjeros valdymo specialistus, gebančius konsultuoti suaugusius asmenis, įvertinus profesinius asmens poreikius bei esamos arba numatomos organizacijos poreikius, planuoti ir plėtoti asmens individualią karjerą, derinti asmens individualų karjeros kelią su organizacijos raidos procesais; taikyti efektyvias karjeros valdymo strategijas, siejant jas su darbo rinkos kaitos tendencijomis.
Studijų rezultatai:
1. Paaiškinti pagrindinius karjeros valdymo, individualaus bei grupės konsultavimo filosofinius, psichologinius ir socialinius raidos aspektus.
2. Įvertinti individualias asmens karjeros plėtojimo galimybes, atsižvelgiant į profesijai keliamus reikalavimus, asmens įgytą kvalifikaciją bei darbo rinkos situaciją.
3. Taikyti susistemintą ir tyrimais pagrįstą informaciją, numatant individualius asmens ir organizacijos personalo potencialo panaudojimo metodus, atsižvelgiant į organizacijos strategijas.
4. Sisteminti naujausią informaciją ir tyrimų duomenis apie asmens karjeros valdymo galimybes, organizacijos raidos procesus, darbo rinkos pokyčius, siekiant gauti autentiškų duomenų apie darbo rinkos tendencijas bei individualaus asmens ir organizacijos poreikių dermę.
5. Parengti individualaus asmens pokyčius ir organizacijos procesus įtakojančius profesinės karjeros tyrimų projektus, atitinkančius švietimo ir darbo rinkos organizacijų poreikius, siekiant gauti originalių duomenų apie profesinio informavimo, konsultavimo bei karjeros planavimo veiklų būklę.
6. Konsultuoti įvairaus amžiaus, lyties ir socialinio statuso asmenis ar asmenų grupes karjeros valdymo srityje įvertinant politinį, teisinį, socialinį, ekonominį, darbo rinkos ir švietimo sistemos kontekstą.
7. Dalyvauti formuojant organizacijos veiklos pokyčių politiką, taikant personalo kvalifikacijos tobulinimo, konsultavimo, motyvavimo metodikas.
8. Pritaikyti karjeros valdymo strategijas, įvertinant individualius asmens poreikius bei personalo organizacijoje poreikį, numatant personalo poreikio tenkinimo gaires ir išlaikant asmens nuolatinio tobulėjimo galimybes.
9. Tikslingai ir etiškai bendradarbiauti profesionalų, dalyvaujančių asmens karjeros valdymo procesuose, komandoje.
10. Pritaikyti informavimo ir konsultavimo etikos principus, atliekant asmens, profesijų ir darbo rinkos pažinimo tyrimus bei rengiant informavimo bei konsultavimo planus.
11. Interpretuoti iš įvairių mokslinių šaltinių gaunamą informaciją, kuri yra svarbi sprendžiant socialines, mokslines ir etnines problemas
12. Puoselėti bendražmogiškąsias ir tarpkultūrines vertybes, kūrybiškai taikyti mokymosi visą gyvenimą principus profesinėje veikloje ir socialinėje erdvėje.
13. Priimti inovatyvius ir kūrybiškus sprendimus įvairialypėse situacijose bei gebėti prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų dalykuose taikomi įvairūs dėstymo metodai, padedantys ne tik efektyviai įsisavinti pateikiamą medžiagą ir įgyti numatytus gebėjimus, tačiau ir skatinti bei lavinti kritinį bei analitinį studijuojančiųjų mąstymą. Paskaitose naudojami ne tik tradiciniai paskaitų metodai, mokslinės literatūros skaitymas ir teksto analizė, tačiau ir kiti mokymosi metodai, tokie kaip demonstravimas, atvejų, probleminių klausimų ir praktikos pavyzdžių nagrinėjimas, vaizdo įrašų komentavimas, diskusijos, darbas grupėje ir individualiai, projekto rengimas, kitų savarankiškų darbų rengimas ir jų pristatymas raštu bei žodžiu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinant studentų pasiekimus naudojamas formuojamasis vertinimas, kai dėstytojai konsultuoja, teikia grįžtamąjį ryšį apibendrindami grupines diskusijas, refleksijas, savianalizę, veiklų stebėjimo protokolų analizę, grupinį darbą, pristatymus, savarankišką darbą, vertina studentų aktyvumą, studentai vertina ir komentuoja vienas kito darbą (“peer review”) ir pan., bei sumuojantysis vertinimas: testas, apklausa raštu kolokviumo arba egzamino metu. Visi numatomi studijų programos rezultatai yra pasiekiami per atskirų dalykų, praktikos ir baigiamojo darbo numatytus studijų rezultatus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmaisiais ir antraisiais bakalauro studijų metais, pagal artes liberales principą, siūloma studijuoti bendruosius universitetinius studijų dalykus (A grupės dalykai) bei įvadinius įvairių mokslo krypčių ir sričių dalykus (B grupės dalykai). A grupės dalykai yra šie: Filosofija, Gamtamokslinio pasaulio samprata, Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas, Anglų kalba (B1 lygis), Anglų kalba (B2 lygis). B grupės dalykai-laisvai pasirenkami įvadiniai įvairių mokslo krypčių ir sričių dalykai. C grupės dalykai - tai studijų programos krypties dalykai. „Karjeros valdymo“ programoje dalykai orientuoti į tarpdiscipliniškumą, kas apima karjeros valdymą, psichologiją ir vadybą. C dalykų grupę sudaro C1 – studijų pagrindų dalykai, C2 grupė – specialieji studijų programos dalykai, C3 grupė – baigiamieji darbai ir C4 – praktikos dalykai. D grupės dalykai yra pasirenkami laisvai, t.y. jų studijuoti neprivaloma, tačiau šiuos dalykus galima rinktis, jei studentas nori išmokti užsienio kalbų, praplėsti turimas žinias studijuojamoje srityse ar įgyti naujų žinių tarpkultūrinio pažinimo srityje.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Darbas nacionalinėse ir tarptautinėse įmonėse, valstybinėse institucijose, švietimo įstaigose, kitose švietimo, verslo ar nevyriausybinėse organizacijose karjeros valdymo specialistais (konsultantais), personalo vadovų, žmogiškųjų išteklių valdymo specialistų pareigose, vykdyti personalo atrankas, bei organizuoti personalo kvalifikacijos tobulinimo veiklas organizacijoje. Programos absolventai gali teikti karjeros konsultavimo arba personalo mokymų organizavimo paslaugas, padedančias spręsti specifines karjeros valdymo problemas skirtingoms tikslinėms grupėms bei teikti konsultacijas aktualiais klausimais. Taip pat absolventai gali dirbti vyriausybinėse įstaigose, kuriose sprendžiami aktualūs karjeros planavimo, darbo ir užimtumo klausimai.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijos magistrantūros programose šiose kryptyse: Švietimas ir ugdymas, Sociologija, Vadyba, Politikos mokslai.