Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos (anglų k. - Cultures and Languages of Scandinavian Countries)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Regiono studijos

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX050

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450220

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-03-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kvalifikuotus, plataus humanitarinio profilio regiono kultūros specialistus, suvokiančius Skandinavijos šalių etninius ir kultūrinius procesus bei jų raidą, išmanančius regiono valstybių kultūrų specifiką, sugebančius įvertinti kultūrinę istorinę paveldo vertę, kultūrų įvairialypiškumą, unikalumą, kultūros funkcijas, jos esmę ir vietą šiandienos visuomenėje bei regioninėje politikoje, mokančius bent vieną regiono kalbą, gebančius naudotis naujausiais humanitarinių ir socialinių mokslų (kultūros studijų, istorijos, etnologijos, menotyros, politologijos) tyrimų metodais, turinčius mokslinio tiriamojo, profesinio ir kūrybinio darbo įgūdžių.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
1. Pažinti Skandinavijos regiono kultūrą taikant kelių disciplinų (kultūros studijų, kalbotyros, etnologijos, istorijos, menotyros, literatūros ir politologijos) žinias bei metodus.
2. Apibrėžti ir tiksliai vartoti pagrindines regiono kultūros studijų krypties sudėtinių disciplinų ir tarpdalykinių laukų sąvokas
3. Apibūdinti atskirų Skandinavijos regiono valstybių tradicinės ir šiuolaikinės kultūros ir atskirų jos reiškinių kilmės, raidos ir tęstinumo ypatumus.
4. Remiantis tarpkultūriškumo ir tarptautiškumo nuostatomis, vertinti ir lyginti Skandinavijos regiono vietą Baltijos regione ir Europoje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
5. Rinkti pirminius ir antrinius rašytinius, vaizdinius ir žodinius šaltinius, naudojant įvairias duomenų rinkimo technikas, klasifikuoti tiriamąją medžiagą apie regiono kultūrinius, etninius, socialinius ar politinius reiškinius.
6. Vykdyti tyrimus, taikant kultūros studijų, etnologijos, istorijos, kalbotyros, literatūros, politologijos ir kitų mokslo disciplinų tyrimo metodus, reikalingus išsikeltoms problemoms spręsti ir argumentuotoms išvadoms suformuluoti.
Specialieji gebėjimai:
7. Kalbėti, rašyti, skaityti ir suprasti bent vieną Skandinavijos regiono kalbą lygiu, atitinkančiu B2 pagal bendruosius Europos kalbų metmenis, ir taikyti kalbos žinias atliekamuose tyrimuose.
8. Įvertinti Skandinavijos regiono kultūros unikalumą, paaiškinti jos svarbą šiandienos visuomenėje ir regiono politikoje.
Socialiniai gebėjimai:
9. Bendrauti su specialistais ir plačiąja visuomene sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, profesionaliai pristatant ir moderniai viešinant informaciją apie Skandinavijos regiono šalis.
10. Formuluoti problemas, kylančias regiono kultūrinėje, socialinėje, politinėje, etninių procesų srityse, ir siūlyti jų sprendimo būdus.
11. Bendrauti tarpdalykinėje komandoje, gebant derinti interesus.
Asmeniniai gebėjimai:
12. Savarankiškai studijuoti ir planuoti mokymosi procesą, prisitaikant prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje.
13. Gilinti ir plėsti savo žinias apie regioną, analitiškai, objektyviai mąstyti tiriamų kultūrinių, etninių, socialinių reiškinių atžvilgiu bei logiškai argumentuoti.
14. Suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
aiškinimas, pasakojimas, demonstravimas, diskusijos, darbas grupėje, atvejo analizė, rašto darbas, projekto rengimas, individualus darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
kolokviumas, egzaminas, projekto pristatymas, darbo grupėse pristatymas, užduočių analizė, referatas, apžvalga, recenzija, esė.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Viena iš regiono kalbų:
- Norvegų kalba ir kultūra I, II, III, IV, V
- Švedų kalba ir kultūra I, II, III, IV, V
- Danų kalba ir kultūra I, II, III, IV, V
Skandinavijos studijų įvadas
Skandinavijos šalių istorija
Skandinavų kalbotyra
Skandinavijos šalių tradicinė ir šiuolaikinė gyvensena
Skandinavų literatūra
Kultūros studijų teorijos ir tyrimai
Šiuolaikinis Skandinavijos menas
Skandinavijos politika
Kultūrinė antropologija ir psichologija
Šiuolaikiniai etniniai procesai Baltijos regione
Specialybės kalba
Kultūrinės veiklos organizavimas ir didaktika
Skandinavų mitologija ir religija
Skandinavų kalendoriniai papročiai
Skandinavijos šalių šeimos politika ir lyčių studijos
Paveldas ir turizmas Skandinavijos šalyse
Popkultūros studijos
Kursinis darbas
Spec. kursas
Skandinavistikos pažintinė praktika
Skandinavistikos kvalifikacinė praktika
Skandinavistikos bakalauro baigiamasis darbas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
• Studentai gali laisvai rinktis 5-6 specialybinius dalykus (27 kreditai) iš šių dalykų:
- Antroji regiono kalba (Norvegų kalba ir kultūra I ir II; Švedų kalba ir kultūra I ir II; Danų kalba ir kultūra I ir II)
- Dalykinė norvegų / švedų / danų kalba
- Suomių kalba, I lygis (A1); II lygis (A2)
- Skandinavijos vaikų literatūra
- Skandinavų folkloras
- Socialinės ir psichologinės lingvistikos įvadas
- Literatūra, reklama, medijos
- Lingvistinės pragmatikos pagrindai
- Retorikos teorija ir praktika
- Regiono kultūros politika
- Europos Sąjungos ekonomika
- Skandinavijos demokratijos ir gerovės modelis
- Žurnalistikos pagrindai
- Vizualinė etnografija
- Paribio kultūrų ir kalbų studijos
• Studentai gali rinktis bendrauniversitetinius įvairių mokslų sričių dalykus (56 kreditai)
• Yra galimybė šalia pagrindinių studijų, kaip gretutinių studijų programą, rinktis visas universitete siūlomas bet kurios mokslų srities ir krypties programas (gretutinių studijų programos apimtis – 60 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
- studentai išmoksta mažiausiai vieną skandinavų kalbą (bent B2 lygiu);
- gauna įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų sričių (kultūros studijų, istorijos, etnologijos, kalbotyros, literatūros, menotyros, politologijos, antropologijos) žinių.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programa orientuojasi į kelių rūšių specialistų ruošimą:
• kultūros specialistų, kurie gali įsidarbinti kultūros, švietimo, mokslo ir viešosios komunikacijos įstaigose, kultūros centruose,
• kalbos mokytojų, galinčių dirbti neformaliose kalbų mokyklose,
• vertėjų į / iš kurios nors skandinavų kalbos į lietuvių kalbą,
• muziejininkų, gidų, įsidarbinančių turizmo ir kelionių agentūrose,
• projektų rengėjų ir vykdytojų, administracijos darbuotojų, kurie yra reikalingi valstybinėse Lietuvos ir ES institucijose bei kitose įmonėse, kurių veikloje būtini skandinavų kalbos įgūdžiai ir kvalifikuotos Skandinavijos regiono kultūrų – sociokultūrinės, istorijos, politikos – žinios.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas regiono kultūros, etnologijos, istorijos, kalbotyros, literatūrologijos, žurnalistikos, viešosios komunikacijos, edukologijos, politologijos, regionistikos, paveldosaugos, sociologijos, socialinės antropologijos magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.