Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Jūrų transporto inžinerija (anglų k. - Marine Transport Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Jūrų inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX068

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
SGD terminalų inžinerijos studijų programos tikslas parengti pirmos pakopos jūros inžinerijos srities specialistus, turinčius visapusišką išsilavinimą ir žinias, reikalingas besivystančiam suskystintų dujų terminalų sektoriui, gebančius vykdyti kryptingą veiklą, kuria bus siekiama kurti, statyti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti įrenginius, priemones ir sistemas suskystintų dujų terminaluose, siekiant saugiai, efektyviai, ekonomiškai ir tausojant naudoti gamtinius išteklius.
Studijų rezultatai:
- žino apie laivų ir uosto energetinių ir technologinių įrenginių, mašinų ir mechanizmų konstrukciją, eksploatacijos, remonto, techninio aptarnavimo, diagnostikos bei projektavimo technologijas; žinoti uosto energijos tiekimo ir generavimo sistemas, laivų energetinių ir pagalbinių įrenginių automatines valdymo ir signalizacijos sistemas, reglamentuojamas tarptautiniais teisės aktais, saugią laivybą užtikrinančias technologijas ir priemones;
- žino apie konstrukcinių medžiagų, mašinų ir mechanizmų teoriją ir technologijas, projektavimo bei gamybos metodus ir būdus, kokybės kontrolę bei jos užtikrinimo principus;
- žino apie transporto sektoriaus svarbą ir vietą šalies ūkyje, jo struktūrą, funkcionavimą, technologijas, kokybės rodiklius užtikrinimo principus ir metodus;
- makro ir mikro ekonomikos žinios, taip pat žinios apie valdymo principus ir metodus, juos taikant efektyviam darbui užtikrinti transporto sektoriaus struktūriniuose padaliniuose;
- geba kritiškai analizuoti savo ir valdomo kolektyvo profesinę veiklą, jos rezultatus, ieškoti ir nustatyti jos produktyvumo ir kokybės gerinimo ir tobulinimo kryptis ir būdus;
- geba kompleksiškai, atsižvelgiant į ekonominį rentabilumą ir socialinius faktorius įvertinti inovacinių saugią laivybą užtikrinančių bei aplinkosauginių technologijų įdiegimo pasiekimus ir efektyvumą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos
Pratybos
Laboratoriniai darbai
Seminarai
Individualios konsultacijos
Atvejo analizė
Praktika

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas
Koliokviumas
Kontroliniai darbai
Laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas
Praktikos ataskaita
Baigiamasis darbas

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
- Užsienio kalba
- Filosofija
- Bendroji chemija
- Aukštoji matematika 1
- Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
- Informacinės technologijos
- Specialybės įvadas
- Aukštoji matematika 2
- Teorinė mechanika su KP
- Medžiagų inžinerija
- Fizika 1
- Medžiagų atsparumas
- Hidromechanika
- Pasirenkamas universitetinis bendro lavinimo dalykas 1
- Fizika 2
- MMT ir mašinų elementai su KP
- Elektrotechnika ir elektronika
- Dujų chemija ir tyrimo metodai
- Techninė termodinamika ir šiluminė technika
- Aplinkos inžinerija
- Pasirenkamas universitetinis bendro lavinimo dalykas
- Tikimybių teorija ir taikomoji statistika
- Jūrų inžinerijos pagrindai
- Šaldymo įrenginiai
- Procesų inžinerija
- SGD terminalai ir linijos
- Verslo ir inžinerinių projektų valdymas
- Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo sistemos
- Technologinių procesų automatizavimas ir kontrolės sistemos
- SGD terminalų valdymas ir veiklos reglamentavimas
- SGD terminalo energetinis ciklas
- Laisvai pasirenkamas dalykas
- Ekonomika
- Žmogaus sauga
- Dujų panaudojimo technologijos
- Technologinių įrenginių diagnostika ir eksploatacija
- Suskystintų gamtinių dujų (SGD) transportavimas ir krova
- Bakalauro baigiamasis darbas
- Praktika
- Specialybės kalba
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra dalis 2016–2020 m. Lietuvos suskystintų gamtinių dujų klasterio veiksmų plano: „ . . . rengti SGD specialistus tenkinant SGD terminalo ir SGD verslo vystymo poreikius, ugdyti globaliai konkurencingas kompetencijas SGD technologinių procesų valdymo srityje“.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kompleksinis inžinerinis parengimas užtikrina plačias absolventų įsidarbinimo galimybes jūriniuose ir kranto SGD terminaluose, dujų paskirstymo stotyse, SGD įrenginių, sistemų, transporto priemonių projektavimo, gamybos ir remonto, eksploatavimo įmonėse, mokslo ir studijų institucijose, SGD sektoriaus veiklą prižiūrinčiose institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.