Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Jūrų transporto inžinerija (anglų k. - Marine Transport Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Jūrų inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX068

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-02-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukščiausios inžinerines kvalifikacijos specialistus darbui jūrų pramonės ir transporto įmonėse, laivų projektavimo ir statybos kompanijose, taikančiose inovatyvias skaitmeninimo technologijas, derinančias priimamus sprendimus ekonominiais, aplinkos apsaugos bei socialinio poveikio aspektais.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
• Žinoti ir suprasti jūrų transporto inžinerijos srities mokslinius ir matematinius principus;
• Sistemiškai suprasti jūrų transporto sistemą, uostų ir laivybos sąsajas, inžinerijos srities esminius aspektus ir sąvokas;
• Turėti nuoseklių jūrų transporto inžinerijos srities žinių, įskaitant pagrindines srities žinias;
• Žinoti platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą;
• Žinios apie inžinerijoje naudojamas medžiagas ir elementus bei jų savybes.
Inžinerinė analizė:
• Matematiniai ir skaičiavimo įgūdžiai, taisyklingas matavimo vienetų ir duomenų pateikimo būdų naudojimas;
• Gebėjimas įvertinti inžinerinius sprendimus socialiniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu;
• Gebėti taikyti transporto inžinerijos žinias ir supratimą analizuojant inžinerijos produktus, procesus ir metodus, rizikas;
• Gebėti taikyti žinias ir supratimą jūrų transporto inžinerijos problemoms apibrėžti, suformuluoti ir išspręsti, taikant turimus metodus;
• Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus jūrų inžinerijoje.
Inžinerinis projektavimas:
• Gebėti taikyti mechaninių sistemų judėjimo dėsningumus, stabilumo ir patikimumo principus techninėms priemonėms kurti, tobulinti ir taisyti;
• Gebėti taikyti inžinerijos žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant jūrų inžinerijos projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
• Suprasti projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti jūrų inžinerijoje.
Tyrinėjimai:
• Naudojimosi informacinėmis technologijomis, bazine programine įranga įgūdžiai, gebėjimai taikyti ir naudoti skaitinius kompiuterinius metodus, skirtus specifinėms inžinerinėms problemoms spręsti, naudoti kompiuterius problemų sprendimo duomenims gauti ir apdoroti, procesams valdyti, kompiuterinei grafikai, naudotis kitomis kompiuterių funkcijomis;
• Gebėti dirbti dirbtuvėse ir laboratorijose, taikyti standartinius tyrimų metodus;
• Gebėti kurti ir atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti duomenis ir pateikti išvadas;
• Gebėti ieškoti literatūros ir panaudoti duomenų bazes, žinynus ir kitus informacijos šaltinius.
Inžinerinė veikla:
• Gebėjimas valdyti technologinius procesus ir tinkamai eksploatuoti technines priemones;
• Gebėti parinkti ir taikyti tinkamą įrangą, priemones ir metodus; suprasti jų galimybes ir taikymo ribas;
• Gebėti derinti teoriją ir praktiką, sprendžiant jūrų transporto dekarbonizavimo problemas, įskaitant energetinį efektyvumą, jūrinį kurą, laivo korpuso, propulsinės sistemos optimizavimą;
• Suprasti etines, aplinkosaugos ir komercines jūrų inžinerinės veiklos aplinkybes.
Asmeniniai / perkeliamieji įgūdžiai:
• Rašytinio ir žodinio bendravimo įgūdžiai, gebėjimas aiškiai ir teisingai pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms;
• Įvairiais būdais bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
• Išmanyti su inžinerine veikla susijusias sveikatos, saugos ir teisės problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, prisiimti atsakomybę už inžinerinę veiklą;
• Išmanyti projektų valdymą ir verslo aspektus, pavyzdžiui, rizikos ir pokyčių valdymą, ir suprasti jų trūkumus;
• Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir tam pasiruošti;
• Veiksmingai dirbti ir komandoje, ir pavieniui, taip pat ir tarptautinėje daugiakultūrinėje.

Laivų projektavimas ir statyba specializacija rengia laivų projektuotojus, inžinierius ir projektų vadovus laivų statybos, remonto, konversijos įmonėms; geba projektuoti, statyti ir modernizuoti laivus skaitmenizuotai ir švaresnei laivybai ir valdyti projektus bei rizikas; geba įvertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei, ekonomikai ir aplinkai, laikytis profesinės etikos normų; suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:-

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, referatu, laboratorinio darbo gynimu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.
Kiekviena studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu - baigiamaisiais egzaminais ir (ar) baigiamojo darbo (projekto) gynimu.
Universitete galioja dešimtbalė vertinimo sistema.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Jūrų transporto inžinerijos studijų programos dalykai: Medžiagų inžinerija, Aukštoji matematika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Bendroji chemija, Specialybės įvadas, Filosofija, Teorinė mechanika, Ekonomika, Žmogaus sauga, Medžiagų atsparumas, Kompiuterinio projektavimo programos, Profesinė kalba, Tikimybių teorija ir taikomoji statistika, Mašinų mechanizmų teorija ir mašinų elementai, Elektrotechnika ir elektronika, Bendrųjų universitetinių studijų dalykai, Laisvai pasirenkamas dalykas, Planavimo ir valdymo informacinės technologijos, Kokybės valdymas, Matavimai, Praktika,
Bakalauro baigiamasis darbas.
Laivų projektavimas ir statyba specializacijos studijų dalykai: Hidromechanika, Suvirinimo inžinerija,
Laivo statika, Laivų įrenginiai su kursiniu projektu, Verslo ir inžinerinių projektų valdymas, Laivo korpuso konstrukcijos kursinis projektas, Laivų energetiniai įrenginiai, Laivo korpuso konstrukcija,
Laivo teorijos kursinis projektas, Laivo eigumas, Laivų statybos ir remonto technologija, Laivo hidroaeromechanika,
Jūrų inžinerijos informacinės technologijos, Laivų sistemos su kursiniu projektu, Laivų statybos ir remonto technologijos kursinis projektas, Jūrų transporto logistika, Laivų projektavimo pagrindai, Laivų aplinkos apsaugos technologijos, Laivo statybinės mechanikos pagrindai, Planavimo ir valdymo informacinės technologijos, Kokybės valdymas, Matavimai, Technologinė-konstruktorinė praktika.
Specializacijos:
Laivų projektavimas ir statyba

Studento pasirinkimai:
Jūrų transporto inžinerija: Hidraulinės ir pneumatinės sistemos, Mechatroninių sistemų automatinio valdymo pagrindai, Bendrųjų universitetinių studijų dalykai.
Laivų projektavimas ir statyba“ specializacijos dalykai: Jūrų uostų terminalų technologija, Navigacijos pagrindai ir uosto navigacinės sistemos, Jūrų transporto logistika, Bendrųjų universitetinių studijų dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Unikali Lietuvoje studijų programa, papildoma specializacija iš EU-CONEXUS Minor katalogo, papildomos studijų, praktikų mobilumo galimybės, projektinės veiklos.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Integruotos jūrų inžinerijos krypties bei informacinių technologijų krypties parengimas atveria inžinieriaus, konstruktoriaus, techninio padalinio vadovo, projektų vadovo karjeros galimybes laivų projektavimo, statybos ir techninės priežiūros įmonėse, uostų administracijose; jūriniuose ir kranto terminaluose; klasifikacinėse bendrovėse, transporto technologijų automatizavimo ir automatizuoto valdymo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus jūrų transporto inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2021-12-15