Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sveikatingumo ir poilsio industrijos (anglų k. - Wellness and Leisure Industries)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Studijų krypties šaka

Rekreacija ir laisvalaikis

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Kelionės, turizmas ir poilsis

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Aukštojo mokslo diplomas, 6015
Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX056

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551015

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti rekreacijos ir laisvalaikio srities specialistus profesinėje veikloje taikančius sveikos gyvensenos, gyvenimo kokybės gerinimo principus, gebančius organizuoti sveikatingumo ir poilsio paslaugų teikimo procesus, kurti ir įgyvendinti klientų poreikius atitinkančius sveikatingumo ir poilsio projektus siekiant plėtoti sveikatingumo ir poilsio verslą kintančiomis aplinkos sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs studijas, turi gebėti:
1. taikyti bendrąsias šiuolaikines ekonomikos, vadybos, finansų, rinkodaros ir kitų socialinių mokslų teorijas bei koncepcijas organizuojant sveikatingumo ir poilsio industrijoje veikiančių organizacijų veiklos procesus.
2. taikyti sveikos gyvensenos principus, fizinio aktyvumo, laisvalaikio, poilsio organizavimo srities žinias formuojant pozityvias klientų nuostatas savo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo atžvilgiu.
3. taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus, parengti tyrimo instrumentus, atliekant aktualius sveikatingumo ir poilsio srities tyrimus.
4. atlikti rinkos ir verslo aplinkos analizę atsižvelgiant į sveikatingumo ir poilsio industrijų vystymosi tendencijas.
5. organizuoti sveikatingumo ir poilsio paslaugų teikimo procesus, vadovauti komandai stiprinant organizacijos konkurencingumą bei siekiant tvaraus jos augimo.
6. inicijuoti inovatyvių sveikatingumo ir poilsio paslaugų, kompleksinių programų kūrimą taikant sveikatingumo, aktyvaus poilsio organizavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo principus.
7. parduoti sveikatingumo ir poilsio paslaugas ir jų paketus atsižvelgiant į klientų poreikius ir galimybes.
8. efektyviai plėtoti ryšius su klientais, pristatyti sveikatingumo ir poilsio organizacijos veiklą, paslaugas visuomenei šalies ir tarptautiniu lygmeniu.
9. įgyvendinti sveikatingumo ir poilsio projektus panaudojant organizacijos turimus bei pritraukiant papildomus finansinius, materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius.
10. sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, inicijuoti naujas idėjas, savarankiškai ar bendradarbiaujant komandoje priimti sprendimus siekiant veiklos kokybės bei rezultatų.
11. komunikuoti (žodžiu ir raštu) profesinėje srityje ir kurti pozityvius santykius su šalies ir užsienio partneriais bei klientais taikant bendradarbiavimo, prezentavimo įgūdžius, verslumo, novatoriškumo, etiškumo ir socialinės atsakomybės principus.
12. nuolat gilinti savo žinias ir įgūdžius vertinant savo profesinę veiklą ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei savarankiškai ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, paslaugų organizavimo procesų simuliacija, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Sveikatingumo ir poilsio industrijų studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Krypties studijų dalykai: Ekonomika, Vadyba, Fizinis aktyvumas, Sveika gyvensena, Sveikatingumo paslaugos ir SPA, Rinkodara, Rekreacija ir gyvenimo kokybė, Poilsio ir laisvalaikio organizavimas, Aplinkos ir žmogaus sauga, Finansai ir apskaita, Socialinių tyrimų metodologija, Pardavimų valdymas, Personalo vadyba, Svetingumo paslaugos, Kelionių geografija, Turizmo teisė ir sauga, Viešieji ryšiai ir įvaizdžio formavimas, Sveikatingumo ir poilsio renginių organizavimas, Klientų vadyba, Sveikatos turizmas arba Kurortologija, Nišinis poilsis ir turizmas arba Poilsis ir streso įveika, Sveikatingumo ir SPA įmonių valdymas arba Projektų rengimas ir įgyvendinimas, Kursinis darbas, Baigiamasis darbas.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis sveikatingumo ir poilsio srities įmonės ar organizacijose. Bendra praktikų apimtis 30 kreditų.
Specializacijos: Nėra.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, baigę Sveikatingumo ir poilsio industrijų studijų programą, bus pasirengę dirbti sveikatingumo ir poilsio verslo įmonėse, organizacijose, sveikatingumo klubuose, laisvalaikio ir pramogų centruose, laisvalaikio ir poilsio organizavimo kompleksuose, agentūrose, viešbučiuose, sanatorijose, valstybinėse institucijose, plėtojančiose sveikatingumo, turizmo ir poilsio veiklas. Absolventai gebės įkurti ir valdyti sveikatingumo ir poilsio veiklas organizuojančias įmones, organizacijas ar jų padalinius, organizuoti sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio renginius, inicijuoti bei įgyvendinti sveikatingumo ir poilsio projektus.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji Sveikatingumo ir poilsio industrijų studijų programą galės toliau tęsti studijas pagal antrosios pakopos verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti turizmo ir poilsio studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.