Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas (anglų k. - International Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Studijų krypties šaka

Tarptautinis verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX082

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-30
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti kvalifikuotus tarptautinio verslo specialistus, gebančius tirti verslo aplinką ir procesus, kurti ir valdyti verslo įmonę, įgyvendinti tarptautinio verslo projektus, komunikuoti ir derėtis lietuvių ir užsienio kalbomis, orientuotis į kintančią tarptautinio verslo aplinką, vartotojų poreikius ir įmonės tikslus, taikyti naujausias mokslo žinias, socialiai atsakingo verslo principus nacionalinėje ir tarptautinėje rinkose.

Studijų rezultatai:
Studentas, sėkmingai baigęs studijų programą:
Žinios, jų taikymas
– Žino ir supranta socialinių, humanitarinių, kitų mokslų klasikines ir moderniąsias teorijas, jų principus ir metodus, geba visa tai taikyti verslui kurti, valdyti ir vystyti nacionalinėje bei tarptautinėje rinkose.
– Turi žinių, padedančių identifikuoti verslo įmones ir jų aplinką kaip savitą socialinį ir ekonominį reiškinį, remdamasis klasikinėmis ir šiuolaikinėmis vadybos ir ekonomikos teorijomis, verslo valdymo metodais ir priemonėmis, geba jas taikyti priimdamas verslo sprendimus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
– Geba atlikti taikomuosius tyrimus, leidžiančius įvertinti versle, jo aplinkoje vykstančius procesus ir reiškinius, taiko analizės metodus, formuluoja argumentuotas išvadas, spręsdamas konkrečias tarptautinio verslo problemas.
– Renka, kaupia ir sistemina informaciją iš įvairių šaltinių, valdo verslo duomenų srautus, taikydamas modernias informacines technologijas.
Specialieji gebėjimai
– Geba įsteigti įmonę, planuoti, organizuoti, valdyti, kontroliuoti ir analizuoti verslo procesus besikeičiančioje globalioje verslo aplinkoje, siekdamas veiklos efektyvumo ir kokybės.
– Geba planuoti, valdyti ir analizuoti tarptautinio verslo finansinius, nematerialiuosius ir materialiuosius išteklius.
– Geba organizuoti tarptautinio verslo įmonės logistikos ir pardavimo procesus, parinkti inovatyvias rinkodaros priemones.
– Geba prognozuoti verslo tendencijas, rengti verslo projektus, juos valdyti ir įgyvendinti, teikti siūlymus tarptautinio verslo įmonės veiklai tobulinti, inovacijoms diegti.
Socialiniai gebėjimai
– Bendrauja ir bendradarbiauja su specialistais, kitais asmenimis, diskutuoja, geba derėtis tarpkultūrinėje erdvėje lietuvių ir užsienio kalbomis.
– Dirba komandoje, prisiimdamas atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos rezultatus ir kokybę, profesinėje veikloje vadovaujasi socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu, puoselėja etnokultūrinius ir tarpkultūrinius ryšius.
Asmeniniai gebėjimai
– Savarankiškai, novatoriškai, kūrybiškai plėtoja žinias ir gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi aktyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas, tarptautiškumas. Studijų programoje numatyta, kad dėstytojai iš užsienio dėstys atskirų dalykų temas, studentai ir dėstytojai galės išvykti pagal mainų programą Erasmus+, taip bus užtikrintas programos tarptautiškumas. Kad būtų užtikrintas novatoriško verslo specialisto rengimas, atskirų dalykų temas dėstys socialiniai partneriai iš inovatyvių verslo įmonių. Mokymo ir mokymosi metodų visuma yra skirta ugdomo specialisto savarankiškai, kūrybiškai veiklai reikalingiems bendriesiems gebėjimams, taip pat specialiesiems profesinės veiklos gebėjimams tarptautinio verslo valdymo srityse formuoti. Programoje siekiama, kad studentas aktyviai dalyvautų studijų procese: paskaitose kuriama diskusinė aplinka, naudojami metodai, skatinantys studento iniciatyvą, praktinį aktyvumą. Gebėjimai, įgūdžiai formuojami studijuojant teorinius pagrindus, praktikuojantis, atliekant individualias užduotis, taikant įvairius metodus, pavyzdžiui, demonstravimą, informacijos paiešką, uždavinių sprendimą, situacijos modeliavimą, probleminį dėstymą, projektinę veiklą, grupinį praktikavimąsi, minčių žemėlapį ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami viso semestro ir egzaminų sesijos metu, pasiekimų vertinimui naudojamas individualaus kaupiamojo vertinimo indeksas (IKI= Tkn + Ekn), kurio proporcinį įvertį nustato dėstytojas, atsižvelgdamas į siekiamus studijų rezultatus, dalyko turinį ir užduočių specifiką. Visi dalyko nuolatiniai ir / ar tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai ar studijų rezultatų vertinimai kita forma, praktikos užduotys ir praktikos veiklos (analizės) ataskaitos gynimas studentams yra privalomi. Visų studijų dalykų baigiamajam vertinimui yra numatytas egzamino metodas – teikiamas testas ir praktinė užduotis arba projekto parengimas ir gynimas. Praktikos vertinimas baigiamas praktikos ataskaitos pateikimu ir gynimu. Pasiekimų už studijų etapą vertinimui yra skiriamos tokios užduotys: praktikos ataskaita, kursinis darbas ir baigiamasis darbas. Praktikos užduotys ir ataskaita gali apimti ne tik vieno, bet kelių tarpusavyje susijusių dalykų studijų rezultatus ir reikalavimus pademonstruoti kompleksinius įgūdžius ar gebėjimus.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 131 (su praktikomis).
Pagrindiniai studijuojami dalykai: Bendravimo psichologija, Ekonomika, Statistika, Verslo matematika, Vadyba, Tarptautinio verslo teisė, Taikomųjų tyrimų metodologija, Tarptautinė rinkodara, Tarptautinio verslo organizavimas ir verslo simuliavimo praktika, Tarptautinio verslo derybos ir tarpkultūrinė komunikacija (lietuvių k. / anglų k.), Apskaita ir finansai, Tarptautinė logistika, Tarptautinių pardavimų valdymas, Kokybės vadyba, Kursinis darbas, Tarptautinio verslo etika ir socialinė atsakomybė, Aplinkos ir žmonių sauga, Inovacijos ir projektų valdymas (lietuvių k. / anglų k.), Verslo valdymo sistemos.
Profesinių ir mokomosios veiklos praktikų trukmė – 22 savaitės:
– Profesinės veiklos įvadinė praktika tarptautinio verslo įmonėje – 4 savaitės;
– Verslo valdymo praktika tarptautinio verslo įmonėje užsienyje / Lietuvoje – 4 savaitės;
– Baigiamoji specialybės praktika – 12 savaičių;
– Mokomoji verslo simuliavimo praktika – 2 savaitės.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji dalykai, skirti gilinimuisi kryptyje, sudaro 15 kreditų. Galima pasirinkti vieną iš pasirenkamųjų dalykų grupių:
Tarptautinio verslo rinkodara: Vartotojų elgsena (lietuvių k. / anglų k.), Internetinė rinkodara (lietuvių k. / anglų k.), Tarptautinės rinkos tyrimai (lietuvių k. / anglų k.);
Tarptautinio verslo finansai: Tarptautinio verslo įmonės finansų valdymas (lietuvių k. / anglų k.), Tarptautinio verslo įmonės veiklos finansinis vertinimas (lietuvių k. / anglų k.), Tarptautiniai finansiniai atsiskaitymai (lietuvių k. / anglų k.);
Tarptautinio verslo įmonių valdymas: Gamybos ir paslaugų valdymas (lietuvių k. / anglų k.), Žmogiškųjų išteklių valdymas (lietuvių k. / anglų k.), Tarptautinio verslo įmonės rizikos valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
Galima pasirinkti bendrųjų kompetencijų ugdymo dalykus – Filosofiją / Sociologiją, Užsienio kalbą II (anglų k. / rusų k. / vokiečių k. / prancūzų k. / švedų k.).
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriami 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš siūlomų Kolegijoje arba išklausyti dalyvaudami mobilumo projektuose.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
- Studijų programa arba dalis studijų programos gali būti vykdoma anglų kalba.
- Studentai gali pasirinkti ir gilinti
specialiąsias finansų, rinkodaros ar verslo valdymo kompetencijas.
- Tarptautinio verslo praktika atliekama užsienyje pagal mainų programą Erasmus+ ar kitus projektus, atsižvelgus į studijų programai skiriamas lėšas.
- Verslo simuliavimo praktikos metu, simuliuojama įmonės veikla, naudojamas verslo simuliacijos žaidimas, taip siekiama ugdyti verslumo, verslo organizavimo ir valdymo gebėjimus.
- Studijų procese atskiras dalyko temas skaito socialiniai partneriai iš pažangių verslo įmonių, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Novatoriški, gebantys komunikuoti keliomis užsienio kalbomis studijų programos absolventai galės valdyti tarptautinį verslą, kurti savo verslą ir jį organizuoti tarptautiniu mastu, dirbti Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse eksporto, logistikos, pardavimo vadybininkais, projektų vadovais, funkcinių padalinių vadovais.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti universitetuose pagal verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės programas.