Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Fizinis ugdymas ir sportas (anglų k. - Physical Education and Sports)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Studijų krypties šaka

Dalyko pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6105

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-278 2017 - LSU BA Kūno kultūra ir sportas.pdf

Valstybinis kodas

6121MX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai): Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais, parengti universitetinio lygio kūno kultūros mokytoją, visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę, gebančią kvalifikuotai valdyti fizinio ugdymo procesus formaliame ir neformaliame ugdyme, sudėtingose ir besikeičiančiose edukacinėse aplinkose, siekiant efektyviai spręsti mokinių motyvavimo ir fizinio aktyvumo skatinimo problemas, formuojant mokinių sistemingos fiziškai aktyvios elgsenos įpročius, besitęsiančius visą gyvenimą. Studijų rezultatai: Programos absolventas gebės: 1. Apibūdinti pagrindines ugdymo filosofijos sąvokas ir koncepcijas; kritiškai vertinti faktus ir idėjas; paaiškinti įvairių filosofijos krypčių (idealizmo, realizmo, pragmatizmo ir t.t.) skirtumus. 2. Atpažinti svarbiausias švietimo demokratizavimo, decentralizavimo procesų priežastis bei tendencijas. 3. Rasti ir suprasti šiuolaikines mokslines idėjas, kylančias iš fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir patikrintos praktikos. 4. Suprasti, kaip orientuotis ir veikti akademinėje aplinkoje; suprasti efektyvios komunikacijos, siekiant karjeros ir profesinėje veikloje prielaidas. 5. Naudoti verbalinius ir neverbalinius komunikavimo būdus skatinant pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą. 6. Taisyklingai vartoti kalbą realioje ir/ar virtualioje profesinėje aplinkoje bei bendrauti užsienio kalba (-omis). 7. Įkvėpti savo bendradarbius domėtis šiuolaikiniais fundamentaliojo ir taikomojo mokslo pasiekimais ir dirbant komandoje raginti kurti naujas technologijas ir jas taikyti praktikoje. 8. Dalyvauti komandinėje veikloje ir prisiimti lyderio vaidmenis sprendžiant įvairias problemas. 9. Vadovautis ugdymo įstaigų kaitą reglamentuojančiais dokumentais, dalyvauti projektinėje veikloje. 10. Kūrybingai ir nuolatos mokytis iš šiuolaikinio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo pasiekimų ir patikrintos praktikos ir kūrybingai tai taikyti profesinėje veikloje. 11. Projektuoti savo karjerą: planuoti, sistemingai tobulinti ir įvertinti profesinės veiklos privalumus ir trūkumus. 12. Organizuoti savo mokymąsi individualiai bei grupėje ir reflektuoti. 13. Suprasti žmogaus organizmo sandarą ir pagrindinius fiziologinius procesus. 14. Įvertinti mokinių fizinį pajėgumą. 15. Suprasti judesių valdymo ir mokymo pagrindus. 16. Parengti ilgalaikį ir trumpalaikį planą, remiantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais bei atrinkti mokymo (si) metodus, tinkamus mokymo (si) tikslams pasiekti. 17. Vertinti mokinių pasiekimus pagal atitinkamus vertinimo kriterijus. 18. Suprasti pagrindinius pedagogikos ir psichologijos procesus. 19. Kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo (si) aplinką. 20. Sukurti saugią ir efektyvią mokyklos sveikatos ugdymo programą bei vadovautis traumų prevencijos principais. 21. Suprasti pagrindines fizinio ugdymo sąvokas, formas ir metodus, fizinio ugdymo priemones ir principus. 22. Individualizuoti ir diferencijuoti fizinius krūvius, atsižvelgiant į mokinio sveikatos medicininę fizinio pajėgumo grupę. 23. Identifikuoti individualiose ir komandinėse sporto šakose technikos ir taktikos klaidų priežastis, pasirinkti ir taikyti jų taisymo būdus. 24. Planuoti ir organizuoti formalų ir neformalų fizinį ugdymą mokykloje. 25. Identifikuoti mokinių fiziškai aktyvios gyvensenos poreikius ir pasyvios gyvensenos problemas. 26. Suprasti sveikatos ugdymo, fizinio aktyvumo skatinimo ir motyvacijos teorijas bei jų praktinio taikymo galimybes. 27. Suprasti, kaip padėti mokiniams spręsti mokymosi problemas, įtraukiant juos į rekreacinio fizinio aktyvumo veiklas. 28. Planuoti, organizuoti ir atlikti mokslinį tyrimą. 29. Analizuoti ir sisteminti mokslinę literatūrą, parinkti adekvačius tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas, jų pagrindu teikti rekomendacijas. Mokymo ir mokymosi veiklos: Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi būdai, siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: probleminis dėstymas, įtraukiamoji paskaita, filmų peržiūra, minčių lietus, sąvokų žemėlapis, grupės diskusijos, empiriniai ir analitiniai tyrimai. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Apklausa žodžiu ir raštu, testavimas, pristatymas, projektinė veikla (individuali ir grupinė), aplanko metodas, kritinė įvykio analizė, savęs ar kolegų refleksijos. Specializacijos: Sporto šakos, šokis, rytų tradicijų kūno kultūra Studento pasirinkimai: Studentas gali pasirinkti 10 kreditų iš siūlomų laisvai pasirenkamų modulių sąrašo. Studijų programos skiriamieji bruožai: Galima pasirinkti specializaciją (15 kreditų): sporto šakos, šokis, rytų tradicijų kūno kultūra. Studijų programa atitinka pasaulines tendencijas, orientuotas į mokinių sistemingo fizinio aktyvumo poreikio formavimą visam gyvenimui.