Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas (anglų k. - International Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Studijų krypties šaka

Tarptautinis verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-4

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX058

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-08
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti tarptautinio verslo specialistus, gebančius kurti ir plėtoti tarptautinio verslo įmones, valdyti verslo procesus ir projektus taikant darnaus verslo principus ir siekiant verslo konkurencingumo didinimo nuolat kintančiose šalies ir tarptautinėse rinkose.
Studijų rezultatai:
Absolventas, baigęs Tarptautinio verslo studijų programą, gebės:
1. Taikyti pagrindines ekonomikos, vadybos, rinkodaros ir kitų socialinių mokslų teorijas verslo vystymui tarptautinėje aplinkoje.
2. Analizuoti ir vertinti tarptautinio verslo aplinką, verslo vystymosi tendencijas tarptautinės verslo įmonės konkurencingumo didinimo sprendimų priėmimui.
3. Valdyti tarptautinio verslo įmonės ar jos padalinio verslo (tradicinio ir elektroninio) procesus vadovaujantis darnaus verslo principais.
4. Sukurti ir plėtoti tarptautinę verslo įmonę atsakingai formuojant darbuotojų komandą, taikant efektyvius vadovavimo metodus ir lyderystės principus.
5. Valdyti tarptautinės verslo įmonės importo/eksporto procesus kūrybiškai taikant tarptautinės rinkodaros ir logistikos sprendimus.
6. Kurti ir valdyti verslo projektus, planuoti materialinius ir finansinius išteklius siekiant užtikrinti efektyvią tarptautinės verslo įmonės ar jos padalinio veiklą.
7. Konstruktyviai ir etiškai bendrauti ir bendradarbiauti įmonės viduje, su verslo partneriais bei klientais daugiakultūrėje aplinkoje.
8. Kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis priemonėmis ir informaciniais šaltiniais organizuojant tarptautinio verslo procesus.
9. Vertinti asmeninius pasiekimus, atsakingai planuoti profesinės karjeros kryptis pritaikant įgytas žinias, įgūdžius ir stipriąsias asmenybės savybes nuolatiniam tobulėjimui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Problemų ir praktinių situacijų sprendimas, atvejų analizė, projektiniai darbai, minčių ir sąvokų žemėlapiai, vadybinių procesų simuliacija, inovatyvių sprendimų reikalaujančių uždavinių sprendimas, diskusijos, debatai, probleminio mokymosi elementai, mokymas(-sis) bendradarbiaujant, praktika darbo vietoje, įžvalgų ir plėtros scenarijų kūrimas, tiriamasis darbas, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų programoje numatyta taikyti kaupiamąjį vertinimą ir dešimtbalę vertinimo sistemą. Studijų rezultatų pasiekimo lygis vertinamas viso studijų proceso metu. Dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai, tiesiogiai susieti su vertinamais studijų rezultatais. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus studijų programos rezultatus studentai demonstruoja gindami baigiamąjį darbą.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykų apimtis – 138 kreditai. Pagrindiniai dalykai – Globalizacija ir pasaulio rinkos, Ekonomika, Vadyba, Tarptautinis verslas, Tarpkultūrinė komunikacija, Verslo įmonių ekonomika, Rinkodara ir rinkotyra, Verslo statistiniai metodai, Verslo finansai ir apskaita, Verslo procesai ir logistika, Socialinių tyrimų metodologija, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Darnus verslas, Verslo informacinės sistemos, Tarptautinė verslo teisė, Tarptautinė rinkodara, Importo/Eksporto valdymas,
Tarptautinių sandorių finansavimas ir atsiskaitymai, Kokybės vadyba, Tarptautinio verslo strategijos, Tarptautinių verslo projektų valdymas ir kt.
Bendriesiems koleginių studijų dalykams skirta 18 kreditų: Profesinė užsienio kalba, Šiuolaikinės informacinės technologijos, Asmenybės ir bendravimo psichologija arba Sociologija, Verslumas ir lyderystė arba Asmeninė vadyba ir karjera.
Studijų krypties gilinimo dalykams skiriama 15 kreditų – Verslas Europos Sąjungoje, Verslas kylančiose rinkose, Pirkimo ir tiekimo grandinės valdymas, Tarptautiniai verslo tinklai, Elektroninis verslas, Elektroninė rinkodara.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis tarptautinėse verslo įmonėse. Bendra praktikų apimtis 33 kreditai. Baigiamojo darbo apimtis - 9 kreditai.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentų pasirinkimui siūlomi Studijų krypties pagrindų, Bendrųjų koleginių studijų, Studijų krypties žinių gilinimo bei Laisvai pasirenkamieji studijų dalykai, iš kurių pasirinkus galima sukaupti 32 kreditus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma anglų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, įgiję tarptautinio verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti prekybos, pirkimų/ pardavimų, importo/eksporto, projektų vadybininkais didelėse ir vidutinėse tarptautinėse verslo įmonėse, projektų vadovais, funkcinių padalinių vadovais ir specialistais mažesnėse tarptautinėse įmonėse arba kurti pasirinktos verslo krypties tarptautinio verslo įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas studentai galės toliau tęsti studijas pagal antrosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.