Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nacionalinis saugumas ir gynyba (anglų k. - National Security and Defense)

Studijų krypties grupė

Visuomenės saugumas

Studijų kryptis

Gynybos studijos

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Socialiniai mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Visuomenės saugumo bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6111

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

GJŽLKA_Gynybos studijos_2022.pdf
Išvadų israso vertimas_GJŽLKA_Gynybos studijos_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121SX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450310

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-12-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti karininkus, aukštos kvalifikacijos nacionalinio saugumo ir karybos specialistus, išmanančius vidaus ir išorės visuomenės saugumo grėsmes ir iššūkius, gebančius juos analizuoti, priimti ir įgyvendinti pagrįstus sprendimus, įgijusius tarpdisciplininių žinių ir įgūdžių, būtinų vadovauti LR kariuomenės padaliniams taikos, krizės ir karo metu tarnaujant Lietuvos valstybei.
Studijų rezultatai:
Siekiant įgyvendinti šį tikslą numatoma rengti profesionalius karininkus visuomenės saugumo specialistus, turinčius šių sričių žinių ir įgūdžių:
Žinių ir praktinių įgūdžių sinergija. Rengti karininkus, gebančius teorines žinias derinti su praktine patirtimi, vykdant būrio ir kitų padalinių vado funkcijas, taikant grėsmių nacionaliniam saugumui kritinio atpažinimo, analizės ir karybos teorijos bei praktikos metodus skirtingose situacijose, vertinant ir nuolat tobulinant savo profesines žinias ir įgūdžius ir perteikiant juos savo bendražygiams ir pavaldiniams.
Mokslinė tiriamoji veikla. Vykdyti aktualius visuomenės saugumo problemų tyrimus, taikant socialinių tyrimų metodus darbe su valstybinėmis institucijoms, nevyriausybinėmis organizacijomis, kariais ir visuomene, laikantis profesinės etikos normų.
Specialieji gebėjimai. Veikti sudėtingoje tarpkultūrinėje aplinkoje, dirbti komandoje, priimti sprendimus sudėtingose situacijose, racionaliai paskirstyti ir naudoti išteklius, bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis ir socialinėmis grupėmis, išmanyti apsaugos ir gynybos priemones ir tikslingai jas naudoti.
Socialiniai gebėjimai. Būti lyderiu, skleidžiančiu demokratines vertybes, gebančiu vadovauti ir savo žinais bei įgūdžius perteikti savo bendražygiams, pavaldiniams ir piliečiams.
Asmeniniai gebėjimai. Komunikacija įvairiomis užsienio kalbomis, asmeninės ir profesinės kompetencijos nuolatinis tobulinimas, gebėjimas planuoti savo karjerą ir nuolatinis naujovių, susijusių su profesine veikla, pritaikymas tarnyboje ir darbe, pilietinių ir patriotinių vertybių, etinių normų

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, įtraukiamosios paskaitos, seminarai, garso ir vaizdo medžiagos naudojimas, interaktyvus mokymasis, situacijų modeliavimas, diskusijos, dialogai dalykinėmis temomis, dalykinės informacijos paieška, rinkimas ir apdorojimas, medžiagos analizavimas ir referavimas, aplanko rengimas, darbas individualiai, poromis ir grupėmis, kolektyvinis idėjų kūrimas, savarankiškas darbas, literatūros analizė, istorijos šaltinių analizė, tekstų analizė, kritiškas skaitymas ir klausymas, pranešimų rengimas ir pristatymas, praktinės užduotys, mokymasis iš kitų, rašto darbai, lyginamasis esė, projektinis darbas, praktikos, pasirengimas koliokviumui, egzaminui, lauko pratybos poligonuose, šaudyklose ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikomas kaupiamasis vertinimas. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu (E). Galutinį balą sudaro nustatytos kaupiamojo vertinimo sudėtinės dalys (lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas, kolokviumai, tarpinių atsiskaitymų suma). Baigiamasis bakalauro darbas vertinamas gynimo komisijos posėdyje. Valstybinis egzaminas vertinamas komisijos.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai – 170 ECTS.
Bendrieji dalykai – 15 ECTS.
Gilesnės specializacijos ir laisvai pasirenkami dalykai – 55 ECTS, iš kurių 15 kreditų – ECTS.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Trys laisvai pasirenkami dalykai (po 3 ECTS) ir viena laisvai pasirenkama užsienio kalba (3 ECTS), iš viso 12 ECTS.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Baigus programą absolventui suteikiamas ne tik bakalauro laipsnis, bet ir pirmasis karininko laipsnis
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Visuomenės saugumo studijų programos bakalaurams kartu su bakalauro laipsniu bus suteiktas ir pirmasis karininko laipsnis, todėl jie po LKA baigimo skiriami į profesinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, krašto apsaugos sistemos padaliniuose, NATO akredituotose centruose.
Akademijoje įgyjamas visuomenės saugumo studijų bakalauro laipsnis atlieka ir tam tikrą būsimųjų karininkų socialinės apsaugos funkciją. Jeigu dėl vienokių ar kitokių priežasčių (sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų ir pan.) karininkas negalėtų tęsti tarnybos ir siekti karjeros, tai jo Akademijoje įgyta kvalifikacija suteiktų galimybę ieškotis darbo valstybės saugumo sektoriuje, civiliniame privačiame sektoriuje, dirbti vidaus ir užsienio saugumo ekspertais KAS, Vidaus reikalų ministerijoje, policijoje, Pasienio tarnyboje, apsaugos įmonėse. Baigęs karinę karjerą karininkas turi civilinę specialybę kaip pamatą pradėti antrąją karjerą.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji visuomenės saugumo studijų bakalauro programą galės studijas tęsti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos antrosios pakopos visuomenės saugumo krypties magistro studijose.