Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Europos studijos (anglų k. - European studies)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Studijų krypties šaka

Europos Sąjungos studijos

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lenkų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Licencjat

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

478/2015

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450312

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-08-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos Europos studijos specialistus, gebančius dirbti savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos institucijose savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus, įsisavinusius šiuolaikines ir aktualias politinės ir ekonomikos teorijas ir metodus, sugebančius šias žinias nuolat atnaujinti ir taikyti įvairioje veikloje.
Studijų rezultatai:
1. turi pagrindinių tarpdisciplininių žinių Europos studijų ir jos vietos mokslo sistemoje bei jos ryšio su kitais mokslais srityje,
2. žino pagrindines teisės, politikos, ekonomikos mokslams ir kultūros sričiai būdingas sąvokas ir terminologiją, turi žinių apie jų tarpusavio ryšį bei apie jiems būdingus socialinius ryšius,
3. turi pagrindinių žinių apie tipines Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų struktūras ir institucijas bei apie vyriausybines ir vietos valdžios institucijas, vykdančias įvairių formų bendradarbiavimą Europoje, visų pirma, apie jų esminius elementus bei šioje srityje vykdomus procesus; turi žinių pasirinktų struktūrų ir institucijų tema šiuo klausimu bei apie jų istorinę raidą ir pažiūras šia tema,
4. turi pagrindinių žinių apie Europos integracijos priežastis ir plėtrą, jos mechanizmus, reikšmę ir rezultatus bei įtaką institucijų ir teisinių, ekonominių, politinių ir kultūrinių struktūrų plėtrai,
5. turi pagrindinių žinių viešosios tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės sistemos, jų šaltinių, pasirinktų institucijų ir mechanizmų srityje, įskaitant žinias, susijusias su tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės įtvirtinimo būdais bei jų įtaka valstybių ir vienetų padėtį; turi žinių viešosios tarptautinės teisės ryšio su ES teise ir nacionaline teise srityje; žino pagrindines nuomones šioje srityje,
6. turi pagrindinių žinių politikos mokslo ir valstybės mokslo srityje, žino šiuolaikinių šalių tipinių politinių sistemų principus; žino pagrindinius Europos šalių santvarkų principus, institucijas ir mechanizmus, jų raidos procesus bei aktualius požiūrius šiuo klausimu,
7. žino pagrindines teisės, politikos, ekonomikos mokslams ir kultūros sričiai būdingas sąvokas ir terminologiją, turi žinių apie jų tarpusavio ryšį bei apie jiems būdingus socialinius ryšius,
8. žino pagrindines ekonomikai ir Europos ekonominei integracijai būdingas sąvokas, pasirinktas institucijas ir mechanizmus, išmano jų raidos procesus ir mato juos teisiniame ir politiniame kontekste,
9. turi žinių apie subjekto statusą šiuolaikiniame pasaulyje, žino jo kaip teisinių, ekonominių ar politinių sistemų kūrėjo teises ir vaidmenį,
10. žino ekonomikos duomenų gavimo metodus, žino teisinių tekstų analizės ir interpretacijos metodus ir priemones, visų pirma atsižvelgiant į pasirinktas institucijas bei socialines ir ekonomines organizacijas,
11. žino ir supranta pagrindines pramoninės nuosavybės teisės ir autorių teisių sąvokas ir principus,
12. turi žinių apie bendras individualios veiklos, grindžiamos atitinkamų teisės ir ekonomikos taisyklių žiniomis, vykdymo ir kūrimo taisykles,
13. turi pagrindinių žinių darbuotojų įdarbinimo problematikos srityje Europos ir nacionalinės darbo teisės atžvilgiu, žino darbo santykių šalių teises ir įsipareigojimus,
14. sugeba tinkamai pritaikyti įgytas žinias teisės pagrindų srityje, sprendžiant praktines problemas, taip pat profesinėje veikloje,
15. sugeba tinkamai pritaikyti įgytas žinias ekonomikos pagrindų srityje, sprendžiant praktines problemas, taip pat profesinėje veikloje,
16. sugeba veiksmingai gauti teisinę informaciją bei ekonominius duomenis, juos interpretuoti ir pritaikyti analizuojant pasirinktus teisinius, politinius, ekonominius ir kultūrinius reiškinius ir procesus,
17. sugeba teisingai įvertinti pasirinktų politinių ir ekonominių procesų eigą, supranta jų esmę ir įžvelgia jų priežastis, rezultatus ir reikšmę bei vidines ir išorines sąlygas,
18. remdamasis įgytomis žiniomis, sugeba identifikuoti potencialias teisės, ekonomikos, politikos ar kultūros srities problemų sprendimo galimybes ir pasiūlyti jų sprendimo būdus,
19. sugeba prognozuoti praktinius konkrečių teisinių, politinių, ekonominių procesų ir socialinių reiškinių padarinius,
20. sugeba savarankiškai formuluoti pasirinktų kultūrinių reiškinių vertinimus ir išvadas, geba tinkamai juos interpretuoti ir pastebi jų ryšį su teisės, politikos ir ekonomikos sritimis,
21. supranta ir sugeba atitinkamai interpretuoti aktualius socialinius reiškinius tarptautiniu ir nacionaliniu mastu,
22. sugeba panaudoti įgytas žinias sėkmingai atliekant pagrindinius subjekto veiksmus, susijusius su ES vidaus rinkos funkcionavimu (įdarbinimas, ūkinės veiklos vykdymas),
23. sugeba įgytų žinių ribose analizuoti, komentuoti ir interpretuoti konkrečius šios studijų krypties procesus ir specifinius socialinius reiškinius teisiniame, politiniame, ekonominiame ar kultūriniame kontekste; sugeba prognozuoti jų tolimesnę raidą,
24. turi gebėjimų rengti tipinius rašto darbus bei rengti žodines prezentacijas, susijusias su klausimais Europos studijų srityje, panaudojant pagrindinius teorinius požiūrius bei įvairius šaltinius,
25. turi kalbinių įgūdžių Europos studijų mokslo krypties ir mokslo disciplinų srityje, atitinkančių Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos B2 lygiui nustatytus reikalavimus,
26. supranta poreikį mokytis visą gyvenimą,
27. sugeba bendradarbiauti ir dirbti grupėje, atlikdamas jose skirtingus vaidmenis,
28. sugeba tinkamai nustatyti prioritetus, įgyvendindamas jo ar kitų apibrėžtus uždavinius,
29. teisingai identifikuoja ir sprendžia dilemas, susijusias su profesija,
30. gali dalyvauti rengiant socialinius (politinius, ekonominius, pilietinius) projektus, atsižvelgdamas į teisinius, ekonominius ir politinius aspektus,
31. sugeba pildyti ir tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus,
32. sugeba mąstyti ir veikti kaip verslininkas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitose ir pratybose taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, pvz. e-learningas.
Į studentus orientuotas savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, darbu kolektyve, kur išryškėja probleminis ir kritinis mąstymas. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą dalyvaujant mokslinėje veikloje. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaitų metu siekiama sukurti diskusinę aplinką, per pratybas ir rašant diplominį darbą studentas yra skatinamas formuluoti savo tezes ir išvadas, siekiamas dėstytojo ir studento dialogas, vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Jis susideda iš praktinių pratybų vertinimo bei teorinių žinių vertinimo egzamino metu. Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į studentų aktyvumą pratybų metu, atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (koliokviumai, kontroliniai darbai, praktiniai darbai, rašto darbai ir kt.). Prieš laikant egzaminą studentas privalo teigiamai išlaikyti pratybų įskaitą. Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo dalyko apraše numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir užduotis. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 2 iki 5. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų, egzamino ir pratybų pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai sudaro 170 ECTS kreditus:
Naujų ES valstybių padėtis, vaidmuo ir vieta Europoje, Ekonomika, Tautinės ir etninės mažumos Europoje, Europos Sąjungos institucijos, Europos integracija, ES ir jos rytiniai kaimynai, Tarptautinė viešoji teisė, ES finansai ir biudžetas, Europos Sąjungos sanglaudos politika, Europos Sąjungos teisė, Valdymo teorija ir praktika, Europos valstybių politinės sistemos, Europos bankininkystė, Europos Sąjungos projektų rengimas ir valdymas, Žmogaus teisių apsauga Europos Taryboje ir Europos Sąjungoje, Proseminaras, ES socialinė politika, Europos administracinė teisė, Diplomatinė ir konsulinė teisė, ES tarnautojai, Lobizmas ES, Europos ekonominė teisė, Ekonominės veiklos vykdymas ES valstybėse narėse, Europos miestų ir regionų rinkodara, Regioninė politika, Tarptautiniai ekonominiai santykiai, ES kaip tarptautinių santykių dalyvė, Europos darbo ir socialinio draudimo teisė, Įsidarbinimas Europos Sąjungos šalyse, Viešieji pirkimai, Derybų menas, Seminaras, Profesinė praktika;

Bendrieji universitetinių studijų dalykai sudaro 16 ECTS kreditus: Europos socialinė istorija, Politinės ir teisinės doktrinos, Fizinis lavinimas;

Pasirenkami dalykai sudaro 44 ECTS kreditus: Europos administracinė teisė arba Diplomatinė ir konsulinė teisė, ES tarnautojai arba Lobizmas ES, Europos ekonominė teisė arba Ekonominės veiklos vykdymas ES valstybėse narėse, Europos miestų ir regionų rinkodara arba Regioninė politika, Tarptautiniai ekonominiai santykiai arba ES kaip tarptautinių santykių dalyvė, Europos darbo ir socialinio draudimo teisė arba Įsidarbinimas Europos Sąjungos šalyse, Viešieji pirkimai arba Derybų menas;

Praktika sudaro 5 ECTS kreditus.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų planas numato 7 pasirenkamųjų dalykų modulius, kurie sudaro 44 ECTS kreditus (realizuojamas yra vienas iš dviejų pasirenkamųjų dalykų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Rengti aukštos kvalifikacijos Europos studijos specialistus, gebančius dirbti valdininkais savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos institucijose. Ugdyti atsakingus, pilietiškus, profesinės etikos principus gerbiančius mokslui, kultūrai atvirus visuomenės narius, kurie gebės analizuoti Europos politinio formavimosi istoriją, raidą bei šiandien joje vykstančius ekonominės ir politinės integracijos procesus, išmanys Europos Sąjungos struktūrą ir įstatyminę bazę, Europos politinės bei ekonomikos pagrindus.
Studijų programa vykdoma užsienio kalba – lenkų.