Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika (anglų k. - International Trade and Customs Logistics)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Studijų krypties šaka

Tarptautinis verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX057

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti tarptautinio verslo srities specialistus, turinčius tarptautinės prekybos, logistikos, muitinės veiklos žinių, gebančius savarankiškai ir atsakingai organizuoti tarptautinę prekybą, logistinius procesus, atstovauti ūkio subjektams muitinėje ir kitose institucijose, įsteigti ir valdyti tarptautinio verslo įmonę nuolat kintančiomis šiuolaikinio verslo aplinkos sąlygomis.

Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs studijas, turi gebėti:
1. integruotai taikyti šiuolaikines ekonomikos ir vadybos teorijas, identifikuojant verslo aplinką, sprendžiant kompleksinius ekonominius uždavinius naujose ir nepažįstamose globalaus verslo aplinkose veikiant konkurencijos ir rizikos sąlygomis.
2. taikyti žinias apie šiuolaikinės prekybos procesus ir tendencijas, logistiką ir intelektinės nuosavybės objektų teisinį disponavimą, atskirų muitinės procedūrų mokestinius ypatumus teikiant tarpininkavimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.
3. taikyti Europos Bendrijos bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius prekių deklaravimą, gabenimą, muitinės procedūrų ir kitų muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymą, muitinės formalumų atlikimą atstovaujant teisėtus subjektų interesus.
4. savarankiškai inicijuoti, organizuoti ir atlikti taikomuosius bei tarpdisciplininius tyrimus siekiant įvertinti tarptautinio verslo aplinką bei priimti sprendimus dėl eksporto-importo potencialo ir galimybių išnaudojimo bei plėtojimo.
5. vertinti nuolat kintančio tarptautinio verslo teisinę aplinką bei bendrąją muitų politiką vadovaujantis Europos Bendrijos teisės principais.
6. įsteigti verslo įmonę, analizuoti ir valdyti įmonės finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius, verslo procesus vadovaujantis šiuolaikinės vadybos principais ir metodais.
7. organizuoti tarptautinę prekybą, vadovaujantis teisės aktais, kurti pardavimo strategijas taikant šiuolaikinės tarptautinės prekybos politikos nuostatas.
8. naudotis prekių aprašymo ir kodavimo standartais nustatant prekių kilmę, muitinę vertę, apskaičiuojant mokesčius, teikiant atstovavimo ir tarpininkavimo paslaugas.
9. taikyti pagrindinius logistikos principus tarptautiniame versle, valdyti logistikos procesus sprendžiant verslo įmonėse aprūpinimo, paskirstymo, prekių gabenimo ir saugojimo klausimus.
10. naudotis taikomosiomis informacinėmis sistemomis vykdant eksporto, importo bei tranzito operacijas, valdant prekių srautų judėjimą Bendrijos muitų teritorijoje ir už jos ribų, atstovaujant fizinius ar juridinius asmenis, bei atliekant sutartinius įsipareigojimus.
11. kūrybiškai dirbti komandoje, generuoti naujas idėjas, spręsti tarptautinės prekybos ir logistikos, tarptautinio sąveikavimo ir bendradarbiavimo problemas prisiimant socialinę ir etinę atsakomybę, vesti derybas ir palaikyti ryšius su klientais, komunikuoti su verslo partneriais.
12. atsakingai ir kvalifikuotai veikti tarptautinės prekybos srityje, teikti logistines paslaugas, atstovauti ir tarpininkauti institucijose, nuolat vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje tarptautinio verslo aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Praktinių situacijų ir atvejų analizė, mokslinės ir profesinės literatūros analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, probleminis mokymas, rinkos tyrimai ir strategijos, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, debatai, mokymas bendradarbiaujant, praktika darbo vietoje, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.

Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Studijų krypties dalykai: Ekonomika, Vadyba, Tarptautinė prekyba, Profesinė užsienio kalba, Rinkodara ir ženklodara, Prekių gabenimo technologijos, Muitinės veikla, Muitinės formalumai, Logistika, Prekių ir krovinių klasifikavimas,
Socialinių tyrimų metodologija, Pardavimų valdymas,
Sandėlių logistika, Finansų apskaita ir mokesčiai, Prekybos logistika, Prekių deklaravimas ir muitinės įvertinimas, Tarptautinės prekybos teisė, Pasaulio rinkos arba E-muitinė verslui, Intelektinės nuosavybės apsauga arba E-prekyba, Tiekimo grandinės valdymas, Tarpkultūrinė komunikacija/ arba Vartotojų elgsena,
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos atliekamos realiomis sąlygomis.

Profesinės veiklos galimybės:
Asmuo, baigęs Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos studijų programą, geba savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą tokiose veiklos srityse kaip: prekybos organizavimas, verslo įmonės steigimas, muitinės procedūrų ir kitų muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymas, muitinės formalumų atlikimas atstovaujant teisėtus subjektų interesus, tarptautinio verslo aplinkos vertinimas dėl eksporto - importo potencialo ir galimybių plėtojimo rinkoje. Specialistai gali kurti, planuoti, plėtoti tarptautinio verslo įmonę, vykdyti prekybą, organizuoti logistinius procesus įmonėse, dirbti įmonėse, veikiančiose muitinės tarpininkavimo srityse ir teikti atstovavimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims verslo įmonėse, muitinės įstaigose, geba efektyviai veikti laisvos rinkos sąlygomis ir nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.
Tolesnių studijų galimybės: Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti verslo studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.