Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kosmetologija (anglų k. - Cosmetology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Kosmetologija

Studijų krypties šaka

Grožio terapija

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Plaukų ir grožio priežiūra

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6617

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551012

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-06-30
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Kosmetologijos studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos kūrybingą ir socialiai atsakingą grožio terapijos specialistą, gebantį profesionaliai ir savarankiškai teikti įvairių rūšių kosmetologines paslaugas, taikyti naujausias šiuolaikines kosmetologines priemones, įrangą ir medžiagas, gebantį organizuoti kosmetologinės veiklos verslą, plačiai, kūrybiškai ir kritiškai mąstantį, nuolat siekiantį asmeninio ir profesinio tobulėjimo mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Kosmetologijos studijų programoje siekiamais studijų rezultatais formuojamos kompetencijos, skirtos sudėtingai grožio terapijos specialisto veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Kadangi sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai, veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias fundamentinių gyvosios gamtos mokslų, žmogaus anatomijos ir fiziologijos, kosmetikos priemonių gamybos ir jų taikymo, grožio industrijos verslo teorines žinias, pagrįstas naujų ir taikomųjų tyrimų rezultatais ir būtinas įvairioms naujovėms įdiegti.
Kosmetologijos studijų programos studijų rezultatai apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą, prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga.
Baigę Kosmetologijos studijų programą absolventai:
žinos ir supras gyvosios gamtos mokslų – biologijos, biochemijos, fiziologijos, biofizikos, bendrosios ir organinės chemijos – sritis; išmanys žmogaus organizmo struktūrą ir funkcijas; supras kosmetinių medžiagų ir įrangos veikimo principus; žinos ir supras kosmetikos sudedamąsias dalis ir kosmetikos priemonių gamybines formules; išmanys, kaip veikia ir kokius šalutinius efektus gali sukelti cheminiai junginiai ir jų mišiniai, naudojami kosmetikoje; žinos ir supras grožio industrijos verslo valdymo principus, metodus ir priemones;
gebės įvertinti sveiką odos būklę, galimus ligos simptomus ir ligos sukėlėjus, taikyti sveikos gyvensenos principus ir sveiką gyvenimo būdą, taikyti kosmetikos įvertinimo ir išbandymo metodus; gebės atlikti įvairias kosmetikos procedūras profesionaliai ir etiškai; naudos kosmetinėms procedūroms profesionalią įrangą; gebės analizuoti aplinkos veiksnių poveikį verslui, organizuoti ir valdyti grožio salonų verslą profesionaliai ir etiškai, planuoti, organizuoti ir įgyvendinti rinkodaros veiklą, taikyti nacionalinį ir tarptautinį teisinį reguliavimą profesinėje kosmetikos veikloje ir kosmetikos priemonių prekyboje;
mokės tinkamai naudotis įranga ir aparatais įvertinant ir išbandant kosmetikos kokybę, naudotis informacinėmis technologijomis, kurios padeda įvertinti ir nustatyti kosmetikos produktus ir jų sudedamąsias dalis; įvertins individualius kliento poreikius ir sąlygas kosmetologinėms paslaugoms; mokės tinkamai parinkti ir pritaikyti kosmetines procedūras, pagaminti nesudėtingos sudėties kosmetiką;
atsakingai, efektyviai ir etiškai taikys savo asmeninius, socialinius ir profesinius įgūdžius daugiakultūrinėje aplinkoje; efektyviai panaudos savo asmeninį potencialą kuriant ir išnaudojant galimybes bei siekiant nuolatinio tobulėjimo.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos Kosmetologijos studijų programoje, kurių reikia, kad būtų pasiekti numatomi studijų rezultatai apima auditorines valandas (t. y. laiką, kurį studentas praleidžia vadovaujamas akademinio personalo), savarankiško darbo valandas (t. y. laiką, praleistą dirbant savarankiškai, atliekant privalomą praktiką, skirtą pasirengti vertinimui ir laiką, kurio reikia pačiam vertinimui).
Kosmetologijos studijų programos studijų rezultatų siekiama įvairiomis mokymo ir mokymosi veiklomis: teorinio pobūdžio studijų rezultatams pasiekti taikomi teikiamieji informaciniai studijų metodai: aiškinimas, demonstravimas (šiuo atveju labai svarbus yra dėstytojo darbas, teikiamos žinios yra pagrįstos moksliniais tyrimais ir įžvalgomis); praktinio pobūdžio studijų rezultatams pasiekti taikomi tokie studijų metodai kaip diskusijos, darbas grupėse, savarankiškas darbas, atvejo analizė, probleminis mokymas, uždavinių sprendimas, eksperimentas, pranešimų rengimas ir skaitymas, realių problemų sprendimas studentų projektuose (mokymas(is) vyksta naudojant laboratorinę praktiką, mokymąsi darbo vietoje ir yra pagrįstas studento savarankišku darbu, problemų sprendimu, užduotimis, grupiniu darbu); vertybinių nuostatų studijų rezultatams pasiekti taikomi savianalizės ir vaidybiniai pratimai, panaudojama studentų asmeninė patirtis ir pan.
Kosmetologijos studijų programoje studentas yra aktyvus, sprendžiantis ir atsakingas studijų proceso dalyvis – programos studijos orientuotos į studentus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Atsižvelgiant į vertinimo kriterijus, nustatytus Kosmetologijos studijų programai ir paskiriems jos elementams, pagal kuriuos sprendžiama, ar studento pasiekti rezultatai atitinka nustatytus studijų rezultatus taikomi tokie vertinimo metodai: vertinimo žodžiu metodai; apklausos metodai (frontalinė žodinė apklausa, individuali žodinė apklausa); pristatymų metodai (pristatymas (viešas pasisakymas, pateikimas)); vertinimo raštu metodai (referatas, apžvalgos, bibliografijos sąrašo sudarymas); grafiniai ir vizualiniai vertinimo metodai (minčių ir sąvokų žemėlapiai; darbų demonstravimas); kaupiamojo ir integruoto vertinimo metodai (aplanko ar portfelio metodas, atskiro atvejo analizė, projektai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Kosmetologijos programa sudaryta iš:
Bendrųjų koleginių studijų dalykų, kuriems iš viso skirta 24 kreditai, 3 iš jų – laisvai pasirenkami.
Studijų krypties dalykų, kuriems iš viso skirta 147 kreditai, iš jų – 6 laisvai pasirenkami. 6 kreditai skirti mokomajai praktikai, o 24 kreditai – profesinės veiklos praktikoms.
Baigiamajam darbui rengti ir ginti skirta 9 kreditai.
Kosmetologijos programoje numatytos trys praktikos: 6 kreditų apimties mokomoji praktika, kurią studentai atlieka ketvirtame studijų semestre; 9 kreditų apimties profesinės veiklos praktika, kurią studentai atlieka penktame studijų semestre ir 15 kreditų apimties baigiamoji profesinės veiklos praktika, kurią studentai atlieka šeštame studijų semestre.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kosmetologijos studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams iš viso skirta 9 kreditai: galima pasirinkti papildomus tos pačios ir/ar kitos krypties studijų dalykus (6 kreditai), taip pat galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus (3 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa, vykdoma lietuvių kalba.