Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540411

Valstybinis kodas

M44041101

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Apskaitininkas–kasininkas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

12 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

28 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Apskaitininkas–kasininkas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-06-10

Programos moduliai

9362

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Modulinė apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Programa sudaro tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrina kompetencijų, reikalingų skirtingiems apskaitininko ir kasininko veiklos procesams. Būsimieji apskaitininkai-kasininkai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis (Word, Excel ar kt.), pildyti pirminius apskaitos dokumentus ir registrus kompiuterinėmis apskaitos programomis, pvz.: Stekas – apskaita, Rivilė – Gama. Mokomi tvarkyti finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlikti kasos darbą, profesinės etikos ir estetikos. Mokinių pasirinkimu mokoma apskaityti gamybos išlaidų bei produkcijos savikainą, apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius, parengti finansines ataskaitas.

Praktika atliekama valstybinėse, privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose ar uždarose akcinėse bendrovėse apskaitininko apskaitos skyriuose. Praktikos trukmė – 2 sav. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos mokymosi metu įgytos kompetencijos.
Apskaitininko ir kasininko kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę apskaitininko ir kasininko mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas, ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos įgytos kompetencijos:
formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus;
dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje;
apskaityti kasos ir banko operacijas;
vykdyti atsargų apskaitą;
vykdyti pajamų ir sąnaudų apskaitą;
vykdyti mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą;
vykdyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą;
parengti apskaitos dokumentus saugojimui.

Įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku ir kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.
Įgijus apskaitininko-kasininko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.