Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540415

Valstybinis kodas

M43041501

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Biuro administravimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Sekretorius, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

80 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

30 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Sekretorius, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-10

Programos moduliai

9358

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Modulinė sekretoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą sekretorių, gebantį organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus. Programa sudaro tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrina kompetencijų, reikalingų skirtingiems sekretoriaus veiklos procesams: darbui organizacine biuro technika, dokumentų rengimui, įforminimui, tvarkymui ir apskaitymui, sekretoriato darbo organizavimui, ugdymą.
Būsimieji sekretoriai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterine įranga: kompiuteriu, skeneriu, spausdintuvu, kopijavimo aparatu, laminavimo aparatu, faksu, telefonu, dokumentų įrišimo aparatu, dokumentų naikikliu ir kt. Mokomi greitojo spausdinimo technologijos, dokumentų rengimo ir įforminimo, korespondencijos tvarkymo, lankytojų ir svečių priėmimo organizavimo, dalykinio bendravimo pagrindų, profesinės etikos ir estetikos. Mokinių pasirinkimu mokoma ir tvarkyti personalo dokumentus arba kurti įstaigos įvaizdį.
Praktika atliekama įmonių, įstaigų ir organizacijų administravimo padaliniuose, biuruose, raštinės, sekretoriatuose. Praktikos trukmė – 4 sav. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos mokymosi metu įgytos kompetencijos.
Sekretoriaus kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę sekretoriaus mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas, ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos įgytos kompetencijos:
saugiai dirbti organizacine biuro technika ir
kompiuterinėmis programomis;
spausdinti dokumentus taikant greitojo
spausdinimo technologiją;
rengti ir įforminti dokumentus;
tvarkyti ir apskaityti dokumentus bei
korespondenciją;
rengti dokumentus ir bylas saugojimui;
taikyti elektroninių dokumentų valdymo
sistemą;
dalykiškai bendrauti su interesantais
valstybine ir užsienio kalba;
organizuoti lankytojų ir svečių priėmimą;
padėti vadovui organizuojant renginius ir
darbotvarkę.
Įgiję sekretoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti sekretoriumi valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose.
Įgijus sekretoriaus kvalifikaciją ir vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.