Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vaikystės pedagogika (anglų k. - Childhood pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Studijų krypties šaka

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531MX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550112

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, kuris vadovaudamasis vaiko raidos dėsniais ir ypatumais gebės pažinti vaiką, jo individualius poreikius ir galias, užtikrins optimalią vaiko (nuo gimimo iki 7 m.) raidą ir kokybišką ugdymąsi.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
• Žinos ikimokyklinės pedagogikos pagrindus, švietimo politikos gaires. Sies įvairius (filosofinį, pedagoginį, psichologinį, sociologinį, tarpkultūrinį ir vadybinį) ikimokyklinio ugdymo aspektus.
• Nagrinės ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermės ypatumus.
• Apibūdins vaiko (nuo gimimo iki 7 m.) raidos ypatumus, jo poreikių pažinimo būdus, ugdymo proceso ir jo valdymo specifiką, refleksijos svarbą ir strategijas, ugdymo(si) kokybę lemiančius veiksnius. Įgytas žinias gebės taikyti įvairiose aplinkose.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
• Reflektuos ugdymo(si) turinį, gebės įžvelgti pedagogines ugdymo praktikos problemas, jas spręs atlikdamas tyrimą ir panaudodamas tyrimo rezultatus profesinės veiklos tobulinimui, atras ir taikys metodines inovacijas, gebės priimti sprendimus remdamasis įrodymais.
• Kurs dalykinį tekstą, taikydamas šiuolaikinius informacijos rinkimo, kaupimo, analizės, sisteminimo, vizualizavimo būdus.
Specialieji gebėjimai:
• Gerbs vaiko individualumą. Atpažins ir atsižvelgs į individualius vaikų (nuo gimimo iki 7m.) skirtumus (amžiaus, patirties, lyties, kalbos, socialinės aplinkos, gabumų, specialiųjų ugdymosi poreikių, pažinimo stilių ir kitais aspektais), padės jiems įveikti ugdymo (si) sunkumus, nukreips tėvus (globėjus) konsultuotis bei teiks pedagoginę pagalbą, bendradarbiaus su švietimo pagalbos specialistais.
• Numatys ir realizuos į vaiką (nuo gimimo iki 7 m.) orientuoto ugdymo tikslus bei uždavinius, planuos ir vertins vaiko pasiekimus, taikys ugdymo(si) žaidžiant, veikiant, patirtinio mokymosi metodus, savarankiškai kurs, modeliuos, tobulins integralų ugdymo turinį. Sieks ir užtikrins aktyvų tėvų dalyvavimą, numatant ir vertinant vaikų pažangą, kuriant ugdymo turinį, organizuojant ugdymąsi. Kurs atvirą, tolerantišką, dialogu ir partneryste grįstą ugdymosi aplinką.
• Gebės kurti kiekvieno vaiko (nuo gimimo iki 7 m.) ir visos grupės ugdymui(si) tinkamą, visapusišką vaiko raidą skatinančią, saugią, emocinę ir fizinę aplinką, rengti ir konstruktyviai bei kūrybiškai naudoti vaikų aktyvumą, saviraišką, mąstymą skatinančią ugdymo(si) medžiagą, priemones, planuoti išteklius. Naudosis ugdymo(si) įvairiose aplinkose galimybėmis.
• Gebės dalyvauti kuriant ikimokyklinio ugdymo programą, analizuos, interpretuos ir adaptuos atsižvelgdamas į ugdymo(si) kontekstą ir vaikų (nuo gimimo iki 7 m.) poreikius, ugdymą reglamentuojančius dokumentus.
Socialiniai gebėjimai:
• Vadovaudamasis partnerystės principais konstruktyviai bendradarbiaus su kitais ugdymo proceso dalyviais bei specialistais dirbs grupėje ir/ar komandoje, dalyvaus projektinėje veikloje, profesinių tinklų veikloje, švietimo ir visuomenės kaitos procesuose.
• Gebės sklandžiai bendrauti valstybine kalba sakytine bei rašytine forma, aiškiai ir pagrįstai pristatyti nuomonę, idėją, sprendimą. Vartos užsienio kalbą akademiniais ir profesiniais tikslais.
Asmeniniai gebėjimai:
• Vadovausis bendražmogiškosiomis, demokratinėmis, tautinėmis vertybėmis, socialinės pilietinės atsakomybės nuostatomis ir profesine etika.
• Gebės reflektuoti savo veiklą, identifikuos ir spręs profesines problemas, tinkamai pasirinks mokymosi strategijas, numatys profesinio tobulėjimo perspektyvas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos yra orientuotos į studento aktyvų mokymąsi,todėl taikomi studijų metodai, apimantys bendradarbiavimą, kritinio mąstymo ugdymą ir problemų sprendimą, studentai skatinami atrasti savą mokymosi stilių, reflektuoti patirtį.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi atvejo analizės, projektinio darbo, problemų sprendimo, kūrybinės užduotys, klausimų-atsakymų, refleksijų metodai, sąvokų žemėlapiai, studentų darbų (individualus bei grupės) pristatymai auditorijoje ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Studijų įvadas, Vaiko gerovės filosofija ir politika, Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų), Lyginamoji vaikystės pedagogika, Pedagogikos pagrindai, Vaiko pažinimas, Inkliuzinis ugdymas, Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas, Vaiko (3-6 metų) ugdymas, Vaiko (6-7 metų) ugdymas, Andragogikos ir familistikos pagrindai, Vaiko sveikata, Specialybės kalba, Tiriamojo darbo ir akademinio rašymo pagrindai, Pedagoginio proceso vadyba, Socialinė pedagogika, Ugdymo modeliavimas taikant IT, Tarpkultūrinis ugdymas, Ugdymas(is) įvairiose aplinkose, Pedagoginių studijų baigiamasis darbas, Baigiamasis darbas.
Pedagoginės praktikos:
Pedagogo asistento praktika I, Pedagogo asistento praktika II, Pedagoginė praktika globojant mentoriui, Pedagoginė praktika globojant mentoriui, Savarankiška pedagoginė praktika.
Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami dalykai:
Antrosios kalbos mokymo metodika, Gestų kalba vaikams, Lauko pedagogika.
Laisvai pasirenkami dalykai:
Lietuvių kalba (valstybinė), Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus), Bendroji kūno kultūra, Viešasis kalbėjimas, Vaiko socialinių ir finansinių įgūdžių ugdymas, Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė, Lietuvių gestų kalbos pagrindai (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus), Šokio studija, Profesinio perdegimo prevencija, Skaitmeniniai žaidimai ugdymo (si) procese, Probleminis mokymasis, Reflektyvioji pedagogika, Komunikacijos pagrindai, Informacinės technologijos, Socialinė veikla su jaunimu, Koučingas (ugdomasis vadovavimas), Menų terapija, Kultūrinė įvairovė, Įvadas į mediaciją, Konfliktų valdymas, Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas, Užimtumo organizavimas, Supervizija (profesinių santykių konsultavimas), Mentorystė organizacijose ir įstaigose, Projektų rengimas ir įgyvendinimas, Karjeros planavimas, Valeologijos pagrindai, Pilietinis dalyvavimas, Verslumo pagrindai, Socioedukacinis darbas su daugiaprobleminėmis šeimomis.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijuojantieji turi galimybę rinktis alternatyvius modulius: gestų kalbos vaikams, antrosios kalbos mokymo metodikos, lauko pedagogikos.
Gestų kalba vaikams
Dalyko studijų metu studentai susipažįsta su vaikų komunikacijos gestais ypatumais bei gestų kalbos leksika kaip pagalbine komunikacijos priemone dirbant su vaikais, turinčiais bendravimo sunkumų.
Antrosios kalbos mokymo metodika
Studijuodami šį dalyką būsimieji pedagogai mokosi ugdyti kitakalbius vaikus, įgyja gebėjimų padėti kitakalbiam vaikui įvaldyti antrosios kalbos komunikacijos gebėjimus, reikalingus sėkmingam tolimesniam ugdymui(si).
Lauko pedagogika
Dalyko studijų metu, būsimi pedagogai mokosi prisijaukinti lauką, išnaudoti ugdymo(si) galimybes gamtoje, išbando inovatyvius metodus, tinkančius Lauko pedagogikai technologijų amžiuje, mokosi kurti edukacinės lauko erdvės, įvertinti ir užtikrinti vaikų saugumą ir kt.
Pagal Erasmus+ programą, studijuojantieji turi galimybę išvykti į analogiškas studijų programas vykdančius Europos universitetus ir kolegijas studijuoti ir/ar atlikti praktiką, o pabaigę studijas, atlikti podiplominę praktiką.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais privačiuose ir valstybiniuose vaikų lopšeliuose-darželiuose, darželiuose-mokyklose, kūdikių ir vaikų globos namuose, vaikų socialinės globos namuose, neformaliojo ugdymo centruose ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti magistro laipsnio Lietuvos ir užsienio universitetuose. Pastaba: skirtingi universitetai gali turėti papildomų reikalavimų priimant į šias studijas, pavyzdžiui, baigti išlyginamąsias studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 28