Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto logistikos technologijos (anglų k. - Transport Logistics Technologies)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Transporto inžinerija

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX041

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551041

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-06-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai): Rengti sausumos transporto inžinerijos profesinius bakalaurus, gebančius planuoti, organizuoti, valdyti bei kontroliuoti sausumos transporto technologinį procesą.
Gretutinių studijųtikslas(-ai): rengti verslo profesinius bakalaurus, gebančius įkurti įmonę, atlikti rinkos tyrimą, planuoti įmonės (padalinio) veiklą, organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, vadovauti darbuotojams, vykdyti verslo būklės kontrolę, vykdyti verslo plėtrą.

Studijų rezultatai:
Žinios
Žinos bendruosius krovinių gabenimo reikalavimus
Žinos bendruosius gamtos mokslų fizikinius bei cheminius procesus ir reiškinius
Žinos transporto priemonių konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus
Charakterizuos konstrukcines bei eksploatacines medžiagas
Gebėjimai vykdyti tyrimus
Analizuos ir vertins verslo aplinką.
Analizuos ir vertins krovinių savybes, krovinių srautus
Analizuos transporto priemonių eksploatacines charakteristikas
Specialieji gebėjimai
Valdys krovinių vežimo technologinį procesą
Pagrįs rengiamus planus ekonominiais skaičiavimais
Integruos vežimo procesus į logistikos sistemą
Organizuos krovos darbus ir sandėliavimo veiklą.
Vertins vežimo technologinio proceso rezultatus
( ekonominis ir saugos požiūris)
Socialiniai gebėjimai
Bendraus, pateiks darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba įvairioms klausytojų auditorijoms
Gebės sistemingai ir logiškai mąstyti, analizuoti ir vertinti informaciją.
Asmeniniai gebėjimai
Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
Suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus 

Gretutinės krypties vadybos studijų rezultatai::
Žinios
Žinos tarptautinės rinkos ypatumus
Žinos darbuotojų vaidmenį įmonėje
Žinos verslą kaip sistemą
Gebėjimai vykdyti tyrimus
Atliks rinkos tyrimus
Analizuos ir vertins verslo aplinką
Pateiks informaciją vartotojams

Specialieji gebėjimai
Naudosis teisės aktais, reglamentuojančiais pasirinktą verslo sritį
Sudarys įmonės planus
Organizuos nenutrūkstamą darbo procesą įmonėje ir jos padaliniuose
Užtikrins veiklos kokybę
Valdys pokyčius
Valdys žmogiškuosius, finansinius ir materialiuosius išteklius
Socialiniai gebėjimai
Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis
Kūrybiškai ir logiškai mąstys ir gebės priimti sprendimus
Asmeniniai gebėjimai
Bus socialiai atsakingas
Gebės savarankiškai ugdyti profesinę kompetenciją
Suvoks atsakomybę už veiklos rezultatus
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į studentą paskaitos, darbas su moksline literatūra ir šaltiniais, tiriamieji darbai, uždavinių sprendimas, iliustraciniai ir eksperimentiniai laboratoriniai darbai (fizika, elektrotechnika, chemija); techninis konstravimas ir modeliavimas, probleminis mokymas, atvejo analizė, projektai, darbas mažose ir didelėse grupėse, diskusijos ir refleksija, kūrybinis rašymas, aktyvi informacijos paieška, mokymas taikant kompiuterines programas; mokymasis profesinės veiklos vietoje, stebėjimas, konsultavimas, savarankiškas darbas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
taikomi formuojamieji, integruoti ir galutiniai vertinimo būdai.- tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, egzaminas raštu ir žodžiu, sąvokų ir koncepcijų žemėlapis, praktinių įgūdžių demonstravimas, literatūros ir informacijos šaltinių apžvalga, referatas, struktūrinių schemų sudarymas ir analizė, atvejo analizė, aplanko metodas, probleminės situacijos analizė, projektas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos dienoraščio ir ataskaitos rengimas, viešas praktinių, savarankiškų darbų demonstravimas ir pristatymas, bakalauro darbas ir viešas bakalauro darbo pristatymas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai : Ekonomikos pagrindai, Užsienio kalba (anglų,/vokiečių), Užsienio kalba (rusų)
Studijų krypties dalykai: Vadybos pagrindai, Matematika, Informacinės technologijos, Fizika, Chemija, Elektrotechnika ir elektronika, Logistika, Inžinerinė grafika, Krovininiai automobiliai ir anstatai, Transporto teisė, Techninė mechanika, Medžiagų mokslas, Krovinių Vežimo technologijos, Techninio eksploatavimo pagrindai, Aplinkos ir žmonių sauga, Transporto sistemos ir infrastruktūra, Krovimo darbų technologijos, Transporto įmonės veiklos organizavimas, Pavojingi kroviniai.

Praktikos: Transporto priemonių praktika, Logistikos praktika, Krovinių vežimo praktika, Baigiamoji praktika
Gretutinės vadybos studijos dalykai
Finansai ir mokesčiai, Vadyba, Rnkodara ir rinkotyra, Verslo ekonomika, Apskaitos pagrindai, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Kokybės vadyba, Verslo teisė, Tarptautinė prekyba, Vadovavimo psichologija; Baigiamoji praktika.
Specializacijos: Nėra
Studento pasirinkimai –
Alternatyviai pasirenkami dalykai:
Vadybos krypties: Finansai ir mokesčiai, Rinkodara ir rinkotyra, Žmogiškųjų išteklių vadyba
Informacinių technologijų: .Geografinių informacinių sistemų pagrindai, Projektų vadybos informacinės technologijos
Transporto krypties: Muitinės procedūros, Intelektualios transporto sistemos
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Suteikiama galimybė rinktis gretutinę studijų kryptį ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.
Išplėstos studentų e-mokymosi galimybės; kompiuterinių programų taikymas studijose.