Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės technologijos (anglų k. - Information Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Informacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450610

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-06-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka


Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos kūrybiškai ir kritiškai mąstančius informatikos inžinerijos bakalaurus, gebančius kurti, administruoti ir plėtoti kompiuterių sistemas, taikant naujausius informatikos inžinerijos metodus ir technologijas, integruojant esminius inžinerijos, fizinių, socialinių mokslų žinias, gebančius kvalifikuotai parinkti kompiuterinės sistemos techninės ar programinės įrangos inžinerinių problemų sprendimus; gebančius analizuoti pagrindinius verslo ir organizacijos aplinkos veiksnius, turinčius projektų valdymo, darbo komandoje ir mokymosi visą gyvenimą įgūdžių bei pasirengti tolimesnėms antros pakopos studijoms.

Studijų rezultatai:
Studijų programos absolventai:
1. Demonstruos bendras žinias iš matematikos, fizikos, elektronikos, humanitarinių ir socialinių mokslų, reikalingų tolesniam specialybės dalykų studijavimui ir bendros savišvietos užtikrinimui.
2. Demonstruos žinias pasirinkdami kompiuterio elementus, kompiuterio architektūrą ir jo periferiją, operacinių sistemų funkcionavimo principus bei įvertins juose vykstančius procesus.
3. Demonstruos žinias pasirinkdami kompiuterių tinklo, virtualizacijos, debesų ir duomenų centrų technologijas bei analizuos kompiuterių sistemos projektavimą ir įvertinimo matus.
4. Gebės stebėti, analizuoti ir atpažinti kompiuterių sistemos,
jos techninės ar programinės įrangos inžinerines problemas,
prognozuoti ir planuoti jų sprendimo būdus.
5. Gebės analizuoti ir interpretuoti duomenų ir informacijos srautus, atsižvelgiant į organizacijos infrastruktūrą, pažangias organizacijų informacinių ir inžinerinių sistemų technologijas.
6. Gebės vykdyti taikomojo tyrimo ar eksperimento eigą, paaiškinti gautus rezultatus.
7. Gebės kurti, projektuoti, diegti ir administruoti kompiuterių
sistemas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Priklausomai nuo studijuojamo dalyko specifikos vyksta
paskaitos, mokomosios literatūros studijavimas, pratybos, seminarai, atliekami laboratoriniai darbai, individualūs ir grupiniai projektai bei baigiamojo darbo projektas. Tvarkaraštis formuojamas taip, kad teorinius užsiėmimus keistų praktiniai ir atvirkščiai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimo kriterijai siejami tiek su atskirais
studijų rezultatais, tiek ir su visos studijų programos rezultatais. Studentų įgytų žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamasis vertinimas, kuris leidžia visapusiškai įvertinti studentų pasiekimus – tiek teorines žinias, tiek praktinius gebėjimus. Studijų rezultatai vertinami semestro metu (rašomi tarpiniai egzaminai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai arba projektai) ir baigiamojo egzamino metu. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba žodžiu, taip pat testo forma. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – „įskaityta“ arba
„neįskaityta“. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra
nepatenkinami.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykų apimtis (su praktika) sudaro 210 kreditų.
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: informacinės technologijos, operacinės sistemos, kompiuterių elementai ir architektūra, programavimo kalbos, objektinis programavimas, duomenų
bazės, kompiuterių ir telekomunikacijų tinklai, sistemų ir tinklo administravimas, informacijos sauga, virtualizacija ir debesų kompiuterija, organizacijų informacinės sistemos, duomenų saugyklų technologijos. Programoje yra numatyta pažintinė praktika (3 kr.), informacinių sistemų projektavimo ir realizavimo praktika (6 kr.) ir baigiamoji praktika (12 kr.). Bendrai praktikai skiriamas 21 kreditas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų pasirenkamieji dalykai bendrai sudaro 51 kreditą, kurie
skirti gilinti žinias pageidaujamoje srityje. Studentai gali rinktis specialybės užsienio kalbą iš siūlomų alternatyvų, vėliau jie turi asmenybės ugdymo , informacinių sistemų projektavimo ir
realizavimo praktikos alternatyvas, tinklo alternatyvas, saugumo alternatyvas, intelektikos alternatyvas ir baigiamosios praktikos alternatyvas. Studijų metu keturi dalykai yra visiškai laisvai
pasirenkami, kuriuos galima rinktis iš Šiaulių universiteto
fakultetų/instituto siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo,
naudojantis akademine informacijos sistema.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų metu studentai turi galimybę semestrui išvykti studijuoti į
ŠU užsienio partnerių universitetus arba sulaukti iš užsienio universitetų atvykstančių dėstytojų, todėl dalis studijų programos dalykų vykstą anglų kalba. Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais suteikia dideles galimybes studentams pasirinkti praktikos vietą ir užmegzti kontaktus su potencialiais darbdaviais.