Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Logistika (anglų k. - Logistics)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX085

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti logistikos vadybininką, gebantį valdyti tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimo procesus, logistikos grandinės efektyvią veiklą bei logistikos procesų valdymo informacijos srautus; taikyti logistikos veiklą reglamentuojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus; gebantį organizuoti logistikos įmonių/padalinių veiklą; savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis verslo sąlygomis.

Studijų rezultatai: Baigę studijų programą absolventai:
1. Taikys ekonomikos, statistikos, vadybos ir verslo organizavimo žinias, nacionalinėje ir tarptautinėje profesinės veiklos aplinkoje;
2. Taikys vietinės distribucijos ir tarptautinės logistikos teisines normas;
3. Analizuos, sistemins ir kontroliuos logistikos sistemos informacijos srautus;
4. Vertins logistikos verslo aplinką, rinkos tendencijas ir verslo kūrimo/vystymo/plėtros galimybes;
5. Valdys keleivių bei krovinių gabenimo procesus, organizuos jų materialinį aprūpinimą, užtikrins kokybę ir kontrolę;
6. Planuos ir organizuos aprūpinimo, pirkimo ir pardavimo, sandėliavimo, paskirstymo procesus;
7. Analizuos logistikos tinklus ir sistemas, vykdys logistikos funkcijas, taikys rinkodaros principus ir metodus vietinėje bei tarptautinėje logistikoje;
8. Taikys verslo etikos, tarpkultūrinės komunikacijos, darnumo aspektų: saugumo, efektyvumo, aplinkos išsaugojimo, išteklių tausojimo principus, bendraus ir bendradarbiaus komandose;
9. Naudosis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis profesinėje veikloje, komunikuos verslo gimtąja ir užsienio kalbomis, demonstruos derybų ir streso valdymo įgūdžius;
10. Demonstruos savarankiškumą bei kūrybiškumą priimant vadybinius sprendimus, diegiant ar vystant inovacijas;
11. Planuos saviraiškos bei saviugdos kryptis, suvoks atsakomybės už veiklos rezultatus svarbą, savarankiškai mokysis kintančioje profesinės veiklos srityje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, diskusijos, praktinių užduočių atlikimas, probleminis mokymas, projektų rengimas, mokomieji projektai verslo įmonėse, atvejo analizė, darbas grupėse, video situacijų analizė, situacijų modeliavimas, vaidmenų atlikimas, debatai, minčių lietus, demonstravimas, informacijos paieška ir analizė, konsultacijos ir t.t.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai darbai, apklausos (žodžiu, raštu), kontroliniai darbai, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, minčių žemėlapio pristatymas, grupinių projektų pristatymai, individualių užduočių pristatymai, esė, baigiamasis darbas ir kt.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrasis koleginių studijų modulis – 15 kreditų:
Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Verslo matematika ir statistika; Taikomųjų tyrimų pagrindai).
Studijų krypties moduliai -150 kreditų:
1. Studijų moduliai (105 kreditai): Tarptautinio verslo komunikacija (Verslo anglų k. I; Tarpkultūrinė komunikacija; Bendravimo psichologija), Tarptautinio verslo pagrindai (Tarptautinio verslo aplinka; Verslo organizavimo pagrindai; Verslumas ir inovacijos; Tarptautinio verslo teisinis reglamentavimas), Logistikos pagrindai (Logistikos sistemos grandys; Transportas logistikos procesuose; ES vidaus rinkos pagrindai; Verslo anglų k. II), Verslo valdymas (Vadyba; Marketingas; Apskaita ir finansai), Logistikos veiklos teisinis reglamentavimas (Logistikos grandžių teisinis reguliavimas; Tarptautinių pervežimų teisė; Draudimas), Logistikos procesų valdymas (Tiekimo grandinės valdymas; Logistikos IT sistemos; Pervežimų organizavimas; Rinkos tyrimai), pasirenkamieji moduliai: Transporto vadyba (Transporto infrastruktūra; Krovinių pervežimo technologijos; Derybų valdymas)/ Tiekimo vadyba (Aprūpinimo planavimas ir procesai; E-logistika; Krovinių pakavimo proceso organizavimas; Derybų valdymas).
2. Logistikos veiklos praktika (30 kreditų);
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) (15 kreditų).

Studento pasirinkimai: studentas gali rinktis:
• Vieną iš pasirenkamų modulių (15 kreditų);
• Vieną iš laisvai pasirenkamų modulių (15 kreditų), pvz. Verslo pokyčių valdymas; Asmenybė ir karjera; Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra; Rytų slavų kultūra ir rusų kalba bei kt.

Studijų programos skiriamieji bruožai: studijų programa sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis, numatanti vieno semestro praktiką logistikos veiklą vykdančiose įmonėse; orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą; galinti pasiūlyti studijų ir praktikų užsienyje galimybes. Studijų programos dėstytojai - praktinę logistikos veiklos ir verslo patirtį turintys specialistai.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai, sėkmingai baigę studijas bus pasirengę dirbti logistikos vadybininkais gamybos ir prekybos, sandėlių ir terminalų, kelių transporto, geležinkelio, jūrų, oro transporto bei transporto ekspedicines paslaugas teikiančiose verslo įmonėse, pašto ir skubių siuntų paslaugų sektoriuje, valstybinėse institucijose ir kitose verslo įmonėse, kurių veikloje būtini vadybiniai logistikos sprendimai.

Tolesnių studijų galimybės: absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose verslo ir vadybos krypčių studijų programose.