Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Internetinė televizija ir medijos (anglų k. - Internet Television and Media)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Socialiniai mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6617

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-24

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX023

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550310

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-05-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Internetinė televizija ir medijos studijų programos tikslas ugdyti dinamiškos ir globalios darbo rinkos poreikius atitinkančius kūrybiškus ir inovatyvius specialistus ir parengti internetinės televizijos industrijos ir medijų specialistą, gebantį praktiškai realizuoti jo paties ar kitų parengtą medijų ir televizijos projektą dirbant tiek individualiai, tiek ir komandoje.
Studijų rezultatai:
Internetinė televizija ir medijos studijų programoje siekiamais studijų rezultatais formuojamos kompetencijos, skirtos sudėtingai medijų specialisto veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Kadangi sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai, veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias komunikacijos mokslų, naujųjų medijų teorines žinias, pagrįstas naujų ir taikomųjų tyrimų rezultatais ir būtinas įvairioms naujovėms įdiegti.
Internetinė televizija ir medijos studijų programos studijų rezultatai apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą, prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga.
Baigę Internetinė televizija ir medijos studijų programą absolventai:
Suvoks internetinės televizijos ir medijų verslą kaip naujovių, pasižyminčių socialine ekonomine verte, kūrimo ir veiksmingo diegimo gamyboje ir/ar komercijoje procesą; Išmanys medijas kaip komunikacijos priemonę informacijai perduoti.
Žinos ir taikys tinkamus komunikacijos tyrimų metodus ir instrumentus, analizuos, sistemins ir apibendrins tyrimų duomenis; Tirs ir vertins komunikacijos komplekso elementus, gautus rezultatus taikys praktikoje; Analizuos ir vertins vartotojų elgseną, gautus rezultatus taikys praktikoje; Analizuos ir vertins skirtingas medijų rūšis, pasirenks tinkamiausią tikslams pasiekti.
Segmentuos rinką pagal pasirinktus vertinimo kriterijus; Analizuos ir vertins medijų rinkos komplekso elementų sąveiką; Kurs internetinės televizijos, medijos kūrinio koncepciją, planuos ir organizuos medijos projektus; Praktiškai įgyvendins internetinės televizijos, medijų kūrinio idėją panaudojant visus teksto, vaizdo, garso elementus, tikslingai taikant techniką, technologijas ir saugos standartus medijų industrijoje.
Suvoks ir puoselės savo tapatybę, efektyviai bendraujant ir bendradarbiaujant daugiakultūrėje profesinėje aplinkoje; Inovatyviai ir kūrybiškai spręs problemas, vystant darnią ir etišką veiklą; Inicijuos naujas veiklas ir atsakingai išnaudos galimybes, įvertinant ir valdant pokyčius ir rizikas.
Suvoks savęs ugdymo poreikį, gebės analizuoti, vertinti ir ugdyti save kintančioje aplinkoje; Savarankiškai ir atsakingai priims sprendimus, juos pagrįs; Vadovausis visuotinai pripažintais principais bei profesinėmis ir etikos normomis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos Internetinė televizija ir medijos studijų programoje, kurių reikia, kad būtų pasiekti numatomi studijų rezultatai apima auditorines valandas (t. y. laiką, kurį studentas praleidžia vadovaujamas akademinio personalo), savarankiško darbo valandas (t. y. laiką, praleistą dirbant savarankiškai, atliekant privalomą praktiką, skirtą pasirengti vertinimui ir laiką, kurio reikia pačiam vertinimui).
Internetinė televizija ir medijos studijų programos studijų rezultatų siekiama įvairiomis mokymo ir mokymosi veiklomis: teorinio pobūdžio studijų rezultatams pasiekti taikomi teikiamieji informaciniai studijų metodai: aiškinimas, demonstravimas (šiuo atveju labai svarbus yra dėstytojo darbas, teikiamos žinios yra pagrįstos moksliniais tyrimais ir įžvalgomis); praktinio pobūdžio studijų rezultatams pasiekti taikomi tokie studijų metodai kaip diskusijos, darbas grupėse, savarankiškas darbas, atvejo analizė, probleminis mokymas, uždavinių sprendimas, eksperimentas, pranešimų rengimas ir skaitymas, realių problemų sprendimas studentų projektuose (mokymas(is) vyksta naudojant laboratorinę praktiką, mokymąsi darbo vietoje ir yra pagrįstas studento savarankišku darbu, problemų sprendimu, užduotimis, grupiniu darbu); vertybinio nuostatų studijų rezultatams pasiekti taikomi savianalizės ir vaidybiniai pratimai, panaudojama studentų asmeninė patirtis ir pan.
Internetinė televizija ir medijos studijų programoje studentas yra aktyvus, sprendžiantis ir atsakingas studijų proceso dalyvis – programos studijos orientuotos į studentus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Atsižvelgiant į vertinimo kriterijus, nustatytus Internetinė televizija ir medijos studijų programai ir paskiriems jos elementams, pagal kuriuos sprendžiama, ar studento pasiekti rezultatai atitinka nustatytus studijų rezultatus taikomi tokie vertinimo metodai: vertinimo žodžiu metodai; apklausos metodai (frontalinė žodinė apklausa, individuali žodinė apklausa); pristatymų metodai (pristatymas (viešas pasisakymas, pateikimas)); vertinimo raštu metodai (referatas, apžvalgos, bibliografijos sąrašo sudarymas); grafiniai ir vizualiniai vertinimo metodai (minčių ir sąvokų žemėlapiai; darbų demonstravimas); kaupiamojo ir integruoto vertinimo metodai (aplanko ar portfelio metodas, atskiro atvejo analizė, projektai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Internetinė televizija ir medijos programa sudaryta iš:
Bendrųjų koleginių studijų dalykų, kuriems iš viso skirta 19 kreditų, 3 iš jų – laisvai pasirenkami.
Studijų krypties dalykų, kuriems iš viso skirta 152 kreditai, iš jų – 3 laisvai pasirenkami, 6 kreditai skirti profesinės veiklos praktikai, o 24 kreditai – baigiamajai profesinės veiklos praktikai. Studijų krypties dalykai užtikrins studentams galimybę išsamiai įsisavinti fundamentines komunikacijos ir medijų žinias. Sudarant studijų krypties dalykų bloką buvo atsižvelgta į ES esančių aukštųjų mokyklų, vykdančių medijų ir komunikacijos krypties studijas, patirtį, sparčiai besiplėtojančio komunikacijos mokslo ir medijų pasiekimus. Mokydamiesi studijų krypties dalykų studentai įgis žinių ir gebėjimų, būtinų medijų specialisto profesijai ir tolimesnėms specialiosios profesinės dalies studijoms.
Baigiamajam darbui rengti ir ginti skirta 9 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Internetinė televizija ir medijos studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams iš viso skirta 6 kreditai: galima pasirinkti papildomus tos pačios ir/ar kitos krypties studijų dalykus (3 kreditai), taip pat galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus (3 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai: