Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Agroverslo technologijos (anglų k. - Agribusiness Technologies)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Žemės ūkis

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Augalininkystė ir gyvulininkystė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531IX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550811

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos žemės ūkio profesinius bakalaurus darbui žemės ūkio gamybos ir jo infrastruktūros įmonėse, gebančius racionaliai naudojant išteklius parinkti augalų ir gyvūnų auginimo technologijas įvairioms ūkininkavimo sistemoms, turinčius ekonomikos, vadybos žinių, gebančius valdyti žemės ūkio technologijas, plėtoti ir kurti konkurencingą, tausojantį agroverslą, pasirengusius tobulėti asmeninėje ir profesinėje srityse.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Paaiškinti augalų biologines savybes, vystymosi dėsningumus, augalų auginimo sąlygas, dirvožemio derlingumo palaikymo svarbą, augalų mitybos procesus.
2. Apibūdinti atskirų ūkinių gyvūnų rūšių biologines, ūkines savybes, genetiką, veisimą, laikymą, higieną, gerovę ir ūkinių gyvūnų mitybos technologijas.
3. Taikyti tiksliosios žemdirbystės metodus augalų auginimo technologijose, naudojant GIS sistemas ir duomenų bazes.
4. Paaiškinti maisto žaliavų gamybos, apdorojimo, laikymo bei perdirbimo procesus.
5. Taikyti profesinėje veikloje socialinių mokslų teorines žinias ir modelius.
6. Žinos bendrąją žemės ūkio politiką, jos tikslus, susijusius su žemės ūkio ir kaimo plėtros iššūkiais, orientuotais į Europos Sąjungos (ES) strategijos įgyvendinimą.
7. Analizuoti, vertinti ūkio duomenis, taikyti duomenų analizės rezultatus sprendimams priimti ir veiklai planuoti.
8. Analizuoti augalinės ir gyvūninės produkcijos kokybės tyrimus bei kokybės kontrolės rezultatus.
9. Pasirinkti inovatyvias augalų ir gyvūnų auginimo technologijas įvairioms ūkininkavimo sistemoms, tausoti esamus gamtos resursus, biologinę įvairovę.
10. Vertinti pasėlių derliaus formavimo principus ir dėsningumus.
11. Vykdyti augalinės ar gyvulinės produkcijos laikymą, pirminį perdirbimą ir paruošimą realizacijai, parinkti tinkamą žaliavą, modernią įrangą diegiant maisto produktų technologijas.
12. Vertinti žemės ūkio verslo ūkinės veiklos procesus, rezultatus bei parinkti žemės ūkio produktų rinkodaros strategijas ir modelius.
13. Naudoti kompiuterines ūkio valdymo programas duomenims gauti, kaupti, apdoroti, analizuoti ir naudoti ūkio veiklos planavime.
14. Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti žemės ūkio subjektų veiklą, pagrindinių žemės ūkio produktų gamybos procesus, numatyti ir parinkti veiklos finansavimo šaltinius, kreditavimo formas, investicinius (inovacijų) žemės ūkio ar kaimo plėtros projektus.
15. Bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose komunikacinėse situacijose, argumentuotai reikšti mintis dalyvaujant konsultacijose.
16. Formuluoti problemą, nustatyti tikslą, priimti racionalius sprendimus.
17. Naudotis moksline literatūra, rekomendacijomis bei teisės aktais, juos analizuoti ir taikyti praktinėje veikloje.
18. Dirbti savarankiškai ir komandoje, spręsti problemas, priimti vadybinius sprendimus ir teikti siūlymus žemės ūkio verslų valdymui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, kursiniai projektai, savarankiškas darbas, profesinės veiklos praktikos, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (18 kr.): Profesinė užsienio kalba; Komunikavimo pagrindai; Taikomoji matematika ir informatika.
Studijų krypties dalykai (120 kr.): Dirvotyra; Žemės ūkio chemija ir analizė; Augalų patologija ir apsauga; Augalų selekcija ir sėklininkystė; Augalų mityba; Augalininkystė; Ūkinių gyvūnų genetika ir veisimas; Ūkinių gyvūnų anatomija ir fiziologija; Ūkinių gyvūnų laikymas ir higiena; Ūkinių gyvūnų mityba ir pašarų apskaita; Žemės ūkio technika; Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas; Ekonomikos pagrindai, rinkodara ir rinkos tyrimai; Žemės ūkio verslo vadyba; Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos ekonomika; Agropolitika ir žemės ūkio teisė; Buhalterinė apskaita ir mokesčiai; Agrorinka ir prekyba žemės ūkio produktais; Tyrimų metodologija, taikomoji statistika; Mėsos produktų technologija / Duonos gaminių kepimo technologija; Biotechnologija augalininkystėje ir gyvulininkystėje.
Praktikos (32 kr.): Kompiuterinės ūkio valdymo programos; Agrochemijos ir lauko; Profesinė; Baigiamoji.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Ekologinis ūkininkavimas; Biodinaminis ūkininkavimas; Arklių veisimas ir auginimas; Bitininkystė; Sodininkystė; Atsinaujinantys ištekliai, energetiniai augalai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Skatinamas profesinių gebėjimų tobulinimas praktinėje veikloje.
Sudaroma galimybė formuoti specialiuosius gebėjimus renkantis alternatyvas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galėsi dirbti tarptautinėse žemės ūkio verslo struktūrose, su žemės ūkiu susijusiose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse, žemės ūkio verslo įmonėse, žemės ūkio konsultavimo institucijose, plėtoti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.