Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Renginių inžinerija (anglų k. - Event Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Integruota inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-23

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX045

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos inžinerijos specialistus žinančius ir taikančius naujausias elektros, elektronikos, laikinųjų statinių technologijas, komunikacijos principus renginių organizavimo ir įgyvendinimo procesuose bei gebančius spręsti renginio techninio aprūpinimo, žmonių ir gaisrinės saugos problemas.
Studijų rezultatai:
Renginių inžinerijos absolventai gebės
– įvertinti, parinkti ir įrengti renginių erdves, spręsti scenų įrengimo ir eksploatacijos, scenos vizualizacijos, renginių techninio aprūpinimo klausimus.
- analizuoti renginių techninio aprūpinimo poreikį atsižvelgiant į elektros, elektronikos ir laikinųjų statinių technologines specifikacijas.

- spręsti renginių techninio aprūpinimo ir organizavimo klausimus.
- pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas statybos inžinerijos problemas, analizuoti tradicines ir inovatyvias technologijas bei jų taikymo būdus.
- atlikti scenų projektavimo darbus ir užtikrinti renginių saugos reikalavimus;
- kompleksiškai taikyti scenos konstrukcijų, jų eksploatacijos, apšvietimo, įgarsinimo sistemų ir medijų žinias organizuojant įvairaus mąsto renginius.
- dirbti kūrybinėje komandoje, komunikuoti su savo ir kitų sričių specialistais, argumentuotai grįsti savo nuomonę, iniciatyviai ir atsakingai priimti sprendimus, organizuoti darbo formas ir jas tobulinti.
- suprasti, kaip elgiasi žmonės renginiuose ir kaip organizuoti mases ir valdyti kūrybines komandas;
- taikyti meno, muzikos ir sceninio veiksmo žinias organizuojant renginius;
Baigusieji Renginių inžinerijos programą išmanys mechanikos principus, konstrukcinių elementų stiprumą, standumą ir stabilumą, mechaninius medžiagų tyrimus, žmonių ir aplinkos saugą, elektrotechniką ir elektroniką, statinių konstrukcijas ir mechanizmus, jų valdymą ir taikymą renginių inžinerijoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios paskaitos, akcentuojant problemas ir taikant interaktyvias priemones; atvejų analizė; realių problemų sprendimas studentų darbuose ir projektuose; žinių įtvirtinimas grupinių ir individualių, probleminių - praktinių užsiėmimų metu; grupinės ir individualios savarankiško darbo užduotys, namų darbas, naujų žinių paieška ir problemų formulavimas, taikant informacines technologijas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
žodiniai vertinimo metodai (individuali, frontalinė apklausa), tikrinimo raštu metodai (apklausa raštu, testas, kontroliniai darbai ir kita), praktiniai tikrinimo metodai (egzaminai, ataskaitos ir kita) taikomi siekiant patikrinti, ar studentai pasiekė numatytus rezultatus. Problemų sprendimų vertinimui taikomi įvairūs vertinimo metodai: grupės ir individualių pristatymų stebėjimas, esė analizė, studijavimo pasiekimų aplankų analizė, pokalbis, ataskaitų analizė, testavimas pagal pusiau arba pilnai atvirus klausimus ir kita.“
KI bakalauro studijų programos studentų žinios, gebėjimai vertinami taikant dešimtbalę kaupiamąją vertinimo sistemą.
Studijų programos ir dalykų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, kontroliniai darbai, daromi pristatymai, kūrybiniai projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymys.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Elektronikos inžinerijos studijų dalykai
Specialybės įvadas;
Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos;
Elektronikos įtaisai;
Elektronikos įtaisų praktikumas;
Elektrotechnika ir elektronika; Mechatronikos įtaisai;
Šviesos tehnika;
Apšvietimas;
Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos;
Pastatų elektros tinklai ir įranga,

Statybos inžinerijos dalykai
Scenos konstrukcijų praktikumas;
Konstrukcijų mechanikos pagrindai;
Laikinų statinių montavimo technologijos ir organizavimas su krusiniu projektu;
Pastatų ir jų konstrukcijų konstravimo pagrindai;
Renginių gaisrinė sauga;
Renginių žmonių sauga su kursiniu projektu;
Scenos konstrukcijos;

Komunikacijos studijų dalykai
Kompleksinis projektas;
Sceninis veiksmas;
Laisvalaikio studijos;
Paslaugų dizainas;

Kultūros studijų dalykai
Muzikos istorija;
Teatro istorija;
Muzikos industrija

Medijų technologijų studijų dalykai
Kūrybiniai procesai inžinerijoje;
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika;
Dizaino paradigmos;
Informacinės technologijos;
Filmavimo technika;
Garso ir vaizdo technika
Įgarsinimas
Duomenų perdavimo sistemos;
Garso vaizdo įrašymas ir montažas
Specialieji efektai ir video

Teksto ir turinio kūrimo studijų dalykai
Specialybės kalbos kultūra

Verslo / vadybos studijų dalykai
Kūrybinių projektų rengimas ir valdymas;
Renginių marketingas ir reklama;
Renginių logistika;
Muzikos verslo pagrindai;

Bendrieji universitetinių studijų dalykai:
Filosofija; Teisės pagrindai

Kalbos
Kūrybos komunikacijos anglų kalba
Kūrybos komunikacijos vokiečių kalba
Kūrybos komunikacijos prancūzų kalba
Medijų anglų kalba
Medijų vokiečių kalba
Medijų prancūzų kalba

Profesinė praktika (12 kreditų)
Baigiamasis darbas (15 kreditų)
Fundamentinių mokslų studijų dalykai:
Algebra ir diferencinis skaičiavimas;
Chemija: pirotechnika ir degiosios medžiagos;
Fizika;
Tikimybių teorija ir matematinė statistika;
Medžiagų mechanika;
Teorinė mechanika;
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kūrybos komunikacijos anglų kalba
Kūrybos komunikacijos vokiečių kalba
Kūrybos komunikacijos prancūzų kalba
Medijų anglų kalba
Medijų vokiečių kalba
Medijų prancūzų kalba
Muzikos istorija
Teatro istorija
Kūrybiniai procesai inžinerijoje
Paslaugų dizainas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Ugdomos kompetencijos: inžineriniai scenos sistemų ir konstrukcijų sprendimai, apšvietimas, įgarsinimas, inžineriniai pirotechnikos ir lazerių efektų panaudojimo sprendimai, 3D Mapping projekcijų technologijos, renginių techninė priežiūra ir sauga. Baigus renginių inžinerijos studijų programą įgyti gebėjimai ir kompetencijos leidžia dirbti specializuotose, techninius renginių erdvių (pavyzdžiui, scenos) sprendimus vykdančiose įmonėse, renginių organizavimo agentūrose, teatruose ir kino teatruose, verslo, konferencijų ir susirinkimų centruose, parodų rūmuose, radijuje ir televizijoje. Beveik visada renginių inžinieriai, skirtingai nei pramogų industrijų specialistai, dirba anapus scenos, renginio, kūrinio demonstravimo erdvės. Valdydami įvairias technologijas ir įrengimus, renginių inžinieriai užtikrina, kad įvairūs renginiai, įskaitant ir pramoginius, būtų techniškai tvarkingi, sėkmingi ir saugūs
Tolesnių studijų galimybės:
Technologijų ir elektronikos srities magistro studijos.