Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Farmacija (anglų k. - Pharmacy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Farmacija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Farmacija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų magistras
Vaistininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

300
Nuolatinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-07-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6011GX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7460916

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-04-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslai:
Parengti farmacijos specialistus, kurie turėtų žinių, reikalingų farmacinei veiklai įvairiose sveikatinimo srityse, sugebėtų atlikti farmacinius tyrimus, spręstų vaistų kūrimo ir jų vartojimo gydymo praktikoje problemas, mokėtų gaminti ir analizuoti vaistinius preparatus, suteikti farmacinę paslaugą ir gebėtų išlaikyti pakankamą profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas
1.1. Geba savarankiškai vykdyti paiešką, sisteminti ir įsisavinti bendrąsias bei specifines farmacijos mokslų žinias.
1.2. Geba taikyti įgytas farmacijos mokslų žinias, teikiant farmacinės rūpybos būtinąsias ir papildomas paslaugas įvairiose sveikatinimo srityse, taikant farmacines technologijas profesinės rinkos sąlygomis.
1.3. Žino teisinius, ekonominius ir profesinės etikos reikalavimus, susijusius su farmacine veikla ir geba juos taikyti visose farmacinės veiklos srityse.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Geba atlikti farmacijos mokslinius tyrimus, taikyti teorinius ir eksperimentinius farmacijos mokslo metodus, įvertinti tyrimo rezultatus bei nustatyti jų patikimumą.
3.Specialieji gebėjimai
3.1. Geba pritaikyti įgytas farmacijos mokslų žinias apie vaistus ir jų gamyboje naudojamas medžiagas, parinkti farmacines technologijas vaistų formų gamybai ir analizei. Geba organizuoti farmacijos produktų laikymą, saugojimą ir platinimą.
3.2. Geba suteikti farmacinę paslaugą pacientams klinikinio vaistininko profesinės kompetencijos lygmenyje.
4. Socialiniai gebėjimai
4.1. Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti farmacijos praktikos ir mokslo žinias sveikatinimo sistemos specialistams ir kitiems asmenims, kritiškai vertinti mokslinės literatūros bei žiniasklaidos pateiktus duomenis.
4.2. Geba vadovauti, imtis atsakomybės ir dirbti savarankiškai farmacijos bei kitų sveikatinimo sistemos specialistų komandoje.
5. Asmeniniai gebėjimai
5.1. Geba nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias bei praktinius įgūdžius ir siekti naujų.
5.2. Geba identifikuoti savo mokslinius interesus šiuolaikinių farmacijos mokslų kontekste.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos auditorijose, pratybos auditorijose bei laboratorijose, seminarai, laboratoriniai darbai, praktika įmonėse/įstaigose, moksliniai tiriamieji darbai, konsultacijos, baigiamasis magistro darbas, savarankiškas darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Nuolatinis/tarpinis (testas, darbas pratybų metu, atliktų darbų ataskaita) ir galutinis vertinimas (egzaminas) arba įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Rezultatai įvertinami pažymiais nuo 1 iki 10 dešimtbalėje vertinimo sistemoje arba įskaita. Už dalyką atsiskaityta, jeigu galutinis vertinimas yra aukštesnis nei 4 balai, o per įskaitas – „įskaityta“. Galutinis dalyko rezultatų vertinimas yra sukauptas pažymys, kurio sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.

Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 255 kreditai.
1 grupė (farmacijos specialybės mokslai): farmacija ir visuomenės sveikata (įvadas į vaistų mokslą); farmakologija; biofarmacija; fitoterapija; farmacinė rūpyba; farmakoterapija; klinikinė farmacija; vaistinės technologijos; farmakognozija; vaistinių medžiagų paieška; augalinių preparatų cheminiai tyrimai; sudėtinių vaistų komponentų cheminė analizė ir jų suderinamumas; taikomoji botanika; socialinė farmacija; mokslinis tiriamasis darbas; magistro baigiamasis darbas; baigiamasis magistro egzaminas.
2 grupė (chemijos mokslai): analizinė/bendroji ir neorganinė /fizikinė /organinė /vaistų /farmacinė/baltymų ir vaistų biofizikinė chemija; analitinė toksikologija,
3 grupė (biologijos ir fizikos mokslai): augalų biologija, žmogaus anatomija ir histologija, gyvūnų biologija, taikomoji fizika, molekulinė biofizika, imunoregeneracija, proteomika ir eukariotinių ląstelių signalomika, biomedicininės technologijos ir imunotechnologijos.
4 grupė (medicinos mokslai): klinikinės medicinos pagrindai, patologinė fiziologija, biochemija, mikrobiologija, imunologija ir alergologija, mityba ir maisto papildai, mitybos politika ir intervencijos, žmogaus fiziologija, žmogaus ir medicinos genetikos pagrindai.
5 grupė (bendrojo lavinimo mokslai): farmacijos ekonomika; farmacijos teisė ir profesinė etika; profesinė anglų kalba ir terminija; profesinė lotynų kalba ir terminija; statistinis modeliavimas farmacijoje.
Programoje numatyta profesinė praktika, kurios apimtis 24 kreditai.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentui pasirenkamiesiems dalykams skiriama 38 kreditai, iš jų – 15 kreditų iš bendrųjų universitetinių dalykų (BUS) sąrašo ir 23 kreditai – iš programoje numatytų pasirenkamųjų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai įgis žinių apie biotechnologijos būdais gaminamus vaistus,
klinikinių dalykų dėstymas leis rengti specialistus, kurie turėtų kompetencijų vykdyti poliklinikinio vaistininko veiklą.