Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Farmacija (anglų k. - Pharmacy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Farmacija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Farmacija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų magistras
Vaistininkas, LTKS VII

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

300
Nuolatinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6011GX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7460916

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti farmacijos specialistus, kurie turėtų žinių, reikalingų farmacinei veiklai įvairiose sveikatinimo srityse, sugebėtų atlikti farmacinius tyrimus, spręstų vaistų kūrimo ir jų vartojimo gydymo praktikoje problemas, mokėtų gaminti ir analizuoti vaistinius preparatus, suteikti farmacinę paslaugą ir gebėtų išlaikyti pakankamą profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas
1.1. Geba savarankiškai vykdyti paiešką, sisteminti ir įsisavinti bendrąsias bei specifines farmacijos mokslų žinias.
1.2. Geba taikyti įgytas farmacijos mokslų žinias, teikiant farmacinės rūpybos būtinąsias ir papildomas paslaugas įvairiose sveikatinimo srityse, taikant farmacines technologijas profesinės rinkos sąlygomis.
1.3. Žino teisinius, ekonominius ir profesinės etikos reikalavimus, susijusius su farmacine veikla ir geba juos taikyti visose farmacinės veiklos srityse.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Geba atlikti farmacijos mokslinius tyrimus, taikyti teorinius ir eksperimentinius farmacijos mokslo metodus, įvertinti tyrimo rezultatus bei nustatyti jų patikimumą.
3.Specialieji gebėjimai
3.1. Geba pritaikyti įgytas farmacijos mokslų žinias apie vaistus ir jų gamyboje naudojamas medžiagas, parinkti farmacines technologijas vaistų formų gamybai ir analizei. Geba organizuoti farmacijos produktų laikymą, saugojimą ir platinimą.
3.2. Geba suteikti farmacinę paslaugą pacientams klinikinio vaistininko profesinės kompetencijos lygmenyje.
4. Socialiniai gebėjimai
4.1. Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti farmacijos praktikos ir mokslo žinias sveikatinimo sistemos specialistams ir kitiems asmenims, kritiškai vertinti mokslinės literatūros bei žiniasklaidos pateiktus duomenis.
4.2. Geba vadovauti, imtis atsakomybės ir dirbti savarankiškai farmacijos bei kitų sveikatinimo sistemos specialistų komandoje.
5. Asmeniniai gebėjimai
5.1. Geba nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias bei praktinius įgūdžius ir siekti naujų.
5.2. Geba identifikuoti savo mokslinius interesus šiuolaikinių farmacijos mokslų kontekste.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos auditorijose, pratybos auditorijose bei laboratorijose, seminarai, laboratoriniai darbai, praktika įmonėse/ įstaigose, konsultacijos, baigiamasis magistro darbas, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Nuolatinis/tarpinis (testas, darbas pratybų metu, atliktų darbų ataskaita) ir galutinis vertinimas (egzaminas) arba įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Rezultatai įvertinami pažymiais nuo 1 iki 10 dešimtbalėje vertinimo sistemoje arba įskaita. Už dalyką atsiskaityta, jeigu galutinis vertinimas yra aukštesnis nei 4 balai, o per įskaitas – „įskaityta“. Galutinis dalyko rezultatų vertinimas yra sukauptas pažymys, kurio sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1 grupė (farmacijos specialybės mokslai): įvadas į farmaciją; farmakologija; biofarmacija; farmakognozija ir fitoterapija farmacinė rūpyba ir komunikacija; farmakoterapija ir racionalus vaistų vartojimas; vaistų technologijos; tarpkultūrinė kompetencija farmacijos praktikoje; ligoninės vaistininkystė; vaistų suvartojimo tyrimai; vaistų chemija ir naujų vaistinių medžiagų paieška; pažangios terapijos vaistiniai preparatai; socialinė farmacija; rūpybos įgūdžių įgijimas (GIMMICS); magistro baigiamasis darbas; baigiamasis egzaminas.
2 grupė (chemijos mokslai):
analizinė/ bendroji ir neorganinė /fizikinė /organinė /vaistų /farmacinė/ analitinė toksikologija,
3 grupė (biologijos ir fizikos mokslai): augalų biologija, žmogaus anatomija ir histologija, gyvūnų biologija, taikomoji fizika, baltymų ir vaistų molekulinė biofizika. 4 grupė (medicinos mokslai):
klinikinė medicina, patologinė fiziologija ir imunologija, biochemija, mikrobiologija, mityba ir maisto papildai, žmogaus fiziologija, žmogaus bei medicinos genetikos pagrindai ir laboratorinė medicina; inovatyviosios technologijos medicinoje, įrodymais pagrįsta ir papildoma medicina.
5 grupė (bendrojo lavinimo mokslai): sveikatos ekonomika ir vadyba; farmacijos ekonomika; farmacijos teisė ir profesinė etika; užsienio kalba; profesinė lotynų kalba ir terminija; mokslinių darbų rengimo metodologija ir statistinis modeliavimas.
Programoje numatyta profesinė praktika, kurios apimtis 20 kreditų.
Studento pasirinkimai:
Studentui pasirenkamiesiems dalykams skiriama 30 kreditų, iš jų – 15 kreditų iš bendrųjų universitetinių dalykų (BUS) sąrašo ir 20 kreditų – iš programoje numatytų pasirenkamųjų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai be bazinių farmacijos žinių, įgis žinių apie šiuolaikinius farmacijos produktus, inovatyvius vaistus, geriausias farmacinės veiklos ir farmacinės rūpybos praktikas, gilins praktinius įgūdžius reikalingus farmacinei veiklai vykdyti.
Profesinės veiklos galimybės:
- Didmeninės ir mažmeninės vaistų prekybos įmonės;
- Vaistų gamybos įmonės;
- Valstybinės institucijos;
- Aukštosios mokyklos bei mokslinių tyrimų įstaigos;
- Vaistų gamintojų atstovybės ir farmacijos kompanijos.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas galės studijuoti sveikatos mokslų krypties doktorantūroje Lietuvos universitetuose ir kitose Europos Sąjungos šalyse.