Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmas ir viešbučiai (anglų k. - Tourism and Hotels)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Studijų krypties šaka

Turizmas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

SVK_Turizmas ir viešbučiai_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX083

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-01-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):

Parengti turizmo specialistą, kuris, organizuodamas ir vykdydamas socialiai atsakingą turizmo ir apgyvendinimo įmonių veiklą, efektyviai bendraudamas ir bendradarbiaudamas, kurs visuomenės poreikius tenkinančius turizmo produktus bei paslaugas nuolat kintančioje verslo aplinkoje, puoselės bendražmogiškąsias vertybes, bus įgijęs žinių ir gebėjimų, įgalinančių savarankiškai produktyviai veiklai, tolesnėms studijoms bei nenutrūkstamam asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.
Studijų rezultatai:
Studentas, sėkmingai baigęs studijų programą:
Žinios, jų taikymas
- Žinos pagrindines vadybos, verslo, ekonomikos ir turizmo šiuolaikines teorijas bei koncepcijas, taikys jas organizuodamas turizmo įmonių ir viešbučių veiklą.
- Supras ir taikys teisės aktus, reglamentuojančius turizmo ir viešbučių veiklą nacionalinėje bei globalioje rinkoje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
- Atliks turizmo ir viešbučių veiklos tyrimus, vertins rinkos pokyčius bei priims sprendimus darniai turizmo ir viešbučių verslo plėtrai.
- Naudosis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir duomenų bazėmis, apdoros, pateiks ir argumentuotai interpretuos duomenis, reikalingus priimant sprendimus.
Specialieji gebėjimai
- Analizuos verslo aplinką, valdys turizmo ir apgyvendinimo įmonių bei jų padalinių veiklą, numatydamas žmogiškųjų, finansinių ir kitų išteklių poreikį bei šaltinius.
- Kurs produktus turizmo ir viešbučių sektoriui bei valdys pardavimo procesus nuolat kintančioje verslo aplinkoje.
- Aptarnaus skirtingų poreikių ir kultūrų klientus, organizuodamas bei teikdamas jiems įvairias turizmo ir apgyvendinimo paslaugas.
- Taikys vidinės, išorinės ir tarpkultūrinės komunikacijos modelius įvairiose darbo bei bendravimo situacijose.
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai
- Atsakingai ir veiksmingai bendraus bei bendradarbiaus su verslo partneriais ir klientais nacionaliniame bei tarptautiniame kontekste.
- Sieks asmeninio ir profesinio tobulėjimo, bus atviras naujovėms, vadovausis mokymosi visą gyvenimą ir tarptautiškumo nuostatomis.
- Veiksmingai dirbs pavieniui, komandose ir darbo grupėse, teiks individualius pasiūlymus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Mokymo ir mokymosi metodų visuma yra skirta formuoti ugdomo specialisto savarankiškai, kūrybiškai veiklai reikalingus bendruosius gebėjimus, specialiuosius profesinės veiklos gebėjimus įmonių veiklos, rinkodaros, paslaugų, aptarnavimo ir kt. srityse. Vyrauja metodai, suponuojantys studento iniciatyvą, praktinį aktyvumą, gebėjimų, įgūdžių formavimą studijuojant teorinius pagrindus, praktikuojantis, atliekant individualias užduotis: demonstravimas, informacijos paieška, uždavinių sprendimas, situacijos modeliavimas, probleminis dėstymas, projektinė veikla, grupinis praktikavimasis, minčių žemėlapis ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu, pasiekimų vertinimui naudojant individualaus kaupiamojo vertinimo indeksą (IKI = Tkn + Ekn), kurio proporcinį įvertį nustato dėstytojas, atsižvelgdamas į siekiamus studijų rezultatus, dalyko turinį ir užduočių specifiką. Visi dalyko nuolatiniai ir/ar tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai ar studijų rezultatų vertinimai kita forma, praktikos užduotys ir praktikos veiklos (analizės) ataskaitos gynimas studentams yra privalomi. Visų studijų dalykų baigiamajam vertinimui yra numatytas egzamino metodas, teikiant testą ir praktines užduotis, arba projekto parengimas ir gynimas. Praktikos vertinimas baigiamas praktikos ataskaitos pateikimu ir gynimu. Pasiekimų už studijų etapą vertinimui yra skiriamos užduotys: praktikos ataskaita, kursinis darbas ir baigiamasis darbas. Praktikos užduotys ir ataskaita gali apimti ne tik vieno, bet kelių tarpusavyje susijusių dalykų studijų rezultatus ir reikalavimus, pademonstruoti kompleksinius įgūdžius ar gebėjimus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 136 (su praktika)
Pagrindiniai studijuojami dalykai: Bendravimo psichologija, Taikomųjų programų sistemos, Taikomoji matematika, Turizmo sektorius ir jo plėtros politika, Verslo teisė, Tarpkultūrinė komunikacija ir derybos I-ąja užsienio kalba, Turizmo ištekliai ir geografija, Paslaugų teorija ir svetingumas, Taikomoji statistika, Vadyba, Verslo ekonomika, Apgyvendinimo paslaugos, Apskaita ir finansai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Verslumas ir lyderystė, Turizmo rinkodara, Renginių vadyba, Projektų rengimas ir valdymas, Aplinkos ir žmonių sauga, Verslo etika ir kt.
Profesinės veiklos praktikų trukmė – 20 savaičių:
- profesinės veiklos praktika I – 4 savaitės;
- profesinės veiklos praktika II – 4 savaitės;
- baigiamoji praktika – 12 savaičių.
Pasirenkamieji gilinimosi kryptyje dalykai

Pasirenkamieji dalykai, skirti gilinimuisi kryptyje, sudaro 15 kreditų. Galima pasirinkti vieną iš pasirenkamųjų dalykų grupių:
• Turizmo paslaugų organizavimas – kelionių organizavimas, ekskursijų rengimas ir vedimas, kompiuterinės rezervavimo sistemos;
• Viešbučių veiklos valdymas – viešbučio darbo organizavimas, maitinimo paslaugų organizavimas, viešbučių administravimo programos.
Studento pasirinkimai:

Galima pasirinkti bendruosius koleginių studijų dalykus – II-ąją dalykinę užsienio kalbą.
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš siūlomų Kolegijoje arba išklausyti dalyvaudami mobilumo projektuose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:

Absolventas galės dirbti turizmo įmonėse, teikiančiose kelionės organizavimo, apgyvendinimo ir maitinimo, pramogų ir kitas paslaugas, reikalingas turistų poreikiams tenkinti.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų studijų srities turizmo ir poilsio, verslo ir vadybos, rinkodaros, žmonių išteklių vadybos studijų krypčių programas.