Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo anglų kalba (anglų k. - Business English)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Kalbos studijos

Studijų krypties šaka

Dalykinė kalba

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531NX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-09-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Anglų kalbos verslui studijų programos tikslai – parengti specialistą, gebantį komunikuoti anglų kalba įvairiose verslo situacijose, parengti dalykinius dokumentus anglų bei lietuvių kalbomis, juos referuoti ir tarpininkauti tarp verslo įmonių bei užsienio klientų, rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus profesinės veiklos problemoms spręsti, bendrauti ir bendradarbiauti su verslo partneriais bei kolegomis Lietuvoje bei užsienyje, išsiugdyti poreikį nuolatiniam mokymuisi ir tobulėjimui.
Studijų rezultatai:
• Laisvai komunikuos verslo anglų kalba žodžiu ir raštu.
• Disponuos rašytinės komunikacijos žiniomis anglų ir lietuvių kalbomis verslo tikslais.
• Išmanys dokumentų rengimo metodiką ir mokės glaustai perteikti informaciją.
• Taikys bendruosius vertimo dėsningumus, disponuos žiniomis apie leksinių ir gramatinių transformacijų reikšmes.
• Turės gebėjimų tinkamai pristatyti verslo įmonę ir prisidėti organizuojant ir koordinuojant įmonės veiklą.
• Bendraus antrąja užsienio kalba žodžiu ir raštu.
• Gebės taikyti filologijos ir verslo mokslų šakų tyrimų duomenis profesinėje veikloje.
• Išmanys savo šalies istorinį bei kultūrinį paveldą bendraujant ir bendradarbiaujant su kitomis verslo įstaigomis, kolegomis, klientais.
• Gebės parengti dokumentus pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus keliomis kalbomis.
• Išmanys pagrindines koncepcijas apie verslo organizavimo formas bei pagrindinius ekonomikos reiškinius.
• Integruos verslo ir anglų kalbos žinias organizacijoje.
• Tarpininkaus anglų kalba verslo srityje.
• Supras darbo etikos principus, juos taikydamas profesinėje veikloje.
• Organizuos savo veiklą, jausdamas atsakomybę už profesinį tobulėjimą.
• Rinks ir analizuos rezultatus, reikalingus profesinės veiklos inovacijų diegimui ir tobulinimui.

Studento pasirinkimai:

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai gali rinktis iš bendro kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Nėra
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:

Baigus šias studijas galima dirbti kalbos specialistu verslo ir kitose įmonėse, tęsti studijas įvairiose dalykinės kalbos ar kitų filologijos mokslų studijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Asmenys, įgiję dalykinės kalbos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal tos pačios studijų krypties universitetines pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas. Kolegijos absolventams, ketinantiems studijuoti magistrantūroje, yra numatytos papildomosios studijos.