Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo anglų kalba ir komunikacija (anglų k. - Business English and Communication)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Kalbos studijos

Studijų krypties šaka

Dalykinė kalba

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531NX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550231

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – parengti specialistą, gebantį laisvai komunikuoti anglų kalba įvairiose verslo situacijose, parengti dalykinius dokumentus anglų bei lietuvių kalbomis, juos referuoti ir tarpininkauti tarp verslo įmonių bei užsienio klientų, rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus profesinės veiklos problemoms spręsti, bendrauti ir bendradarbiauti su verslo partneriais bei kolegomis Lietuvoje bei užsienyje, išsiugdyti poreikį nuolatiniam mokymuisi ir tobulėjimui.
Studijų rezultatai:
• Laisvai komunikuos verslo anglų kalba žodžiu ir raštu.
• Disponuos rašytinės komunikacijos žiniomis anglų ir lietuvių kalbomis verslo tikslais.
• Išmanys dokumentų rengimo metodiką ir mokės glaustai perteikti informaciją.
• Taikys bendruosius vertimo dėsningumus, disponuos žiniomis apie leksinių ir gramatinių transformacijų reikšmes.
• Turės žinių bei gebėjimų tinkamai atstovauti verslo įmonę vietos ir tarptautinėje erdvėje bei veiksmingai prisidėti organizuojant ir koordinuojant įmonės veiklą.
• Bendraus antrąja užsienio kalba žodžiu ir raštu.
• Gebės pritaikyti pažangiausių mokslinių vadybos, verslo ir filologijos mokslų šakų sintezę praktinėje veikloje.
• Bendraus ir bendradarbiaus su kitomis verslo įstaigomis, kolegomis, klientais.
• Rengs, įformins ir organizuos dokumentų tvarkybą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus.
• Išmanys pagrindines koncepcijas apie verslo organizavimo formas bei pagrindinius ekonomikos reiškinius.
• Integruos verslo ir anglų kalbos žinias organizacijoje.
• Tarpininkaus anglų kalba verslo srityje.
• Supras darbo etikos principus, juos taikydamas profesinėje veikloje.
• Organizuos savo veiklą, jausdamas atsakomybę už profesinį tobulėjimą.
• Rinks ir analizuos rezultatus, reikalingus profesinės veiklos inovacijų diegimui ir tobulinimui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, mokslinė literatūra ir analizė, seminarai, kolokviumai, egzaminai, baigiamojo darbo gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dešimties balų kriterijais pagrįsta kaupiamojo vertinimo sistema taikoma vertinant žinias ir įgūdžius (kaupiamasis vertinimas). Studijų programų ir modulių rezultatai semestro metu vertinami naudojant tarpinius testus (rašto darbai, kontroliniai darbai, projektai, atsiskaitymai žodžiu ir apginti žodiniai pranešimai, rašinys, testai, praktinės užduotys, pateikiami aplankai ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpiniai testai ir egzaminų pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Analitinės informacinės sistemos
Studijų įvadas ir profesinė etika
Kalbos kultūra ir specialybės kalba
Lietuvos kultūros istorija
Diskurso pagrindai
Verslo teisė
Vadyba ir verslumas
Lotynų kalba
Organizacijos psichologija
Tyrimų metodologija
Dalykinis rašymas ir stilistinė teksto analizė
Anglų kalbos gramatika
Šiuolaikinė anglų kalba
Anglų kalbos leksikologija
Dalykinė anglų kalba
Tarpkultūrinė komunikacija
Inovacijos ir strateginiai sprendimai
Vertimas raštu ir žodžiu
Lyderystė ir komandinis darbas
Derybos versle ir verslo etika
Pažintinė praktika
Komunikacijos ir informacijos valdymo praktika Dalykinės kalbos praktika
Vertimo praktika
Visuminė praktika
Antroji dalykinė užsienio kalba
Projektų valdymas
Socialinės medijos ir viešieji ryšiai,
Marketingas,
Komunikacijos teorija ir praktika

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkami dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai turės galimybes mokytis verslo, anglų kalbos, komunikacijos srities dalykų, taip pat daugumą dalykų studijuoti anglų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigus šias studijas galima dirbti kalbos specialistu verslo ir kitose įmonėse, tęsti studijas įvairiose dalykinės kalbos ar kitų filologijos mokslų studijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Asmenys, įgiję dalykinės kalbos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal tos pačios studijų krypties universitetines pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas. Kolegijos absolventams, ketinantiems studijuoti magistrantūroje, yra numatytos papildomosios studijos.