Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansų valdymas (anglų k. - Finance Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-34

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX056

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450412

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – ugdyti socialiai atsakingus specialistus, gebančius analizuoti ir vertinti ūkio subjektų finansinę padėtį, planuoti, kontroliuoti ir prognozuoti finansinius išteklius, formuoti finansų plėtros strategijas, integruojant finansinės ir investicinės veiklos aspektus
Studijų rezultatai:
Finansų valdymo bakalaurų studijų rezultatai:
• žinos organizacijų finansų valdymo metodus ir gebės juos taikyti praktinėje veikloje;
• suvoks nacionalinės ir tarptautinės finansų rinkų veikimo principus, gebės vertinti finansinių procesų tendencijas;
• žinos ir suvoks veiklą reglamentuojančius teisė aktus, gebės rengti finansines ataskaitas;
• suvoks finansinių instrumentų teikiamas galimybes, gebės juos praktiškai taikyti, gebės valdyti finansinę riziką;
• suvoks finansų rinkoje vykstančius procesus, žinos finansinių išteklių įgijimo alternatyvas, gebės juos planuoti ir prognozuoti, konsultuoti investicijų klausimais;
• žinos biudžetų planavimo, rengimo bei pinigų srautų kontrolės būdus, gebės juos taikyti rengiant investicinius projektus;
• išmanys informacines technologijas ir matematinius statistinius metodus, gebės juos taikyti finansiniams sprendimams priimti;
• įgiję savarankiško mokymosi įgūdžius, nuolat ugdys profesines kompetencijas ir prisiims atsakomybę už sprendimų padarinius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Siekiant studijų rezultatų taikomi studijų metodai: interaktyvios paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, individualios ir grupinės konsultacijos, probleminis mokymas, diskusijos, refleksijos. Įgyvendinant Programą taikomos kognityvinius, profesinius ir bendruosius gebėjimus ugdančios mokymo/si strategijos: mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant, diskutuojant, dirbant savarankiškai. Studentų kritinis, kūrybinis mąstymas ugdomas atliekant dokumentų, atvejų analizę, socialinį tyrimą, modeliavimą, individualios ir/ar grupinės refleksijos būdu ir kt. Šių strategijų ir metodų taikymas padeda studentams pažinti būsimą profesinį lauką, bendrauti su organizacijų finansų darbuotojais, diskutuoti apie organizacijų finansų valdymo problemas. Studijų metu įgytos žinios ir praktiniai gebėjimai įtvirtinami atliekant praktiką, rengiant bakalauro baigiamąjį darbą. Studijų medžiaga parengta MOODLE studijų aplinkoje.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Naudojama kaupiamojo vertinimo sistema, išskyrus praktiką ir bakalauro baigiamąjį darbą. Studijų rezultatai vertinami: egzaminas žodžiu ar raštu, ataskaita (atvejo, situacijos analizės), esė, rašto darbas, praktinių situacijų ir problemų sprendimai, testas, savęs ir kolegų vertinimas, mokymosi pasiekimų aplankas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai sudaro 170 ECTS kreditų (su specializacija ir baigiamuoju darbu).
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: įvadas į finansų valdymo studijas, valstybės finansai, finansinė apskaita, finansinė analizė, finansinės rizikos valdymas, finansinė elgsena, įmonės finansų valdymas, vadyba, informacinės technologijos ekonomikoje ir vadyboje, mikroekonomika, makroekonomika, socialinių tyrimų metodologijos pagrindai, psichologija, kompiuterizuota apskaita, valdymo apskaita, statistika, bakalauro baigiamasis darbas ir kt. Praktika, pasirenkamieji dalykai. .
Specializacijos:
Verslo įmonių finansų valdymas;
Viešojo sektoriaus subjektų finansų valdymas.
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias studijų kryptyje, renkantis specializaciją, rinktis dalykus iš alternatyviai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Praktika organizuojama taikant WIL metodiką (angl. Work Intergrated Learning).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Finansų bakalaurai dirba regiono, šalies bei tarptautinėse organizacijose, verslo įmonėse, finansų sektoriaus ir viešojo sektoriaus institucijose, pelno nesiekiančiose organizacijose, investicijų valdymo ir konsultacinėse įmonėse, organizacijų apskaitos ir finansų skyriaus darbuotojais/vadovais, investicijų ir turto valdymo konsultantais, projektų finansų vadybininkais, tam tikrų sričių ekspertais (finansavimo, biudžeto sudarymo, investavimo). Specializacijos sukuria plačią būsimos veiklos erdvę nuo apskaitos darbuotojų iki viešojo sektoriaus subjektų finansų vadovų, Absolventai, įgiję sisteminį požiūrį į finansų valdymą, galės planuoti ir prognozuoti įmonės finansinius rezultatus, priimti finansinius sprendimus, atlikti finansinę ir valdymo apskaitą; finansinį auditą; rengti finansines ir mokestines ataskaitas, investicinius projektus, vertinti organizacijos finansinę būklę, valdyti finansų srautus,.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus programą, galima tęsti studijas Vadybos, Ekonomikos, Finansų ir investicijų ekonomikos magistrantūros studijose.