Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (anglų k. - Pedagogy of Primary Education and Pre-school Education)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX040

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450112

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos pradinio ir ikimokyklinio ugdymo specialistą, išmanantį vaiko ugdymo(si) procesą, didaktines sistemas, gebantį kurti vaikui palankias edukacines aplinkas, laikantis joms būtinų didaktinių, psichologinių, materialiųjų, organizacinių, sociokultūrinių sąlygų, kritiškai reflektuojantį pedagoginę patirtį bei kūrybiškai planuojantį ir organizuojantį profesinę veiklą, prisiimant atsakomybę už vaiko gerovę, socialinę integraciją ir partnerystės plėtojimą institucijos viduje ir išorėje.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebės atpažinti bendruosius ir individualiuosius vaiko raidos ypatumus ir identifikuoti vaiko poreikius. Gebės skatinti vaiko ugdymosi pažangą. Gebės ugdyti sociokultūrinę vaiko kompetenciją. Gebės sudaryti palankias sąlygas visapusiškam vaiko tobulėjimui ir jo individualybės sklaidai. Gebės reflektuoti savo patirtį ir tobulinti profesinę veiklą kūrybiškai modeliuojant tęstinį mokymąsi. Gebės valdyti informacines, komunikacines technologijas. Gebės bendrauti taisyklinga gimtąja kalba realioje ir virtualioje profesinėje veikloje Gebės profesinę veiklą grįsti vertybinėmis nuostatomis, profesiniu identitetu siekiant tapti tolerantiška, atsakinga asmenybe. Gebės tirti edukacinius reiškinius, tyrimų rezultatais grįsti ir tobulinti pedagoginę veiklą, vykdyti pedagoginių mokslo idėjų sklaidą visuomenėje.
Dalykinės kompetencijos:
Gebės modeliuoti ir valdyti ugdymo(si) turinį. Gebės valdyti ugdymo(si) procesą. Gebės vertinti vaikų pasiekimus ir pažangą, teikti pagalbą, orientuotą į mokymosi sėkmę. Gebės aktyviai ir konstruktyviai dalyvauti organizuojant ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigos veiklą. Gebės kurti bendradarbiavimą skatinančią aplinką taikant pedagoginės sąveikos principus. Gebės pažinti vaiko šeimą, ją informuoti ir konsultuoti.
Numatomi studijų rezultatai:
Studijų programos tikslas – sudaryti sąlygas studentui tapti aukštos kvalifikacijos, kompetentingu pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogu, gebančiu įvairiose esamose ir paties sukurtose ugdymo(si) aplinkose atlikti integralią savo ir kitų moksliniais tyrimais grįstą edukacinę veiklą, orientuotą į mokymosi edukacinę paradigmą, į ugdytinio ir jo šeimos poreikių pažinimą ir pripažinimą; siekiančiu nuolat tobulintis asmeninėje ir profesinėje srityje, konstruktyviai dalyvauti pilietinės visuomenės gyvenime išsaugojant šiuolaikiniam pedagogui būdingą identitetą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuoti, inovatyvūs studijų metodai: įtraukianti paskaita, diskusija, atvejo analizė, darbas grupėje, CLIL, projektų metodas, probleminio mokymo(si) metodai, mokslinės literatūros ir ugdymo praktikos analizė, simuliacinis žaidimas, minčių lietus, refleksija ir kt., vykdomos individualios ir grupinės konsultacijos
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų dalykuose taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamojo vertinimo schema, susidedanti iš darbo seminarų metu, savarankiško darbo užduočių (projektinis tiriamasis darbas, atvejų analizė, problemų sprendimas, prezentacijos, praktinių užduočių atlikimas, praktika, esė, kursinis darbas ir pan.) ir egzamino raštu balų. Baigiamųjų rašto darbų gynime taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kolegialaus vertinimo schema.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykai: pedagogika, psichologija, bendroji didaktika, integruota pradinio ugdymo dalykų (matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, kūno kultūros, muzikos ir kt.) didaktika, ikimokyklinė pedagogika, ikimokyklinis (gimtosios kalbos, matematinis, kūno kultūros, gamtamokslinis, muzikinis ir kt.) ugdymas, pedagoginė praktika (stebimoji, asistavimo, savarankiška), atliekama ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose. Pedagoginei praktikai skiriama 30 kreditų. Praktika apima nuoseklią studento praktikanto vaidmenų kaitą – nuo studento – asistento iki savarankiškai planuojančio ir organizuojančio ugdymo(si) procesą.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programoje rengiami pradinio ugdymo pedagogai ir ikimokyklinio ugdymo specialistai, tokiu būdu užtikrinant geresnes integravimosi į darbo rinką galimybes.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Sėkmingai baigusieji studijų programą absolventai galės dirbti pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo pedagogais valstybiniame ir privačiame sektoriuje veikiančiose formaliojo (bendrojo ugdymo mokyklose) ir neformaliojo (ikimokyklinio ugdymo, savaitgalinėse mokyklose ir kitose švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančiose įstaigose) Lietuvoje ir užsienyje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas socialinių mokslų edukologijos krypties ir kitose magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.