Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektronikos inžinerija ir robotika (anglų k. - Electronics Engineering and Robotics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 4,5, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

ŠU_Elektronikos inžinerija_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121EX058

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti elektros ir elektronikos inžinerijos bakalaurus, išmanančius pagrindines elektros ir elektronikos mokslo teorijas, aparatūros funkcionavimo pagrindus, verslo pagrindus, gebančius projektuoti aparatūrą, dirbti savarankiškai ir komandoje, savarankiškai gilinti žinias, empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
• žinoti ir suprasti elektronikos ir elektros inžinerijos srities mokslinius ir matematinius principus,
• sistemiškai suprasti elektronikos ir elektros inžinerijos srities pagrindines teorijas,
• turėti nuoseklių elektronikos ir elektros inžinerijos srities žinių, įskaitant modernias žinias,
• suvokti platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą.
Inžinerinė analizė:
• gebėti taikyti savo žinias ir supratimą elektronikos ir elektros problemoms nustatyti, suformuluoti ir išspręsti, taikant žinomus metodus,
• gebėti taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant elektronikos ir elektros produktus, procesus ir metodus,
• gebėti parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus.
Inžinerinis projektavimas:
• gebėti taikyti savo elektronikos ir elektros inžinerijos žinias ir supratimą, kuriant ir įgyvendinat projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus,
• suprasti elektronikos projektavimo metodikas ir geba jas taikyti.
Tyrinėjimai:
• gebėti ieškoti literatūros ir panaudoti duomenų bazes bei kitus informacijos šaltinius,
• gebėti kurti ir atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti duomenis ir pateikti išvadas,
• gebėti dirbti dirbtuvėse ir laboratorijose.
Inžinerinė veikla:
• Gebėti parinkti ir taikyti tinkamą įrangą, įrankius ir metodus;
• Gebėti derinti teoriją ir praktiką, sprendžiant elektronikos srities inžinerines problemas;
• Suprasti tinkamus metodus ir jų pritaikymo ribas;
• Suprasti netechnines problemas inžinerinėje praktikoje.
Asmeniniai / perkeliamieji įgūdžiai:
• gebėti veiksmingai dirbti komandoje ir individualiai,
• gebėti įvairiais būdais bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene,
• išmanyti su elektronikos ir elektros srities inžinerine veikla susijusias sveikatos, saugos ir teisės problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, prisiimti atsakomybę už inžinerinę veiklą,
• išmanyti elektronikos ir elektros srities projektų valdymą ir verslo aspektus, ir supranti jų trūkumus,
suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir pasiruošti jam.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programoje taikomi įvairūs studijų metodai: atvejo analizė (atvejo studijos), darbas grupėse, darbas su imitaciniais modeliais, grupinis (komandinis) projektas, individualios konsultacijos, individualus projektas, interaktyvi ir tradicinė paskaitos, kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, laboratoriniai darbai, pažintinės išvykos, praktinės užduotys, pratybos, problemomis grįstas mokymas, seminaras, programinių paketų taikymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Naudojama kaupiamojo vertinimo sistema (išskyrus bakalauro baigiamąjį darbą). Studijų rezultatai vertinami tarpinių atsiskaitymų, egzaminų, pristatymų metu. Paprastai teorinio egzamino pažymys sudaro 50-70% integruoto (kaupiamojo) pažymio.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties apimtis yra 158 kreditai.
Bendrieji teoriniai inžinerijos pagrindai (matematika, fizika) – 20 kreditų. Socialinių mokslų dalykai (ekonomika, vadyba, teisė) – 15 kreditų. Inžinerijos pagrindų dalykai: ergonomika, informacinės technologijos, inžinerinė grafika, kompiuterinė braižyba, matavimai ir metrologijos pagrindai, inžinerinė mechanika, taikomoji elektrotechnika. Elektronikos ir elektros inžinerijos dalykai: elektronika, grandinių teorija, elektroninių sistemų programavimas, skaitmeniniai įtaisai, skaitmeninis signalų apdorojimas, elektromechaniniai vykdikliai galios elektronika, pramoniniai valdikliai, valdymo teorija, mikrovaldikliai, įterptinės sistemos, elektroninės aparatūros konstravimo pagrindai, elektromagnetiniai laukai ir bangos, jutikliai, skaitinis intelektas. Praktikos – 15 kreditų, bakalauro darbas – 12 kreditų.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Alternatyvos (22 kreditai) Elektronikos ir automatikos srityse.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauro laipsnį asmenys gali dirbti inžinieriais, konstruktoriais, technologais gamyklose, konsultantais prekybos ir paslaugų įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali toliau studijuoti technologijos srities magistrantūroje.