Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektronikos inžinerija ir robotika (anglų k. - Electronics Engineering and Robotics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX058

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Elektronikos inžinerijos ir robotikos programa skirta parengti elektronikos inžinerijos bakalaurus, išmanančius pagrindines elektronikos mokslo teorijas ir elektronikos įrangos funkcionavimo pagrindus, gebančius projektuoti schemas, programuoti valdiklius, pramoninius robotus ir valdyti robotizuotus technologinius procesus, įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas mokytis ir įsisavinti naujausią bei aktualiausią inžinerinę literatūrą. Gebėjimas gilinti teorines žinias ir praktinius gebėjimus elektronikos inžinerijos ir gretutinėse programavimo ir pramoninės robotikos srityse. Gebėjimas kritiškai vertinti technologijas ir inžinerinius sprendimus. Gebėjimas skleisti ir dalintis žiniomis su kitais specialistais įmonėje. Gebėjimas kurti inžinerinius sprendimus elektronikos srityje, skirtus gamybos procesų robotizavimui. Gebėjimas diegti naujas technologijas ar inovacijas robotizuotoje gamyboje, vadovauti gamybiniam padaliniui.
Dalykinės kompetencijos:
Gebėjimas braižyti ir skaityti brėžinius. Gebėjimai atlikti įvairius elektrinius matavimus bei naudotis laboratoriniais matavimo prietaisais. Gebėjimas projektuoti elektronines grandines. Gebėjimas programuoti mikrovaldiklius ir pramoninius valdiklius. Gebėjimas programuoti pramoninius robotus ir robotų celes. Gebėjimas parinkti elektrinę įrangą robotizuotoms-gamybinėms celėms ir automatizuoti gamybinį procesą.
Numatomi studijų rezultatai:
Elektronikos inžinerijos ir robotikos bakalauras žino, supranta ir geba taikyti esminius elektornikos inžinerijos mokslo principus; turi pramoninės robotikos žinių ir geba jas taikyti praktikoje; formuluodamas ir spręsdamas problemas geba taikyti analitinius metodus; išmano elektronikos schemų projektavimo procesą ir moka projektuoti, diegti ir prižiūrėti elektronikos įrangą; išmano pagrindinius verslo aplinkos veiksnius – rinkodarą, finansus ir investicijų vertinimą; turi bendravimo, skaičiavimo, naudojimosi informacinėmis technologijomis, projektų valdymo, darbo komandoje ir kitų perkeliamųjų įgūdžių.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi klasikiniai ir inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai: paskaitos, interaktyvios paskaitos, praktinės užduotys, laboratoriniai darbai, individualūs ir grupiniai projektai, seminarai, praktikos įmonėse, diskusijos, specialiųjų programinių paketų taikymas, pažintinės išvykos, realių situacijų modeliavimas, individualios konsultacijos, individualus projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas raštu, egzaminas žodžiu, inžinerinis projektas, projekto ataskaita, kontrolinis darbas, laboratorinio darbo aprašas, laboratorinio darbo gynimas, praktikos ataskaita, praktikos gynimas, baigiamojo projekto gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro trys blokai: bendrauniversiteteiniai dalykai – 15 kreditų, pagrindinės studijų krypties dalykai – 150 kreditų ir alternatyvos – 45 kreditai, įskaitant praktiką 15 kreditų. Bendrauniversitetinių dalykų paskirtis – ugdyti plataus akiračio, veiklius, atvirus ir atsakingus šiuolaikinės visuomenės narius. Pagrindinius studijų krypties dalykus galime padalinti į dvi grupes. Pirmoji grupė – tai dalykai skirti įgyti bendrus inžinerijos krypties pagrindus. Bendri inžinerijos pagrindai įgyjami studijuojant matematiką, fiziką, kompiuterinę braižybą ir grafiką, inžinerines, informacines technologijas, medžiagų ir mechanikos pagrindus ir pan. Antroji grupė – tai specialybiniai dalykai, skirti įgyti žinias ir gebėjimus elektronikos inžinerijos kryptyje ir robotikoje. Šie gebėjimai įgyjami studijuojant elektronikos, įvairių elektronikos įrenginių programavimo, sistemų valdymo bei signalų apdorojimo dalykus bei robotų programavimą ir pan. Alternatyvūs dalykai – 30 kreditų. Jie skirti gilintis į kompiuterių inžineriją, robotizuotų sistemų kurimą, programavimą ar gamybos sritį. 15 kreditų skirta praktikai įmonėje. Praktika gali būti orientuota į pramininę robotiką, automatizavimą, elektronikos projektavimą, elektronikos programavimą. Bakalauro baigiamasis darbas sudaro 15 kreditų.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kartu su elektronikos inžinerijos krypties žiniomis ir gebėjimais absolventai įgyja pramoninės robotikos pagrindus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti inžinieriumi elektronikos projektavimo ir gamybos įmonėse, automatizuotų-robotizuotų sistemų inžinieriumi robotų integravimo įmonėse, padalinio vadovu, įvairiose gamybos ar inžinerinėse įmonėse. Taip pat galima dirbti valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoti, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas.