Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mechanikos inžinerija ir robotika (anglų k. - Mechanical Engineering and Robotics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Mechanikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Mechanika

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 4,5, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

SU_Mechanikos_inzinerija_B_2015.pdf

Valstybinis kodas

6121EX057

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450715

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Mechanikos inžinerijos ir robotikos studijų programa skirta rengti mechanikos inžinerijos darbuotojus, gebančius projektuoti techninius gaminius, parinkti gamybos technologijas ir priemones, valdyti robotizuotus technologinius procesus, įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas mokytis ir įsisavinti naujausią bei aktualiausią inžinerinę literatūrą. Gebėjimas gilinti teorines žinias ir praktinius gebėjimus mechanikos inžinerijos ir gretutinėje elektronikos, elektros ir robotikos srityse. Gebėjimas kritiškai vertinti technologijas ir inžinerinius sprendimus. Gebėjimas skleisti ir dalintis žiniomis su kitais specialistais įmonėje. Gebėjimas kurti inžinerinius sprendimus, skirtus gamybos procesų valdymui ir robotizavimui. Gebėjimas diegti naujas technologijas ar inovacijas gamyboje, vadovauti gamybiniam padaliniui.
Dalykinės kompetencijos:
Gebėjimas braižyti ir skaityti brėžinius ir schemas. Gebėjimai atlikti mechaninius ir elektrinius matavimus bei naudotis laboratoriniais matavimo prietaisais. Gebėjimas užtikrinti gaminio kokybę. Gebėjimas pasirinkti tinkamą įranga ir/ar komponentus gamybiniams procesui įvykdyti. Gebėjimas programuoti skaitmeninio valdymo stakles ir pramoninius valdiklius. Gebėjimas valdyti automatizuota gamybos procesą ir automatizuoti rankinį gamybos procesą. Gebėjimas projektuoti nesudėtingus įrenginius ir jų mechaninius komponentus
Numatomi studijų rezultatai:
Mechanikos inžinerijos ir robotikos bakalauras žino, supranta ir geba taikyti esminius mechanikos inžinerijos principus; turi inžinerijos krypties (elektra ir elektronika) žinių ir geba jas taikyti praktikoje; formuluodamas ir spręsdamas problemas geba taikyti analitinius metodus; išmano inžinerinio projektavimo procesą ir moka projektuoti; išmano pagrindinius verslo aplinkos veiksnius – rinkodarą, finansus ir investicijų vertinimą; turi bendravimo, skaičiavimo, naudojimosi informacinėmis technologijomis, projektų valdymo, darbo komandoje ir kitų perkeliamųjų įgūdžių.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi klasikiniai ir inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai: paskaitos, interaktyvios paskaitos, praktinės užduotys, laboratoriniai darbai, individualūs ir grupiniai projektai, seminarai, praktikos įmonėse, diskusijos, specialiųjų programinių paketų taikymas, pažintinės išvykos, realių situacijų modeliavimas, individualios konsultacijos, individualus projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas raštu, egzaminas žodžiu, inžinerinis projektas, projekto ataskaita, kontrolinis darbas, laboratorinio darbo aprašas, laboratorinio darbo gynimas, praktikos atskaita, praktikos gynimas, baigiamojo projekto gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro trys blokai: bendrauniversiteteiniai dalykai – 15 kreditų, pagrindinės studijų krypties dalykai – 155 kreditai ir specializacijos – 40 kreditų. Bendrauniversiteteinių dalykų paskirtis – ugdyti plataus akiračio, veiklius, atvirus ir atsakingus šiuolaikinės visuomenės narius. Pagrindinės studijų krypties dalykai skirti įgyti bendrus inžinerijos krypties pagrindus (matematika, taikomoji fizika, inžinerinė ir kompiuterinė grafikos, ergonomika, medžiagų inžinerija, regiono pramonė, informacinės technologijos) mechanikos inžinerijos krypties pagrindus (statika ir kinemtaika, dinamika, medžiagų mechanika, mašinų mechanizmai ir detalės, technologiniai įrengimai, hidraulika ir pneumatika, konstravimo pagrindai) ir papildomų žinių iš elektronikos ir elektros inžinerijos krypties (elektronikos ir grandinių pagrindai, programavimo pagrindai, taikomoji elektrotechnika, jutikliai, valdikliai, automatinio valdymo teorija). Bakalauro baigiamasis darbas sudaro 12 kreditų. Profesinės veiklos praktika sudaro 15 kreditų. Specializacijoje Robotizuotų sistemų valdymas įgyjamos žinios apie pramonius robotus ir jų programavimą (galios elektronika, robotų valdymas ir programavimas, robtizuotos sistemos projektas, robotų galiniai įvykdymo įtaisai). Specializaciojoje Mechaninių sistemų projektavimas įgyjamos žinios, susijusios su medžiagų apdirbimų ir mechaninių įrenginių prjektavimu (kompiuterinis projektavimas, medžiagų apdribmas pjovimu, mašinų gamybos technologijos, mechaninių sistemųs komopiuterinė analizė).
Specializacijos:
Robotizuotų sistemų valdymas. Šios specializacijos studentai geba valdyti ir programuoti robotizuotus technologinius procesus ir eksploatuoti šiuolaikinius technologinius įrenginius. Mechaninių sistemų projektavimas. Šios specializacijos studentai išmano medžiagų apdirbimo procesus geba projektuoti sudetingesnius mechaninius įrenginius.
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias pasirenkant specializaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kartu su mechanikos inžinerijos krypties žiniomis ir gebėjimais absolventai įgyja elektronikos ir elektros inžinerijos krypties pagrindus. O pasirinkus Robotizuotų sistemų valdymo specializaciją absolventai įgyją žinių ir gebėjimų, reikalingų moderniai pramonei.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Specializacija: Mechaninių sistemų projektavimas. Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti konstruktoriumi, technologu, padalinio vadovu, mechanikos įrenginių, baldų, autoremonto ir kitose įmonėse, dirbti valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoti, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas. Specializacija: Robotizuotų sistemų valdymas. Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti konstruktoriumi, automatizuotų-robotizuotų sistemų inžinieriumi, padalinio vadovu, įvairiose gamybos ir remonto įmonėse, dirbti valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoti, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas.