Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Burnos higiena (anglų k. - Dental Hygiene)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Studijų krypties šaka

Burnos higiena

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Burnos higienistas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX031

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos burnos higienistą, gebantį savarankiškai teikti į pacientą orientuotas burnos priežiūros paslaugas, standartizuotai vertinti burnos sveikatos būklę ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikį, sistemingai ugdyti asmens ir bendruomenės burnos sveikatą, prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos ir sveikatos priežiūros sistemos.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
- Žino nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, profesinės veiklos ir atsakomybės ribas; taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas praktikoje, teikia profesinę informaciją pagal savo kompetenciją;
-Integruoja biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą, žinias burnos higienisto praktikoje;
- Žino odontologinių ligų atsiradimo priežastis ir veiksnius, užtikrinančius burnos organų sveikatą;
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
- renka, interpretuoja ir kaupia epidemiologinius duomenis, atlikdamas į praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaujasi tyrimų etikos principais;
-rengia ir teikia ataskaitas pristatydamas atliktą veiklą, taiko tyrimo rezultatus spręsdamas konkrečias burnos priežiūros problemas
Socialiniai gebėjimai:
-bendrauja ir bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, vadovaudamasis profesine etika, prisiimdamas asmeninę ir socialinę atsakomybę už veiksmus ir sprendimus, taikydamas į pacientą orientuotą burnos priežiūros praktiką;
-reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, prisitaiko prie naujų situacijų praktinėje veikloje
Asmeniniai gebėjimai:
-renka ir sistemina su paciento burnos priežiūra susijusią informaciją, naudoja šiuolaikines technologijas, savarankiškai sprendžia problemas, priima sprendimus, kritiškai vertindamas savo profesinę praktiką ir vertybes, suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Specialieji gebėjimai:
-dirba su odontologine įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį, taikydamas infekcijos kontrolės priemones ir metodus;
-vertina asmens ir burnos sveikatos būklę bei ligų riziką, formuluodamas diagnozę ir sudarydamas numatomų profilaktinių procedūrų taikymo sekos planą; pildo ir analizuoja profesinę dokumentaciją;
-atlieka burnos priežiūros procedūras, parinkdamas burnos priežiūros priemones ir metodus;
-atlieka ir įvertina dantų rentgenogramą;
-atpažįsta gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoja, suteikia būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais;
-konsultuoja pacientus burnos priežiūros ir mitybos klausimais, rengia sveikatos profilaktikos programas, organizuoja ir įgyvendina paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos ugdymą, siekdamas sumažinti odontologinių ligų riziką
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo ir studijavimo veiklos orientuotos į studentą: perteikiant informaciją – paskaitos, diskusijos, seminarai; ugdant profesinės veiklos atlikimo įgūdžius – praktiniai užsiėmimai, naudojant muliažus ir kt., klinikiniai darbai atliekant burnos priežiūros procedūras; ugdantys kritinį ir kūrybinį mąstymą – atvejų analizė, mokslo tiriamieji darbai; skatinantys studentų savarankiškumą – tikslinės mokslinės literatūros paieška, pranešimų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų dalykų rezultatų pasiekimų įvertinimui naudojami vertinimo raštu (testas, sąvokų žemėlapis, projektas, praktinės veiklos ataskaita, egzaminas), vertinimo žodžiu (kolokviumas, didaktinis testavimas, atvejo analizė, projekto viešas pristatymas, praktikos ataskaitos gynimas) metodai. Praktiniai įgūdžiai vertinami demonstruojant juos ant modelių, klinikinio darbo su pacientais metu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijuojami bendrieji koleginių studijų dalykai: sveikatos informatika, lotynų kalba, specialybės kalba.
Studijų krypties dalykų apimtis – 139 kreditai. Studijuojami dalykai: anatomija, fiziologija ir dantų morfologija, mikrobiologija ir infekcinės ligos, burnos higienisto darbo ergonomika, burnos ligos, odontologinių ligų profilaktika ir epidemiologija, paciento būklės vertinimas, periodontologija, vaikų odontologija, ortopedinė odontologija ir ortodontija, vidaus ligos, būtinoji medicinos pagalba, farmakologija ir fitoterapija, taikomųjų tyrimų metodologija, profesinė etika, asmens sveikatos ugdymas, ikiklinikinis fantominis kursas, profesionalioji burnos higiena, odontologinė radiologija, burnos higienisto darbas su pacientu ir kt.
Privalomosios studijų krypties praktikos: pažintinė burnos higienisto , profilaktinės odontologijos , paciento būklės vertinimo , burnos higienisto atliekamų procedūrų, baigiamoji praktika
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis bendruosius koleginių studijų dalykus:
specialybės užsienio kalba (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių); bendravimo psichologija (lietuvių arba anglų kalba).
Pasirenkamosios praktikos, skirtos gilinimuisi kryptyje: vaikų burnos priežiūros / suaugusiųjų burnos priežiūros; ortopedinių pacientų burnos priežiūros / ortodontinių pacientų burnos priežiūros ; specialiųjų reikmių turinčių pacientų burnos priežiūros / į pacientą orientuota burnos priežiūros praktika.
Numatyti laisvai pasirenkamieji dalykai (LPD) (9 kr.). Juos studentas renkasi iš bendro kolegijos LPD sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Glaudi socialinė partnerystė tobulinant studijų programą, nustatant darbo rinkos poreikius.
Pasirenkamųjų gilinimuisi klinikinių praktikų įvairovė.
Dėstytojų ir studentų dalyvavimas įvairiose burnos ir dantų ligų profilaktikos projektuose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose odontologinės priežiūros licencijas bei kitose įstaigose, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus papildomas studijas arba įvykdžius kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.